בית המדרש

  • משפחה חברה ומדינה
  • חידוש הסנהדרין בימינו
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

אשר בן חיים

דעת הרמב"ם לעניין הסמיכה - פרק ה'

מהי דעתו של הרמב"ם לעניין הסמיכה בימינו?

undefined

הרב יוסף כרמל

תשס"ד
2 דק' קריאה
בשיעור קודם הבאנו את דברי הרמב"ם ביד החזקה בהם הוא מציע את שיטתו בשאלה כיצד ניתן לחדש את הסמיכה וז"ל:
"נראין לי הדברים שאם הסכימו כל החכמים שבארץ ישראל למנות דיינים ולסמוך אותם הרי אלו סמוכים ויש להן לדון דיני קנסות ויש להן לסמוך לאחרים, אם כן למה היו החכמים מצטערין על הסמיכה כדי שלא יבטלו דיני קנסות מישראל, לפי שישראל מפוזרין ואי אפשר שיסכימו כולן ואם היה שם סמוך מפי סמוך אינו צריך דעת כולן אלא דן דיני קנסות לכל שהרי נסמך מפי בית דין, והדבר צריך הכרע" (רמב"ם הלכות סנהדרין פרק ד הלכה יא).

לשונו של הרמב"ם צריכה לימוד:
א. הרמב"ם מקדים לדבריו הקדמה קצרה "נראין לי הדברים" משמע שאין לרמב"ם מקור מפורש ממנו הוא יכול ללמוד את שיטתו.

ב. הרמב"ם מסיים את דבריו בהערה לא רגילה "והדבר צריך הכרע" משמע שגם הוא איננו בטוח שהפתרון אותו הוא מציע, הוא נכון הלכתית. כמו כן, הרמב"ם מנסה בדבריו להסביר מדוע לא השתמשו בפתרון שלו מזמן שבטלה הסמיכה, והתירוץ קצת קשה, האם אכן לא הייתה אף שעת כושר לרכז את כולם. הרמב"ם מתייחס לשאלה זו גם בפירוש המשניות שלו על מסכת סנהדרין וז"ל:
"ואני סבור שאם תהיה הסכמה מכל התלמידים והחכמים למנות איש בישיבה כלומר שיעשוהו ראש, ובתנאי שיהא זה בארץ ישראל כמו שהקדמנו, הרי אותו האיש תתקיים לו הישיבה ויהיה סמוך ויסמוך הוא אחר כך את מי שירצה. לפי שאם לא תאמר כן לא תהא אפשרית מציאות בית דין הגדול לעולם, לפי שצריך כל אחד מהם שיהא סמוך בלי ספק והרי כבר הבטיח ה' בשיבתם באמרו ואשיבה שופטיך כבראשונה, ושמא תאמר שהמשיח ימנה אותם ואף על פי שאינם סמוכין, הרי זה מוכחש, לפי שכבר ביארנו בהקדמת ספרינו זה שהמשיח לא יוסיף בתורה ולא יגרע ממנה לא בתורה שבכתב ולא בתורה שבעל פה. ואני סבור שהסנהדרין תשוב לפני התגלות המשיח וזה יהיה מסימניו אמר ואשיבה שופטיך כבראשונה ויועציך כבתחילה ואחרי כן יקרא לך עיר הצדק, וזה יהיה בלי ספק כאשר יכשיר ה' לבות בני אדם וירבו במעשה הטוב ותגדל תשוקתם לה' ולתורתו ויתרבה ישרם לפני בוא המשיח כמו שנתבאר בפסוקי המקרא" (פרק א משנה ג).

בשיעור הבא נתייחס לדבריו אלה.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il