ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
בית המדרש

שיטת הרמב"ם בנוגע לקריאה בתורה בספר פסול

ישום למעשה של שיטת הרמב"ם בנוגע לקריאה בתורה בספר פסול
מוקדש לרפואת
שלמה בן לאה
לחץ להקדשת שיעור זה
בטור בסימן רעט כתב שאם קרא בספר פסול צריך לחזור על הקריאה. מאחר ומה שקרא עד עתה והברכות שבירכו היו שלא כדין שהרי צריך לקרוא בספר תורה כשר.
הב"י חולק על המסקנה של הטור משום שיש תשובה של הרמב"ם בה כתב לחכמי נרבונא שהיה מנהג של הגאונים לקרוא בספר תורה פסול (לא קוראים בציבור בחומש משום כבוד הציבור, כך מפורש בגמרא בגיטין ס. אך בספר תורה פסול לדעת הרמב"ם בתשובה זו אפשר להקל), ובדיעבד סובר הב"י אפשר לסמוך על דברי הרמב"ם ואין צורך לחזור על הקריאה.

הרשב"א וראשונים נוספים סוברים שהרמב"ם למעשה לא סובר כתשובה שכתב לחכמי נרבונא שהרי בהלכות ספר תורה מנה כמה דברים שפוסלים ספר תורה, משמע שיש מושג של ספר פסול, לדעתם הרמב"ם בספר משנה תורה חזר בו ממה שכתב בתשובה.
לעומתם הב"י סובר שהרמב"ם מחלק בין מצוות כתיבת ספר תורה שהיא מתקיימת רק בספר תורה כשר לעומת מצוות הקריאה שבדיעבד יכולה להתקיים גם בספר פסול. (המ"ב סימן קמג ס"ק יג מביא את מחלוקת הפוסקים)

אמנם למעשה איננו פוסקים להקל לקרוא בספר תורה פסול, אך במצבים שונים אנו מצרפים את שיטת הרמב"ם בתשובה. להלן כמה דוגמאות:

א: טעות שנמצאה לאחר הקריאה בתורה, איננו חוזרים על הקריאה. (סימן קמג מ"ב ס"ק יג).
ב: מוציאים ספר חדש רק אם נמצא פסול שאין עליו מחלוקת שהוא פסול. אך אם מדובר בדבר שיש מחלוקת אם פוסל את הספר, לא מוציאים משום שסומכים על שיטת הרמב"ם והוי ספק ספיקא להתיר (שם ס"ק כה).
ג: העור שעליו כותבים סת"ם חייב להיות מעובד. להלכה נפסק שהעיבוד צריך להיות לשמה. אם יש לאדם תפילין מעור שלא עובד לשמה יניחם בלי ברכה. אך אם יש רק ספר תורה שעובד שלא לשמה מברך עליו משום שיש שיטות הסוברות שהעיבוד לא צריך להיות לשמה ומצרפים את שיטת הרמב"ם הנ"ל. (סימן לב סעיף ח ביה"ל ד"ה וצריך).
ד: יש מחלוקת האם רגל ההא צריכה להיות מחוברת לגגה בקו דק. למעשה אנו פוסלים ה' כזו, אך בספר תורה בדיעבד מכשירים כשאין ספר אחר. (סימן לב סעיף יח: ביה"ל רגלי ההא)
ה: אדם שתיקן ספר תורה ולא ידע שצריך לתקן לשמה, הגר"ע יוסף זצ"ל היקל לקרוא בספר זה בדיעבד (יריעות שלמה חלק א פרק ה סעיף יב).
עוד בנושא כתבי הקודש ושמות קדושים

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il