בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • תשובה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אברהם בן דוד

את הנעשה אין להשיב?

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

ה'תשנ"ד
2 דק' קריאה
אחד מהדברים המעכבים את האדם מלשוב בתשובה, הוא חוסר האמון בכוחה של התשובה. קשה להבין, איך אפשר לתקן ולמחוק את המעשים הרעים שנעשו? איך בהחלטה לשוב בתשובה, עוקרים ומבטלים את העבר? הרי את הנעשה אי-אפשר להשיב!? קשה לאדם לקבל רעיון זה והוא נראה בעיניו כלא הגיוני וגם לא צודק. אבל כן, יש בכוחה של התשובה לתקן ולמחוק את כל העבירות, ואפילו החמורות ביותר. אילו כח התשובה היה נובע מן האדם, כי אז אכן קשה היה להבין איך יכולה היא לתקן. אבל כוחה של התשובה לא בא מן האדם, אלא מהקב"ה, מריבונו של עולם. זהו פטנט אלקי מיוחד, מין בורית, חומר מכבס, שמסוגל בקלות לסלק כתמים קשים ביותר. זו המצאה אלקית, כי זה רצונו יתברך.

"אמר רבי יצחק: אמרי במערבא משמיה דרבה בר מרי: בֹא וראה, שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם. מדת בשר ודם: מקניט את חבירו בדברים - ספק מתפייס הימנו, ספק אין מתפייס הימנו. ואם תאמר - מתפייס הימנו - ספק מתפייס בדברים, ספק אין מתפייס בדברים [אלא דורש פיצוי על העלבון]. אבל הקב"ה, אדם עובר עבירה בסתר - מתפייס ממנו בדברים, שנאמר: 'קחו עמכם דברים ושובו אל ד''. ולא עוד, אלא שמחזיק [הקב"ה] לו טובה [על ששב], שנאמר: 'וקח טוב'. ולא עוד, אלא שמעלה עליו הכתוב כאילו הקריב פרים, שנאמר: 'ונשלמה פרים שפתינו'. שמא תאמר - פרֵי חובה? תלמוד לומר (שם שם, ה): 'ארפא משובתם אהבם נדבה'" (יומא פו, ב). כלומר, הקב"ה מקבל את התשובה, כאילו השב עשה כאן מעשה התנדבות. ואז לא רק שהעוונות נמחלים, אלא גם מתרבה האהבה של הקב"ה אליו. הרי שיש בכוחה של התשובה לטהר את האדם, ולזככו יותר ממה שהיה לפני החטא.

גם מדינת-ישראל, מעניקה זכויות מיוחדות והטבות מפליגות ליורדים ששבים לארץ. וכי מגיע ליורדים פרס, יותר מלאלה שנשארו בארץ ולא ירדו? אלא שהפרס לא בא מפני שמגיע להם, אלא מפני שזוהי טובת המדינה, - שיחזרו היורדים. גם בענין התשובה כך הדבר. הקב"ה חפץ בתשובת בניו, זהו אינטרס אלקי, שישובו בתשובה. הקב"ה נותן פרסים לשבים, כדי שהבריות ישובו לדרך הנכונה. זוהי המגמה האלקית - לתקן עולם במלכות שדי. "טוב וישר ד' על כן יורה חטאים בדרך".

סיבה נוספת העלולה לעכב את האדם מלשוב בתשובה, היא המחשבה שלא יהיה לו כח להתמיד בתשובתו, ושהוא עתיד להיכשל שוב. על-כן אומר הוא בליבו - מה ערך יש לתשובה שאינה שלמה. וזו טעות, כי יש ערך לתשובה גם אם אינה שלמה לגמרי. גם אם אדם יפול אחר-כך, יש ערך עצום לתשובתו, ממש כשם שאנו מכבסים בגדים אף-על-פי שאנו יודעים שהם יוסיפו להתלכלך. כמו שאנו מכבסים בגדי ילדים, אף-על-פי שכמה רגעים אחרי שהם לובשים אותם, הם מלכלכים אותם שוב. על-ידי הכביסה החוזרת ונשנית, הבגדים נשמרים ברמת נקיון סבירה, ואילו לא כיבסנו אותם, היה מצטבר בהם לכלוך בלתי-נסבל. כל תשובה, יש לה ערך מנקה ומטהר. אין כל הצדקה להימנע מתשובה, אפילו שאינה שלמה. גם להרהור-תשובה יש ערך רב, אפילו אם הוא נשאר רק בגדר הרהור בלבד.

"אמר רבי עקיבא: אשריכם ישראל, לפני מי אתם מטהרין? מי מטהר אתכם? אביכם שבשמים! שנאמר: 'וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם', ואומר: 'מקוה ישראל ד''. מה מקוה מטהר את הטמאים - אף הקב"ה מטהר את ישראל" (משנה יומא פה, ב).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il