בית המדרש פרשת שבוע ותנ"ך כי תבוא

גליון 244

כתיבת התורה על אבני המזבח

180
לחץ להקדשת שיעור זה
במסכת סוטה מביאה הגמרא ברייתא המפרשת את פרשת בניית המזבח על הירדן ומשמעות המצווה של כתיבת 2 התורה עליו . וכך היא לשון הברייתא: כיצד כתבו ישראל את התורה ? רבי יהודה אומר: על גבי אבנים...ואחר כך שדו אותם בסיד. אמר לו רבי שמעון : לדבריך, היאך למדו אומות העולם של אותו הזמן תורה ? אמר לו: בינה יתירה נתן בהם הקב"ה ושגרו נוטירין )רש"י: סופרים שלהם ( שלהם וקילפו את הסיד והשיאוה ) רש"י : והעתיקוה !( ועל דבר זה נתחתם גזר דינם , לבאר שחת – שהיה להם ללמוד ולא למדו ! 3 מכאן אנו למדים שכתיבת התורה על גבי המזבח המוצב על מעבר הירדן מתייחס גם לאומות העולם וקשריהם עם דברי התורה. 4 בעלי התוספות תמהים ושואלים מדוע ייענשו אומות העולם הרי עדיין יש להם 'פתחון פה' , היינו להסביר את העובדה שלא למדו, שהרי הם יאמרו וישאלו את הקב"ה : 'האם כפית עלינו הר כגיגית כשם שעשית זאת על עם ישראל' ? ואם לא – הרי מדוע ניענש על אי לימוד התורה ?! 5 מרן הרב זצ"ל מבחין בין הדברים וקובע כי 'פתחון פה' של הצדקה לאי-לימודם - יש לאומות העולם על מניעת קבלת שכר על לימוד לשם שמירת כל התורה עקב כך שעליהם לא כפה הקב"ה הר כגיגית כדרך שעשה לעם ישראל. אבל כאן – מחדש מרן הרב זצ"ל חידוש גדול- כאן מדובר בעונשם של אומות העולם שהיה להם ללמוד את התורה וממנה ללמוד את הדעות האמיתיות ואת המידות הישרות , וזאת- אף על פי שלא היו מקיימים את כל מצוות התורה , ואם היה הדבר מתרחש כך בעם ישראל אין ספק שהיה עם ישראל מקבל זאת בשמחה רבה , גם בלא כפייה – ובזה נבדל הוא מאומות העולם, ועל כך נחתם דינם שלא למדו ! מרן הרב זצ"ל מעניק כאן ערך מיוחד - לדעות האמיתיות ולמידות המוסריות הנכונות השייכות, כמובן, לתורה אך אינן זהות לקיומן של מצוות עשה ולא תעשה הכתובות בתורה. 1 מסכת סוטה , דף לה,ב 2 ספר דברים פרק כז א-ח 3 שם, כז,ב 4 שם מסכת סוטה דף לה,ב ד"ה ועל דבר זה 5 בפירושו 'טוב ראיה' למסכת סוטה שם
עוד בנושא כי תבוא
שאל שאלה

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.