ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
סופ"ש "העצמה אישית". הירשמו לפני שהחדרים אוזלים!

שמירת הלכות טהרת המשפחה אצל זוג מעורב

דף הבית בית מדרש מדורים חמדת ימים שו"ת "במראה הבזק" Bookmark and Share
גירסת הדפסה
שלח לחבר

תשע"ו

שמירת הלכות טהרת המשפחה אצל זוג מעורב


מתוך העלון חמדת ימים
www.eretzhemdah.org


מוקדש לעילוי נשמת
ר' אברהם בן דוד ז"ל

ונציה, איטליה Venice, Italy
אייר, ה'תשנ"ח

שאלה
מה דינה של יהודיה שחיה עם אינו יהודי, ורוצה בכל זאת לשמור על הלכות טהרת המשפחה ולטבול במקוה. האם על הרב לעודד זאת, לאפשר זאת, או לא לשתף פעולה?

תשובה
1. יהודיה ה"נשואה" לנכרי, עוברת איסור תורה חמור 1 .
2. בגלל איסור זה אין להתיר לאשה כזאת את הטבילה ולהצילה מאיסור נידה 2 , מחשש שהיא ואחרים יפרשו הדבר כהיתר 3 לנשואי תערובת 4 .
^ 1. רמב"ם הל' איסורי ביאה (פרק יב הל"א), שו"ע אבן העזר (סי' ד סעיף יט), שמלבד איסור לאו ילדיה יהיו פסולים לכהונה.
^ 2. אף-על-פי שיש איסור נידה בכל קירבה, ואפילו של נכרי, עיין בשו"ת "אגרות משה" (אבן העזר ח"ד סי' מד), שכך הסביר את הרמב"ם בהל' איסורי ביאה (פ' יב הל' ב) שרמב"ם כתב, שיש איסור מדרבנן בזנות רק בנכרית ויהודי (ולא ביהודיה ונוכרי, שם יש איסור נידה מדאורייתא), שו"ת ר' עזריאל לב (יורה דעה סי' קפט) שלמד כך מן הפסוק "ואל-אשה בנדת טמאתה, לא תקרב" (ויקרא יח, יט), שכל קירבה אסורה, וכן הוכיח ממהרש"א חידושי אגדות (מגילה יג ע"ב).
^ 3. אף-על-פי שבמצב זה היא עוברת על לאו נוסף, והוא לאו איסור נידה, מכל מקום, בגלל החשש של פריצת הגדר בנישואי תערובת מצאנו שאמרינן "הלעיטהו..." (ב"ק סט ע"א). ועיין עוד בשו"ת "יביע אומר" (ח"ב, חלק אבה"ע סי' ג) שלא לגייר אשה בגירות לשם אישות, ואין מחויבים להציל את הבעל דבכהאי גוונא אמרינן "הלעיטהו...". ועיין גם בבעל "העקידה", בראשית (סי' כ).
^ 4. יתכן שבמצבים מיוחדים יש מקום להתיר, לפי שיקול דעת הרב, כגון במקרה שטבילתה תגרום לבעלה להתגרש ממנה, או שהרב יודע בבירור שלא קיימות הסכנות הנ"ל.
חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il

בית המדרש החדש נמצא בתהליכי בנייה סופיים,
בוא ותתחדש אתנו בגירסת הנסיון!אל תציג לי הודעה זאת שוב