בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • בלק
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ציפורה בת דוד

מדות מתוקנות תנאי ללימוד תורה

מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע? אין הנבואה שורה אלא על גיבור, חכם ועשיר; מקום תורה בונים ע"י מידות טובות, אהבת תורה וכיבוד תלמידי חכמים. בכסף בלבד אין מקום תורה.

undefined

הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל

תמוז התשס"ו
2 דק' קריאה
מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע (אבות פ"ה), בלעם לא היה מרושע יחיד היה לו בית מדרש לחינוך תלמידים להשחתה ומידות מגונות. אחת ממידותיו המגונות של בלעם נלמדת מפרשתנו: "אם יתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבור את פי ה'". וברש"י: "למדנו שנפשו רחבה ומחמד ממון אחרים, אמר ראוי לו ליתן לי כל כסף וזהב שלו". וצריך עיון שהרי חז"ל אמרו: "שלושה דברים מרחיבים דעתו של אדם, דירה נאה, כלים נאים ואישה נאה", ולכאורה יתכן שבלעם חמד את הממון להרחבת דעתו, והרי גם ניתנה לו רוח נבואה, ואין הנבואה שורה אלא על גיבור, חכם ועשיר, ובכל זאת חז"ל למדון מכאן את תכונתו השלילית של בלעם. והביאור הוא כוונת חז"ל היא: כי מציאות כזו של דירה נאה, כלים נאים, מרחיבים דעתו, אולם בלעם דרש זאת וביקש זאת מתוך מחשבה שמגיע לו ממונו של בלק, ובמקום שנמצאת מחשבתו של אדם שם הוא, ועל כן דרשו שהיה בעל נפש רחבה.

מאידך מצינו בפרק ו' במסכת אבות:
"מעשה ברבי יוסי בן קיסמה, ששאלו אדם אחד: "רצונך שתדור במקומנו ואני אתן לך אלף אלפי דינרים זהב?" ענה לו רבי יוסי: "אפילו אתה נותן לי כל כסף שבעולם איני דר אלא במקום תורה".

ולכאורה רבי יוסי היה יכול להשיב בקצרה איני דר אלא במקום תורה, מבלי להתייחס ל"אם תתן לי כל כסף שבעולם", אולם רבי יוסי היה מחויב להשיב על פי הצעתו של אותו אדם, אולם עיקר תשובתו היא ללמדנו לדור במקום תורה. ושמעתי ממו"ר רבי צבי יהודה זצ"ל וכי רבי יוסי לא יכל ליקח את אותו ממון ולהקים מקום תורה באותו מקום? ומכאן כי מקום תורה בונים ע"י מידות טובות, אהבת תורה וכיבוד תלמידי חכמים. ובכסף בלבד אין מקום תורה.

שחיתות המדות אצל בלעם לא עמדה אצלו בסתירה לנאמר עליו: "ויודע דעת עליון". הנבואה ניתנה לבלעם שלא יהיה פתחון פה לאומות העולם - כדברי חז"ל. הקב"ה לימדנו כאן, כי במקום שמידותיו של אדם מושחתות הרי גם אם תינתן לו נבואה משמים הוא ישתמש בהם לרעה, לקלל ולא לברך. כי זַכות נפשו של הנביא משפיעה על ראייתו, ומשום כך ניתנה לבלעם נבואה ב'אספקלריא המאירה', לא מספיק לתת נבואה לבלעם כדרגת שאר הנביאים, אלא דווקא נבואה בדרגת משה רבינו, וזאת בכדי שלא יפרש בלעם את החזון והחלום כמידותיו המושחתות, כל החלומות הולכים אחר הפה, וכך הוא היסוד בלימוד התורה. הקב"ה יזכנו להיות דבוקים במידותיו של אברהם אבינו, עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה, "כי הטובים לא יצוו ברע - אבל יזהירו ממנו" כלשון הר
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il