בית המדרש

  • משפחה חברה ומדינה
  • שמחות
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

יעקב בן בכורה

מצוות מילה לאב ולבן

מצוות מילה שונה מכל המצוות האחרות הנעשות על ידי מקיים המצווה בלבד והיא נעשית על ידי שניים - האב והבן; במצווה זו מתערבת המלכת הקדוש ברוך הוא של האב, עם השלטת הקדוש ברוך הוא מצד עצמם, לחטיבה אחת הבאה מכוחו של האב בפועל.

undefined

הרה"ג אברהם יצחק הלוי כלאב

תשס"ה
3 דק' קריאה
שונה מצוות המילה מהרבה מצוות, שבדרך כלל המצוות נעשות על ידי כל אחד ואחד מישראל לעומת מצוות המילה שמשתתפים בה שנים, האב והבן. שהאב מצווה למול את בנו בן שמונת ימים, ורק אם היהודי ערל והוא בן מצוות הוא חייב למול את עצמו אכן גם מצוות פדיון הבן, מצוות האב לפדות את בנו. ואם לא פדהו אביו חייב הוא לפדות את עצמו. ובכל זאת אינן דומות כי מצוות פדיון הבן, של האב והבן, אותה מצווה היא, שהמצווה היא לפדות את הבן, ועושה אותה האב ואם לא עשאה האב, הבן פודה את עצמו, משאין כן מצוות מילה, שהאב מצווה למול את הבן, והמצווה היא להיות מהול, דהיינו, המילה נעשית בגוף הבן, נמצא שמצוות האב והבן בעצם שונות הן. ומדוע כך היא המצווה ולא אישית לכל אחד.

אפשר להבין זאת על פי דברי הגר"א בפירושו במשלי (כז, כז) לבאר את הפסוק (בראשית לז, ח) שאמרו אחי יוסף אליו, לאחר ששמעו את החלום על האלומות. המלוך תמלוך עלינו אם משול תמשול בנו, שמלך הוא אדם שיכול להיות שוה לאחרים, אלא שהציבור מקבל את מלכותו עליהם. ואילו מושל, הוא אדם שתופס את השלטון בכוח ומשליט את עצמו על הציבור. כאשר קמה אלומתו של יוסף בחלומו, מורה הדבר שהוא בא להשתלט עליהם. וכאשר תסובינה האלומות שלהם והשתחוו לאלומתו, מעצמם, קיבלו עליהם את מלכותו.

זה שנאמר על הקדוש ברוך הוא, מושל בגויים שהוא מושל עליהם בעל כורחם בלא שיכירו בו. אך לעתיד לבוא נאמר, והיה ה' למלך על כל הארץ, כאשר העולם יהיה מלא דעה גם הגויים יכירו כי לה' המלוכה, ולכן גם הם יקבלו מרצונם את עול מלכותו עליהם.

ישראל, שהם צאצאי אברהם יצחק ויעקב אשר המליכו את הקדוש ברוך הוא עליהם, חזרו וקיבלו מלכותו במעמד הר סיני ועד עולם. אולם מאידך, מתקיים בהם גם שלטונו של הקדוש ברוך הוא. כי במעמד הר סיני אמרו נעשה ונשמע, שזה עיקר קבלת מלכות ה', לשמוע מה לעשות ולקיים כל אשר יצוה בלא שיקול דעת אם הדבר טוב לעושה או לא. שלא כאומות העולם ששאלו מה כתוב בתורה, וכאשר שמעו שהדברים אינם מתאימים לתאוותיהם, סרבו לקבל התורה. ובכל זאת כפה הקדוש ברוך הוא על ישראל הר כגיגית כדי שיקבלו את התורה. שיש לשאול, הן ישראל קיבלו בלב שלם מצוות התורה, לשמור, לקיים ולעשות, ומדוע היה צורך גם בכפית ההר עליהם כגגית.

אלא, לא די בזה שאדם ממליך את הקדוש ברוך הוא על עצמו, לפי שאחר כך הוא יכול גם לפרוק עולו מעליו. כפית הר כגיגית על ישראל קבעה את התורה ומצוותיה על ישראל מצד הקדוש ברוך הוא. אכן אין די בכך, כיון שהדבר נעשה בכפיה. מתי מתקיימת שלמות הקשר בין ישראל ובוראם, כאשר מצד אחד הקדוש ברוך הוא כופה שלטונו על ישראל, ומאידך ישראל מקבלים מלכותו ברצון.

מצוות המילה, שהיא כריתת ברית בין ישראל ובוראם, מורה על הקשר הרוחני העליון שקיים בין ישראל והקדוש ברוך הוא, ושבה ישראל זוכים להיות מקבלי ולומדי התורה. כמו שנאמר, מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל לא עשה כן לכל גוי, וגו'. הוא שאמר ירמיהו הנביא (לג כד), אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי. ברית זו היא המילה וברית זו היא התורה, כמבואר בסוף פרק שלישי במסכת נדרים. לכן גם מצוות מילה מתבטאת בשני אלו, האב מל את בנו ברצון, שזו קבלת עול מלכות הקדוש ברוך הוא. ואילו הבן שנימול מבלי קבלת רשותו ורצונו, מבטא את שלטונו של הקדוש ברוך הוא עלינו. משמעות גדולה יש לכך, שהברית בינינו לבוראנו היא גם מצד הקדוש ברוך הוא וגם מצידנו.

והנה לכאורה יש לשאול מהנאמר ביחזקאל (כ, לג), אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה אמלוך עליכם משמע שיש מלכות היא באה מזרוע נטויה וחמה שפוכה. אלא שכבר פירש הרד"ק שם, שגם כאשר ישראל יהיו בין הגויים ויהיו מעטים שילכו אחרי הגויים, הקדוש ברוך הוא יצרף אותנו ויבור את הפושעים מתוכנו, ויוציא אותנו מהגלות. ע"כ. כלומר הקדוש ברוך הוא יסלק בחמה שפוכה את המורדים והפושעים מישראל ועל ידי כך יוכלו הצדיקים שישארו לקבל עול מלכות שמים בלא שיהיו מפריעים לכך בישראל עצמם. ויגאל אותנו מהאומות ובזה יגלה מלכותו עלינו. אכן מדברי רב יוסף סנהדרין (קה, א) שאמר על פסוק זה, כל כעס מסוג זה שיכעוס הקדוש ברוך הוא עלינו ויגאלנו, ע"כ. לא משמע כדברי רד"ק. לפיכך נראה שהכוונה היא, שלאחר קבלת מלכות שמים על ידי ישראל, הדבר אינו ניתן לחזרה. כי בהמלכה נתנו כוח למלך, גם להיות אחר כך השולט, שלא יוכלו לבטל את קבלת מלכותו עליהם.

נמצא ששלטונו של הקדוש ברוך הוא על ישראל משני צדדים הוא בא. מהקדוש ברוך הוא ומישראל עצמם. ולכן גם במילה שהיא אות שיעבוד ישראל לבוראם, מתערבת המלכת הקדוש ברוך הוא של האב, עם השלטת הקדוש ברוך הוא מצד עצמם, לחטיבה אחת הבאה מכוחו של האב בפועל. (עי' עוד בדברנו לחג השבועות בעניין מצווה לספור ימים ולספור שבועות).

-----------------------
ניתן לרכוש כל ארבעת הספרים שיצאו לאור בזמן האחרון, בחנויות הספרים. או בטלפונים: 9972675 02. 050-7126758. או באימייל kilab@netvision.net.il
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il