ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

כיסוי ראש

ראש אנרכיסטי פרוע פורץ גבולות ומשבר סדרי תורה מפריע להתגלות האור הישראלי הזקוק דווקא לכיסוי להתגלותו הקדושה והבריאה
לחץ להקדשת שיעור זה
השיעור השבועי של הרב יצחק חי זאגא בבית הרב קוק, אור לכז' אדר ב' תשע"ט
א. ויקרא יג' – אדם כי יהיה בעור בשרו שאת או ספחת או בהרת והיה בעור בשרו לנגע צרעת והובא אל אהרן הכהן או אל אחד מבניו הכהנים.. והצרוע אשר בו הנגע בגדיו יהיו פרמים וראשו יהיה פרוע ועל שפם יעטה וטמא טמא יקרא.. והבגד כי יהיה בו נגע צרעת בבגד צמר או בבגד פשתים. מו"ק טו. - וראשו יהיה פרוע, אין פריעה אלא גידול שער, דברי רבי אליעזר. רבי עקיבא אומר נאמרה הוייה בראש ונאמרה הוייה בבגד, מה הוייה האמורה בבגד דבר שחוץ מגופו, אף הוייה בראש דבר שחוץ מגופו. מאי לאו אתפילין? אמר רב פפא, לא, אכומתא וסודרא.
ב. שמות ד' - ויאמר ד' לו עוד הבא נא ידך בחיקך ויבא ידו בחיקו ויוצאה והנה ידו מצרעת כשלג. ויאמר השב ידך אל חיקך וישב ידו אל חיקו ויוצאה מחיקו והנה שבה כבשרו. מלבי"ם - (משלי יח') גם מתרפה במלאכתו אח הוא לבעל משחית מגדל עוז שם ה' וכו', תפס במשל מלך שצוה לעבדיו לבנות לו מגדל עוז, והיו ביניהם עבדים שלא די שלא בנו עוד הרסו את הבנין, ואחרים היו שלא הרסו ולא עסקו בבנין, אמר שעונש מי שהתרפה במלאכתו שוה עם האיש משחית שעסק להרוס הבנין ולהשחיתו, והמליצה שה' צוה לכל בני אדם לבנות מגדל עוז.. הוא שם ה', שהיא הבריאה הכללית שנוסדה ע"י שמותיו של הקב"ה, וכל בנין המגדל תלוי בשמותיו הקדושים ובהתורה הקדושה שהיא שם ה' שהיא חיות כל העולמות, ובני אדם שמקיימים התורה בונים את המגדל הנשגב.. ויש רשעים שעוסקים להשחית.. ויש.. מתרפים במלאכתם.. גם.. הם חברים של המשחיתים.. והנחת ידו בחיקו היא העצלות והרפיון ממלאכה שטומן ידו בחיקו ואינו עושה דבר.. בזה הראה למשה כי הוא מיוחד לבנות שם ה' ואת המגדל ושלא יתרפה ממלאכתו רגע.
ג. בעל הטורים - וראשו. ד' במסורה. וראשו יהיה פרוע. ומגדל וראשו בשמים (בראשית יא'). וראשו מגיע השמימה (שם כח'). וראשו לעב יגיע (איוב כ'). בשביל שהגיע ראשו עד לשמים על כן נגעים באים עליו.. פרוע. ב'. וראשו יהיה פרוע. וירא משה את העם כי פרוע הוא (שמות לב') מלמד שלקו בצרעת. מגילה יז. - הקורא את המגילה למפרע, לא יצא.
ד. ישעיהו ו' – בשנת מות המלך עוזיהו, ואראה את ד' יושב על כסא רם ונשא.. שרפים עומדים ממעל לו, שש כנפים שש כנפים לאחד, בשתים יכסה פניו ובשתים יכסה רגליו ובשתים יעופף. רש"י – בשנת מות: כשנצטרע.
ה. שופטים ה' - בפרע פרעות בישראל בהתנדב עם ברכו ד'. רש"י - כשבא פרצות על ישראל שפרצו בהם העובדי כוכבים על עזבם את ה' והתנדב העם לשוב בתשובה מעתה ברכו את ה' על התשועות שעשה. יונתן - כד מרדו בית ישראל באוריתא.. רד"ק - בפרוע פרעות - בנקום נקמות, תרגום נקום נקמת (במדבר לא') איתפרע פורענותא.
ו. במדבר ח' - והעמיד הכהן את האשה לפני ד' ופרע את ראש האשה.. רש"י – סותר את קליעת שערה כדי לבזותה, מכאן לבנות ישראל שגלוי הראש גנאי להן. כלי יקר - בנגעי בתים אמרו חז"ל שבאים על צרות העין וכו' אבל בנגעי בגדים לא אמרו כלום. והקרוב אלי לומר כי הם באים על גסות הרוח כי דרך העולם להתכבד ביותר במלבושי כבוד כי הא דרבי יוחנן קרי למאניה מכבדותיה (שבת קיג.) וכמו שאמרו חז"ל (שם קיט.) לקדוש ה' מכובד כבדהו בכסות נקיה.. כי שלושה מיני צרעת באים על שלושה דברים שהם כיסוי לאדם.. עורו לבשרו. למעלה מעורו, בגדיו.. למעלה מהם, ביתו.. ומי שהוסר מעליו כל מכסה נקרא פרוע ומגולה.. על דרך ויגל את מסך יהודה על חורבן בית המקדש כי בחורבן הבית נעשו מגולין מכל וכל. ישעיהו כב' – ויגל את מסך יהודה.. רש"י - הוא בית המקדש שהיה מגין ומיסך ומסכך עליהם.
ז. רבינו בחיי - אמרו במדרש, והצרוע זה ביהמ"ק, אשר בו הנגע זו ע"ז.. בגדיו יהיו פרומים אלו בגדי כהונה, וראשו יהיה פרוע זו שכינה שנסתלקה משם, ועל שפם יעטה שבטלו את התורה, וטמא טמא יקרא, זה חורבן ראשון וחורבן שני. פתיחתא איכה רבה כא' - רבי אלכסנדרי פתח.. פרוע.. שנאמר ויגל את מסך יהודה, גלי דכסיא.. סנהדרין קז. - אמר רב יהודה אמר רב, ששה חדשים נצטרע דוד ונסתלקה הימנו שכינה ופירשו ממנו סנהדרין. שמות כו - ועשית מכסה לאהל.. ישעיהו כג' - ..יפקד ד' את צר.. והיה סחרה ואתננה.. לישבים לפני ד' יהיה סחרה לאכל לשבעה ולמכסה עתיק.
ח. אוה"ק ג' צפיה לישועה ס' - כשהולכים אחרי ההרגשה העליונה של הופעת רוח הקודש, ושל כל חכמה והופעה שבעולם, בלא התקשרות אל התורה ומעשיה בפרטיות, ובמדידת המדות הטובות, המשוערות על פיה, הרי זה חטא נדב ואביהו, הפרדת יסוד אבא מאימא עלאה. חושבים המתנהגים ככה שמתקרבים אל הקודש, מיחדים הם ממרחקים, מקריבים אפילו אש זרה, ובאים אל הקודש, שתויי יין, בלא אימתא דשמיא, הנובעת ממקור עליון, הבאה על ידי כיסוי הראש, אלא פרועי ראש, ומתיחדים כל אחד בהשגתו המיוחדת בלא איגוד עליון של תורת משה מורשה, ולא נטלו עצה זה מזה, ומורים הלכה בפני רבם.. ועומק גדול של קדושה זו צריכה להתבטל בפני מקור התורה. ונקדש בכבודי.
ט. ישעיהו נב' - חשף ד' את זרוע קדשו לעיני כל הגוים.. הנה ישכיל עבדי ירום ונשא וגבה מאד.. כן יזה גוים רבים עליו יקפצו מלכים פיהם כי אשר לא ספר להם ראו ואשר לא שמעו התבוננו. בראשית ל' - ויקח לו יעקב מקל לבנה לח ולוז וערמון ויפצל בהן פצלות לבנות מחשף הלבן..זוהר סתרי תורה ויצא קסב. - לחברא משכנא כחד ולמהוי חד, כדין תליסר מכילן הוו חד, וחוורא אתגליף על גוונין וסליק על גוון כלהו, הה"ד מחשוף הלבן וכדין אקרי (זכריה יד') ד' אחד ושמו אחד וכדין (תהלים כג') ד' רועי לא אחסר וכתיב בנאות דשא ירביצני על מי מנוחות ינהלני נפשי ישובב וגו'.
י. קובץ א' צ' - האנרכיה, היא נובעת מיסוד יותר נעלה מהסוציאליות. איננה יסוד לתורה המעשית וקיומה, כ"א להדבקות הא-להית העליונה מכל מעשה וסידור חיובי. על כן היא עוד יותר רחוקה ממקורה, שהוא עומד רחוק מאד משפלות החיים של ההוה, מהסוציאליות, ובמצבה של עכשיו, ומצב החיים של ההוה, היא פרועה כולה, למרות הניצוץ הא-להי הנשגב המסתתר בתוכיותה.

עוד בנושא תזריע

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il