בית המדרש

  • מדורים
  • שו"ת "במראה הבזק"
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

שירה קופרמן ז"ל

השתתפות בעסק הפותח בשבת

שותפות בע"מ, המותר להשתתף בה כשהעסק פתוח גם בשבת (מאפייה).

undefined

רבנים שונים

סיוון תשע"ט
2 דק' קריאה
מלמו, שוודיה wedenMalmo, S
כסלו, תשנ"א


שאלה
יהודי מקהילתינו, הציעו לו עוד יהודים לפתוח מאפייה ביחד. הם לא שומרי שבת. זה יהיה עסק בע"מ. זאת אומרת שיהיו לו מניות בעסק, והוא יקבל משכורת קבועה. באיזה תנאים מותר לו, אם בכלל, להיכנס לעסק? כמובן, העסק יהיה פתוח בשבת.

תשובה
באופן המתואר בשאלה, אין כל היתר להכנס לשותפות כזאת, למרות שהיא בע"מ והאחריות להפסדים חלה על הממון המשותף בלבד. זאת מכמה סיבות:
א. אם יעבדו יהודים בשבת במאפייה — הרי השותף מסייע לעוברי עבירה וזה אסור 1 .
ב. הנאה מרווחי חילול השבת, שנעשה ע"י יהודים (הנאה ממעשה שבת 2 ).
ג. הואיל והמאפייה בבעלות יהודית — חשד ומראית עין (כתשובה לשאלה 6).
אולם, אם בעלי המניות היהודים, יפקידו בידי נוכרים את הניהול המעשי של המאפייה במשך כל השבוע 3 , ולא יהיו נוכחים שם בקביעות, ולא תהיה להם זכות מיוחדת להתערב, בעניינים הנעשים בעבודה השוטפת של העסק, על כל מרכיביו (כך ייכתב בחוזה העבודה), אז יש להתיר את השותפות הזאת, בתנאי, שלנוכרים לא ייאמר שהם חייבים לעבוד גם בשבת. ומותר, אפילו באופן שהגויים מקבלים משכורת קבועה, שאיננה תלויה בגובה הרווחים 4 .
^ 1. שבת, דף ג', ע"א, בתוס' ד"ה בבא. וברא"ש ובר"ן שם. ע"ז, דף ו', ע"ב.
^ 2. שו"ע או"ח סי' שיח, סע' א'.
^ 3. במיני מאפה מסוימים (עיין שו"ע יו"ד סימן קי"ג, ס"ג) יש להיזהר מבעיית בישולי עכו"ם. וניתן לפתור זאת כמו בכל מאפייה של נוכרים, ע"פ המבואר בשו"ע יו"ד סי' קי"ג.
^ 4. דבר זה מסתמך על הלכה המופיעה בשו"ע או"ח, סי' רמ"ה, סע' ד'. שמותר לתת לגוי מעות שיתעסק בהן אף בשבת, וחולק עמו ברווח. ומהסברא שכל המלאכה מוטלת רק על הגוי. וראה באג"מ או"ח, ד', סימן נ"ד, שבאופן הנ"ל הנוכרי נחשב כבעלים על המלאכה... וממילא אין לראות את היהודי כבעלים על זה. ובכך, אין ניכר הדבר שהעסק של ישראל, ואין חשד ומראית עין. אך כל זה בהקפדה על כל התנאים האמורים, בנוגע למנהל המשרד והעובדים הגויים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il