בית המדרש

  • משפחה חברה ומדינה
  • גאולה - מצב בלתי הפיך
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

רויטל בת לאה

תשובה לטענה החמישית: הגדיל ה' לעשות עם אלה... הגדיל ה' לעשות עימנו

תשובה לטענה החמישית.

undefined

הרב ש. יוסף וייצן

תשס"א
3 דק' קריאה
הטענה : לכאורה, התהליכים שאנו נמצאים בעיצומם, מחזקים את החשש הכבד, שמא כל המהלך לתקומת המדינה לא יצלח. למתבונן בתהליכים התרבותיים המתרחשים באומה, תתגלה המדינה כמצויה בסכנה קיומית ממש. לכאורה, הנכונות לצאת למלחמה הולכת ופוחתת, והדבר נובע ממשבר רוחני עמוק של זהותנו היהודית. ישנם בתוכנו, שהתיאשו "סופית" מן המדינה, יש שחדלו זה מכבר לומר על המלכות שבדרך: "ראשית צמיחת גאולתנו".

א. קטני אמנה
מעטים בתוך עם ישראל, רואים בתהליך שאנו נמצאים בעיצומו תהליך אלקי בלתי הפיך. מצד אחד יש תנועה "חילונית", שאינה קוראת בשם ה'. ומצד שני, רבים בין הקוראים בשם ה', עדיין מתיחסים למציאות שלנו כמציאות של גלות. מבחינתם, לא נשתנה דבר מהותי במעבר מטומאת ארץ העמים לארץ ישראל. רק מעטים מכירים בלב שלם בגודל התקופה שאנו נמצאים. אומר הגר"א בספר "קול התור", כי דבר זה נרמז בתהילים קכ"ו, בשיר המעלות: "בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים". שבתחילה יאמרו הגוים: "הגדיל ה' לעשות עם אלה", ורק לאחר מכן יאמר עם ישראל: "הגדיל ה' לעשות עימנו ".

הגר"א מכנה את "סרבני הגאולה": "קטני אמנה". ואמנם, מדוע כה קשה להכיר בגודל התקופה שבא אנו מצויים? על כך הרחבנו במאמר על ספר "קול התור". הגר"א מסביר, שסיבת הדבר היא בכך שהגאולה שאנו מצויים בא עתה היא גאולה המוכרחת לבוא בהסתר. הגאולה אינה יכולה לבוא בניסים ונפלאות, כפי שמצטייר ציור הגאולה בעיני אדם. אנו בתהליך גאולה בבחינת "לא זכו". בגאולה זו יהיו יסורים ונסיונות רבים בדרך להשלמתה. הנסיון העיקרי, כפי שביארנו, הינו מבחן במידת האמונה והביטחון של יראי שמו. וכך כתוב בספר קול התור:
עלינו לדעת מראש ..במידה והעבודה למען קיבוץ גלויות ובנין ירושלים תגדל, יגבר הסטרא אחרא ..בנשקו העיקרי שהוא מניעת האמת ומניעת קידוש ה' ועל זה נאמר אשר חרפו עקבות משיחך ובעקבות משיחא גובר הסטרא אחרא ביותר להכות גם בתופסי התורה בסנוורים 1 .

מובא בשם הגר"א, שמלחמת גוג ומגוג נועדה לפקוח עיניהם של קטני האמונה. המשימה העיקרית שהטיל הגר"א על תלמידיו היא לגדל אנשים שהם גדולי אמונה, אנשים שישכילו להאיר עיניהם של כל ישראל, לראות גודל התהליכים הנפלאים, בהם אנו מצויים.

על כן, אחים ורעים, יש לדעת, כי מה שאנו חווים בשנה זו, שנת תשס"א - כל אותם סימני שאלה אנושיים ההולכים וגדלים, באין יודע "מדינת ישראל לאן" - כל זה הינו חלק מהכשרת הלבבות לקראת הכרה והודאה גמורים בתהליך הגאולה האלקי. המאורעות יובילו את כל עם ישראל לקרוא: "הנה זה עומד אחר כתלנו". עם ישראל יגלה מי הסתתר מאחרי כל המאורעות.

ב. לימוד ספר אורות
כיצד ניתן ליישב בין מציאות של גאולה, המצטיירת כמציאות נפלאה של השגחה פרטית, של מדרגה רוחנית גבוהה של עם ישראל, עם מה שאנו רואים לנגד עינינו?

התהליך שאנו מצויים בו עתה, אינו דומה לשאר התקופות שקדמו, ואי אפשר להשוותו לשום תקופה בעבר העשיר של עם ישראל. אור הגאולה, אשר זרח בדורנו על עם ישראל, גורם לתהליכים ותופעות בעם, שהם יחודיים לדור של גאולה. מה טיבן של התנועות החדשות הנוצרות באומה? כיצד תתפתחנה? האם נדע משברים נוספים, וכיצד נתגבר עליהם? כל זאת צריך ללמוד מתוך הבנה עמוקה של המציאות המיוחדת כל כך, שתהיה בזמן הגאולה.

כותב הרב קוק 2 :
ואם יבוא אדם לחדש דברים עליונים בעסקי התשובה בזמן הזה ואל דברת קץ המגולה ואור הישועה הזרוחה לא יביט, לא יוכל לכוין שום דבר לאמיתתה של תורת אמת. כי כל זמן מאיר בתכונתו, ועצת ה' אשר יעץ להחל אור גאולה מעולפת במטמוני מסתרים, כמו שאנו רואים בעינינו, ומוקפת בהמון נגעים של עניי הדעת סובלי חלאים רוחניים - ודאי לא יועילו כל חשבונות העולים בלב אדם שמחשבותיו הבל, נגד עצת ה' העליונה אשר דיבר טוב על ישראל, לכונן אור גאולה ודרך חיים לשאר עמו, העתידים להיות כולם שבי פשע.

את העבודה הגדולה הזו של לימוד דור הגאולה עשה הרב קוק באֵין ספור מקומות, וחלקם הגדול מרוכזים בספרו הגדול "אורות". שם ימצא הלומד מענה לשאלות רבות. בספר "אורות" צופה הרב את התהליך שאנו נמצאים בו עתה. אולם באמת אין כאן חידושים של הרב. כבר במקורות קדמונים אנו קוראים על חבלי משיח, כשלדעת הרב זצ"ל, הכונה לחבלים רוחניים ושאיפות נפש גדולות וסותרות המתרוצצות בנפשות. כך אנו קוראים בגמרא בדברי רב יוסף, אודות דור הגאולה, היושב "בכופיתא דחמריה" 3 , בצואתו של חמור; או גם על ה"חוצפא יסגא" 4 , העזות שתִרבה בדור הגאולה. הרב בספר ה"אורות" נטל את אותם המושגים הנזכרים בדברי חז"ל ובדברי הקדמונים, המדברים בדור הגאולה, והלבישם במשמעות הרלוונטית לדורנו.

מי שאינו מביט אל "אור הישועה הזרוחה" - הוא לא יתבונן בתהליכים העוברים על דורנו בעיני הגאולה - יבחין בדברים כעניינים העומדים בסתירה להגדרת מצבנו כדור של גאולה. אולם כל זאת רק בהסתכלות בעין השטחית. בהתבוננות עמוקה, דוקא התהליכים שאנו עוברים, כולם עַד אחד, מחזקים ומאששים את ההנחה שאנו בדור של גאולה.


^ 1 פרק ה'.
^ 2 איגרות הראי"ה, איגרת שע"ח.
^ 3 סנהדרין צח ע"ב.
^ 4 סוטה מט ע"ב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il