בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ויצא
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לרפואת

חיה מוריה בת אסתר

על מה אתה חולם בלילה?

undefined

הרב נתנאל יוסיפון

כסלו תשפ
2 דק' קריאה
לאורך ספר בראשית, ה' מתגלה פעמים רבות לאבות הקדושים. ברוב הפעמים, ההתגלות היא ביום.
והנה, יעקב אבינו זוכה להתגלות הראשונה אליו באישון לילה, עת הוא נרדם וחולם על סולם המוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. על התגלות זו, אומרים חז"ל, שיעקב תיקן תפילת ערבית.
ובאמת, העובדה שהתגלות זו מתרחשת בלילה היא מתמיהה מאד. כשבלעם, נביא אומות העולם, אומר למשלחת זקני מואב ומדיין – " לינו פה הלילה, והשיבותי אתכם דבר, כאשר ידבר ה' אלי", מפרש שם רש"י (במדבר כב, ח) – אין רוח הקודש שורה עליו אלא בלילה, וכן לכל נביאי אומות העולם, וכן לבן בחלום הלילה, שנאמר (בפרשתנו) ויבוא אלוקים אל לבן... בחלום הלילה, כאדם ההולך אצל פילגשו בהיחבא". אם כך, יש לתמוה, מדוע יעקב בחיר האבות מקבל את נבואתו רק בלילה? האם חלילה גם המפגש שלו עם ה' הוא כמפגש לא חוקי, בהיחבא ובנסתר?
נראה שהתשובה נעוצה בכך שיעקב יוצא כאן לחוץ לארץ, ובחוץ לארץ יהודי פוגש את ה' בהיחבא ובדרך עקיפה כדרכו של הלילה. והרי, כבר אמרו חז"ל שכל מי שדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלו-ה, וכמו שפירשו גדולי הדורות שהמפגש עם ה' בחוץ לארץ הוא מפגש דרך המלאכים שרי אומות העולם, הדרים באותה ארץ. כביכול, בחוץ לארץ יהודי לובש לבוש של גוי במפגש עם ה', לכן המפגש מתרחש בלילה כדרכם של נביאי אומות העולם. (ורבי חנינה מכנה בגמרא (כתובות) במקום אחד, יהודיה בחוץ לארץ, בכינוי – גויה, כי כביכול בחו"ל מתלבשים בלבוש גויי).
ואכן, אם נסתכל בהתגלויות השונות בחומש בראשית נגלה שההתגלויות בלילה קשורות לחוץ לארץ. אברהם אבינו בברית בין הבתרים רואה בתחילה את הכל במחזה. אולם, האמירה על גלות מצריים נאמרת, כאשר "ויהי השמש לבוא, ועלטה היה", כלומר – עם לילה. וכך גם בשעה שיעקב יורד מצריימה, נאמר שה' מתגלה אליו בלילה ומבטיח לו שירד עימו למצריים ויעלהו. וכך כל ההתגלויות הליליות קשורות לחוץ לארץ, ואילו ההתגלויות בארץ שקשורות לארץ מתרחשות ביום.
עניין זה יבאר לנו נקודה נוספת במהותו של החלום. יעקב רואה סולם, שמלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. מיהם אותם מלאכים?
כאן מצאנו שני פירושים. רש"י מבאר שכיוון שיעקב יוצא כאן לחוץ לארץ, הרי שמדובר במלאכי ארץ ישראל המלווים תדיר את יעקב, וכאן הם עולים למעלה, ובמקומם יורדים ללוותו מלאכי חוץ לארץ.
הרמב"ן לעומתו מבאר בשם פרקי דרבי אליעזר, שמדובר בשרי אומות העולם שעלו כל אחד מספר שלבים בסולם, כמספר השנים שמלכות זו תשלוט בעולם.
ולאור מה שכתבנו, אפשר לבאר ששני הפירושים חד הם. המלאך מבטא את המהות הרוחנית של אותו זמן. כשיעקב יוצא לחוץ לארץ נשמתו לובשת מהות רוחנית של חוץ לארץ. אולם, יעקב אינו אדם פרטי, אלא אבי האומה הישראלית, לכן יציאתו לחו"ל מבטאת גם את יציאת כל העם לחו"ל. וכשעם ישראל גולה לחו"ל בידי אומות העולם, הרי הוא מתלבש בלבוש של המהות הרוחנית של העמים המגלים אותו, ואלו שרי אומות העולם המטפסים בסולם.
למדנו מכאן את גודל מעלת ארצנו קדושה, שבה אנו זוכים למפגש ישיר עם ה', והרי היא כ"בית אלוקים וזה שער השמיים"!
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il