בית המדרש

  • משפחה חברה ומדינה
  • תפקידנו במהלך הגאולה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אברהם בן דוד

גאולה מביאה לידי תשובה

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

כ"ח באב ה'תשנ"ה
2 דק' קריאה
לעתים נשמעת כנגדנו טענה, שאנחנו נאבקים על שלמות הארץ יותר מכל המצוות, בשעה שברור שהגאולה תלויה במעשיהם של ישראל, וכל עוד ישראל אינם חוזרים בתשובה ומקיימים את כל המצוות, לא תהיה גאולה. לכן אפילו למען ארץ-ישראל צריך לרכז את המאבק על קיום תורה ומצוות. הטוענים כך מביאים ראיה לדבריהם מהתורה, האומרת (דברים יא, כב-כג): "כי אם שמר תשמרון את כל המצוֶה הזאת אשר אנֹכי מצוה אתכם לעשתהּ, לאהבה את ד' אלקיכם, ללכת בכל דרכיו ולדבקה בו. והוריש ד' את כל הגוים האלה מלפניכם". ורש"י מפרש: "עשיתם מה שעליכם, אף אני אעשה מה שעלי".

מההפטרה ביחזקאל פרק לו, דוקא משמע, שסדר הדברים יהיה, שקודם תהיה גאולה, ואחר-כך תשובה. הנביא אומר, בני ישראל חטאו ועל-כן יצאו לגולה, ושם הם מחללים שם השם. לכן אמר ד' אלקים: "לא למענכם אני עֹשה בית ישראל, כי אם לשם קדשי": "ולקחתי אתכם מן הגוים וקבצתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם אל אדמתכם. וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טֻמאותיכם וגו'. ונתתי לכם לב חדש, ורוח חדשה אתן בקרבכם וגו.' ואת רוחי אתן בקרבכם ועשיתי את אשר בחֻקי תלכו ומשפטי תשמרו ועשיתם".

משמע שקודם ד' יגאל את ישראל ואחר-כך הוא ישיב אותם בתשובה; מתוך הגאולה תהיה תשובה. ואיך אפשר להסביר זאת, הרי בפסוקים בתורה ראינו שאם יעשו תשובה ייגאלו? בשאלה זו כבר נחלקו גדולי התנאים, רבי אליעזר ורבי יהושע (סנהדרין צז, ב). רבי אליעזר אומר, הגאולה תלויה בתשובה, ורבי יהושע אומר, הגאולה אינה תלויה בתשובה; רבי אליעזר אומר, אם ישראל עושים תשובה - נגאלין, ואם לאו - אינם נגאלין, שנאמר (ירמיה ג, כב): "שובו בנים שובבים ארפה משובֹתיכם". אמר לו רבי יהושע: והלא כבר נאמר (ישעיה נב, ג): "חנם נמכרתם ולא בכסף תגאלו", "חנם נמכרתם" - בעבודה-זרה. "ולא בכסף תגאלו" - לא בתשובה ובמעשים-טובים, אפילו אין עושים תשובה נגאלים.

רבי אליעזר ורבי יהושע מביאים כל אחד ראיות נוספות לשיטתם, ומסקנת הגמרא שרבי יהושע הביא פסוק שיהיה קץ גאולה מכל מקום, ושתק רבי אליעזר. ומשמע שהודה לו רבי אליעזר לרבי יהושע. ובכלל, קיימא-לן במחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, שהלכה כרבי יהושע, והרבה פוסקים קבעו שמסקנת הסוגיה כרבי יהושע. לאמור, שהגאולה אינה תלויה בתשובה. כלומר אין ויכוח שתשובה יכולה לקרב את הגאולה, אבל הגאולה תהיה בין כך ובין כך, גם אם לא יעשו תשובה. גם אין ויכוח שהגאולה מביאה לידי תשובה, כדברי הנביא יחזקאל, שעל-ידי הגאולה תהיה תשובה. שניהם מביאים זה לזה, ומסקנת הגמרא שהגאולה היא שתביא לידי תשובה.

אמור אם כן, שכל המאבק למען ארץ-ישראל הוא בעצם מאבק למען השבת ישראל לאביהם שבשמים, שעל-ידי ארץ-ישראל, על-ידי קיבוץ-הגלויות, על-ידי חזרה לארץ הקודש, למקום השכינה לירושלים, על-ידי זה ישובו ישראל בתשובה. במאבק על ארץ-ישראל אין אפוא הזנחת שאר המצוות חס-ושלום, אלא להיפך, כל כולו של המאבק הוא להשיב את ישראל לאביהם שבשמים, והלכה כרבי יהושע, שהדרך לתשובה היא על-ידי הגאולה. המאבק על ארץ-ישראל, על גאולת ישראל, הוא שיביא את התשובה השלמה לאבינו שבשמים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il