בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • תולדות
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לרפואת

פנינה בת שולמית

האמונה בעם ישראל

סגולת ישראל באה לידי ביטוי בניהול החיים החברתיים הלאומיים בארץ ישראל מתוך חיבור לאידיאל האלוקי העילאי.

undefined

הרב יצחק חי זאגא

חשוון תשע"ט
6 דק' קריאה 51 דק' צפיה
דף מקורות - פרשת תולדות – האמונה בעם ישראל
השיעור השבועי של הרב יצחק חי זאגא בבית הרב קוק, אור לכט' חשוון תשע"ט
א. בראשית כה' – ואלה תולדת יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק.. ויאמר ד' לה.. ושני לאמים ממעיך יפרדו ולאם מלאם יאמץ ורב יעבד צעיר.. ויאמר יעקב מכרה כיום את בכרתך לי. ויאמר עשו הנה אנכי הולך למות ולמה זה לי בכרה. ויאמר יעקב השבעה לי כיום וישבע לו וימכר את בכרתו ליעקב. ויעקב נתן לעשו לחם ונזיד עדשים ויאכל וישת ויקם וילך ויבז עשו את הבכרה. רמב"ן - ולכך חזר והשלים אברהם הוליד את יצחק, לומר כי הוא לבדו תולדותיו וכאלו לא הוליד אחר יחשב, כמו שנאמר לו כי ביצחק יקרא לך זרע. ולכך אמר למעלה.. אשר ילדה הגר המצרית שפחת שרה לאברהם, לכבוד יצחק לומר שאין אלו תולדות היחס לאברהם רק הם בני האמה.. ר' חיים פלטיאל - למעלה כתיב אשר ילדה הגר. ישמעאל תולה הלידה באימו כדאמ' ביבמות בנך הבא מן הגויה אינו קרוי בנך אלא בנה..

ב. יבמות כג. - א"ר יוחנן משום ר' שמעון בן יוחי, אמר קרא, כי יסיר את בנך מאחרי, בנך מישראלית קרוי בנך, ואין בנך הבא מן העובדת כוכבים קרוי בנך אלא בנה. רמב"ם יבום וחליצה א' ד' - אבל בנו מן השפחה ומן הנכרית אינו פוטר שזרע הבא מן השפחה עבדים והבא מן הגויה גוים וכאילו אינם.. דברים ז' - ..לא תכרת להם ברית ולא תחנם. ולא תתחתן בם.. כי יסיר את בנך מאחרי.. כי עם קדוש אתה לד' אלוקיך בך בחר ד' אלוקיך להיות לו לעם סגלה מכל העמים אשר על פני האדמה. רש"י - בנו של גוי כשישא את בתך יסיר את בנך אשר תלד לו בתך מאחרי. למדנו שבן בתך הבא מן הגוי קרוי בנך, אבל בן בנך הבא מן הגויה אינו קרוי בנך אלא בנה, שהרי לא נאמר על בתו.. כי תסיר את בנך..

ג. בראשית כו' - ויזרע יצחק בארץ ההוא וימצא בשנה ההוא מאה שערים ויברכהו ד'. ויגדל האיש וילך הלוך וגדל עד כי גדל מאד.. ויקנאו אתו פלשתים. וכל הבארת.. סתמום פלשתים וימלאום עפר. ויאמר אבימלך אל יצחק לך מעמנו כי עצמת ממנו מאד.. ואבימלך הלך אליו מגרר.. ויאמר אלהם יצחק מדוע באתם אלי ואתם שנאתם אתי ותשלחוני מאתכם. ויאמרו ראו ראינו כי היה ד' עמך ונאמר תהי נא אלה בינותינו בינינו ובינך ונכרתה ברית עמך.

ד. בראשית כה' - ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו.. רש"י - בפיו של עשו שהיה צד אותו ומרמהו בדבריו. בראשית כז' - ויאמר יעקב.. אולי ימשני אבי והייתי בעיניו כמתעתע והבאתי עלי קללה ולא ברכה. ותאמר לו אמו עלי קללתך בני.. כשמע עשו את דברי אביו ויצעק צעקה גדלה ומרה עד מאד.. ואת אחיך תעבד..

ה. אורות התחיה כא' - "הלא אח עשו ליעקב - ואוהב את יעקב", שהיא תשובה נצחית מספקת לכל תאנתם של מתאוננים קטני אמנה, האומרים בכל דור ודור, וביותר בדור התגלות אור ישועה: "במה אהבתנו"? ובאמת, "אהבת עולם ואהבה רבה אהבתנו ד' אלוקינו.." וחותם: "הבוחר בעמו ישראל באהבה", להיות הקדמה ליחוד ד' ב"שמע ישראל" ו"ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד", הנאמר בחשאי. ואע"פ שהגלוי סותר זה לפעמים אין בכך כלום, כי האמת הברורה הוא מאמר השבטים כולם: "כשם שאין בלבך אלא אחד כך אין בלבנו אלא אחד"..

ו. אורות ישראל ח' ה' - רחבות הלב, שבאה לפעמים להכניס את העולם כולו, כל האנושיות כולה, בכלל החבה המיוחדה המתגלה לישראל, היא צריכה בדיקה. כשההכרה של הקודש המצוין אשר לסגולת ישראל עומדת בצביונו, ומתוך בהירותו מתפשטת החבה והאהבה בעין טובה על כל גוי ואדם יחד, זוהי מדתו של אברהם אבינו, אב המון גויים, "ונברכו בך כל משפחות האדמה – ובזרעך". אבל יש שיסוד התרחבותה של חבה זו באה מתוך כהות הרגש והאפלת אור הקדש של הכרת הסגולה הישראלית העליונה, ואז היא ארסית, ותוכן פעולתה הוא מלא הירוס נורא, שצריך להתרחק ממנו כמפני שור המועד, "ושאיה יוכת שער", "לדידי חזי ליה ומנגח כתורא".

ז. מלאכי א' – ..ואהב את יעקב. רש"י - לתת לו את ארץ חמדה צבי צבאות גוים.. ירמיה ג' - ואנכי אמרתי איך אשיתך בבנים ואתן לך ארץ חמדה נחלת צבי צבאות גוים.. מצודת דוד - כולם משתוקקים ומתאוים לה ומפארים אותה על כי הוא מקום השראת השכינה והוא מבוא גדול לירוא את ה' להיות כמלאכי מעלה. מלבי"ם - שצבי הוא היופי מפני חוזק הדבר וקיומו ומשתתף עם מצב.. וכן עם נחלה מקושר מושג הקיום לדור דורים.. אגרת תקמא' – הלאומיות הכפרנית.. כופרת בעיקר ופשוט שכיון שבטל העיקר בטלה הטפלה, "שורשם כמק יהיה ופרחם כאבק יעלה" (ישעיהו ה')..

ח. בראשית כז' - ..ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו ד'. ויתן לך האלוקים.. בראשית כח' – וא-ל ש-די יברך אתך ויפרך וירבך.. ויתן לך את ברכת אברהם לך ולזרעך אתך לרשתך את ארץ מגריך אשר נתן אלוקים לאברהם.

ט. אוה"ק ג' התעלות העולם לב' - אותו הרוח המחיה את החיים החברותיים צריך שיהיה בעצמו לקוח מאצילות הרוח העליון של החיים העליונים, החיים הקדושים השמימיים, חיי החכמה, חיי העדן הקדוש של נועם ד'. וממילא הוא מוכן להיות עושה בחיים החברותיים מעין דוגמתו, מעין דוגמא של מעלה, להשכין את שלום המרומים בארץ, ושכינה בתחתונים. זאת היא המגמה היסודית של נשמת ישראל, לחיות חיים אלוקיים במובן החברותי, כמו שהחיים הללו הנם מצויים למעלה מן החברה, וכמו שהם נסקרים במשאת נפשם של יחידי סגולה המקודשים. נחלת ישראל היסודית היא מתנה זו, שהחיים החברותיים שלהם היא דוגמא של מעלה, מלכות בית דוד היא דוגמת מלכות שמים העליונה, והסגולות השמימיות גנוזות בה, והן מוכרחות לצאת לאור בכל מילואם, במילוי המלכותי, בהתכוננות כסא ד' על מכונו, על כסא דוד ועל ממלכתו, להכין אותה ולסעדה. והמשיחיות בעצמותה סגולת ישראל היא, סגולת האומה, שהיא צריכה להתפתח בקרבה, ומוכרחה להגאל ממציריה וכל המציקים לה, השושנה העליונה צריכה שיפנו מכל צדדיה הקוצים והחוחים העוקצים אותה, ותתיחד עם דודה באהבה, מלכות שמים ומלכות הארץ בחטיבה אחת, האידיאל החברותי והאידיאל הרוחני המרומם הגדול מעל כל חיי חברה וקיבוץ, החובק במתי שחקים בגדלו ותעצומות הפשטתו, המלא הוד נצח נצחים, מתאחדים ומתמזגים יחד. ד' אחד ושמו אחד.


חפש במאגר הידע

אורות לדרך - השיעור היומי
פרשת השבוע
חוברות רוח ירושלמית
מועדי ישראל
ארץ ישראל
הצטרף לרשימת התפוצה
הצטרף לרשימת התפוצה שלנו וקבל את השיעור השבועי והחוברות החדשיות לדוא"ל


הזן את כתובת הדוא"ל שלך
תגיות נושאי השיעורים
מנהיגות (27) קריעת ים סוף (2) חירות (5) פרשת שמות (1) גבורה יהודית (4) נשיות (17) רוח וחומר (7) שבעת המינים (1) אהבה (13) ארץ ישראל (56) אהבת גוים (2) משפט (5) אנשי מעשה (5) חלומות גאולה (2) שם ד' (1)
מלכות בית דוד (5) חצות (1) שכינה (8) דבקות במטרה (1) בית המקדש (31) דמיון (3) תורה (20) תפילה (4) כיבוד אב ואם (1) אהבה עצמית (1) הלכה (1) נבואה (3) רוב ומיעוט (1) יום העצמאות (2) אמונה (35)
מלחמה (17) מגילת אסתר (3) פורים (11) אושר (2) משיח (9) קטורת (3) לבוש (2) כלל ישראל (9) מצוות (3) אמנות (1) יופי (2) ברכה (5) סבלנות (3) דעת (2) קרבנות (4)
זוגיות (6) ברית (8) גאוה (12) אוכל כשר (2) נפילות (1) מקוה (1) התחדשות (4) אתערותא דלתתא (1) פסח (7) א' ניסן (1) שבת הגדול (1) דבקות (6) העלאת ניצוצות (3) עם ישראל (16) ספירת העומר (1)
יום הכפורים (4) שינה (1) תפילת הדרך (2) קדושה (7) כתובת קעקע (1) חופש דעות (3) חינוך (3) מועדי ישראל (1) מסירות נפש (1) שמיטה (1) ריבית (1) הברית החדשה (1) התענגות על ד' (1) ילדים (2) מציאת חן (1)
ברכת כהנים (2) מגילת רות (3) הפרשת חלה (1) חטא המרגלים (2) להיות מציאותי (1) ברית מלח (1) נצרות (2) כהנים (7) כעס (1) מחלוקת (1) מידתיות (1) לימוד זכות (1) תרבות מערבית (1) קנאות (1) שלום (3)
חיים (2) אוניברסליות (4) מוסר צה"ל (2) גיוס בנות (1) הצלת הציונות החילונית (1) התרת נדרים (1) ניקוי טראומות (1) הטוב והרע (1) כוזרי (14) תורה שבכתב ושבע"פ (10) לימוד אמונה (8) קריאת שם (1) תרגום (1) ההורג בשגגה (1) קדושת המלאכה (1)
ירדן (1) יריחו (1) ערבים (1) חרמון (1) אהבת ד' (2) משה רבינו (1) אהבת ישראל (1) שמע ישראל (1) קשה עורף (2) תפילין (1) כיבוש הארץ (1) נשמה (1) עבודה מאהבה (2) הר עיבל (1) שמחה (2)
ישרות (1) ראיה (3) התבודדות (1) אליהו הנביא (2) כנס רוח ירושלמית (1) החזון החדש (1) יצר הרע (2) תשובה (6) זמן (1) תודה (3) יציבות (1) קיבוץ גלויות (2) לימוד פנימיות (3) ראש השנה (4) שופר (4)
הקהל (1) סוכות (9) ערבה (2) רוח צפונית (1) שמחת תורה (1) ראש חודש (2) שבת (2) דיבור (2) ציות או יזמה (1) אחדות (5) קשת בענן (1) כסף (1) ברית מילה (1) מצוות התלויות בארץ (1) שכם (1)
מחשבה (2) הכנסת אורחים (1) צחוק (1) באר שבע (1) צדיקים (2) ניחוש (1) אמהות (5) רוח הקודש (3) רצון (2) מתנות (1) מיתוק הדין (1) יעקב ועשו (1) ראובן (1) כבוד ישראל (1) גיד הנשה (1)
קדושת הטבע (1) דין ורחמים (1) קול דודי דופק (1) נדב ואביהוא (1) נוער (1) פנחס ואליהו (1) חוסן נפשי (1) בחירה חופשית (1) בטחון והשתדלות (1) חשמונאים (1) חנוכה (5) הדור (3) נגלה ונסתר (1) ריכוז (1) גאולה (15)
השבטים (1) רחל אימנו (1) השגחה (1) התעלות העולם (1) מרים (1) דילוג רוחני (1) אזרחות ותושבות (1) גר תושב (1) הצהרת בלפור (1) חופש (1) אכילה (1) מצה (1) מקדש (2) פרישות (1) תרומות ומעשרות (1)
הכללה (2) ירושלים (6) שבועות (1) אצילות (1) גדלות (1) עזות דקדושה (1) גמרא (1) כח הפה (1) ליברליות (1) תוכחה (1) לימוד תורה (1) אקלים רוחני (1) טיול בארץ ישראל (1) בינה (1) שלוח הקן (1)
עליונות ישראלית (1) שילוב הוי"ה ואדנות (1) תפארת ומלכות (1) דתי אש (1) חסד וגבורה (1) הושענה רבה (1) צמצום (1) בינה ומלכות (1) חברון (2) מהפכה (1) בית אל (1) לוז (1) כבוד האשה (1) התקדמות (1) מנוחה (1)
עומס (1) קשב וריכוז (1) רומי (1) משברים (1) סליחה (1) התמודדות (1) כאפרים וכמנשה (1) פעמון (1) שבעים לשון (1) מכת דבר (1) בכור (1) שירת הים (1) בינת הלב (1) כח רצון (1) נעשה ונשמע (1)
מילי דשטותא (1) אמת ויציב (1) גאוה לאומית (2) משכן (1) סמיכה (1) רב ותלמידים (1) התלהבות (1) עבודת השם (1) ארבעה כוסות (1) זקנים וצעירים (1) מדינת ישראל (6) סיבוכי החיים (1) קרבן הנשיאים (1) מנורת הזהב (1) תרבות יהודית ישראלית (2)
חנופה (1) פרה אדומה (1) פריה ורביה (2) חוצפה (1) אילימה (1) סוד הנסירה (1) גוף ישראלי (1) תורה ומדינה (1) יום האהבה (1) רבי עקיבא (1) יובל (1) ניגון (1) האמונה באדם (1) תשובת הדור (1) בנים ממשיכים (1)
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il