בית המדרש

  • משפחה חברה ומדינה
  • מלחמת לבנון השניה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ציפורה בת דוד

מלחמות אני עשיתי

דו שיח עם מלכות פרס לעתיד לבוא; מה עשו לתועלת עצמן ומה עשה הקב"ה בשבילן; על כולנו להרבות בתפילה ובתורה, לשלומם וטובתם של כל חיילנו ולמען כל תושבי ארצנו הקדושה, ויחזרו כולם לביתם שלמים בגופם, ושלמים בנפשם.

undefined

הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל

אב התשס"ו
הגמרא במסכת עבודה זרה (ב' ע"ב) מתארת דו שיח עם מלכות פרס לעתיד לבוא:
"אמר להם הקב"ה במה עסקתם אומרים לו הרבה גשרים גשרנו, הרבה כרכים כבשנו, הרבה מלחמות עשינו, וכולם לא עשינו אלא בשביל ישראל שיתעסקו בתורה. אמר להם הקב"ה כל מה שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם, תקנתם גשרים ליטול מהם מכס, כרכים לעשות בהם אנגריא, מלחמות אני עשיתי שנאמר 'ד' איש מלחמה'".

ויש לדייק בדברי הגמרא, שהרי לגבי טענתם על בניית גשרים וכרכים שעשו כביכול לטובת ישראל, עונה להם הקב"ה שעשו לצורך עצמם. ואילו לגבי המלחמות שנעשו, הקב"ה עונה להם מלחמות אני עשיתי, הרי אותה טענה 'לצורך עצמכם עשיתם', היא בעצם גם מענה לדבריהם של מלכות פרס שמלחמות עשו לצורך ישראל, מדוע לגבי עשיית המלחמות יש תשובה בפני עצמה - 'מלחמות אני עשיתי'? מכאן לומדים יסוד חשוב כי מלחמות שבעולם אין בהם שום התערבות של בשר ודם. אין כוונת השותפים בה מעלה או מורידה, אלא מלחמות זו השגחה מיוחדת של הקב"ה, אימתי יהיו והיכן יהיו, "מלחמות אני עשיתי". ובחידושי הראב"ד למס' עבודה זרה, מוסיף: כיון שהיוצא למלחמה אינו יודע אם ינצח או לא, והניצחון הוא רק מאתו יתברך, על כן אמר מלחמות אני עשיתי.

על כולנו להרבות בתפילה ובתורה, לשלומם וטובתם של כל חיילנו ולמען כל תושבי ארצנו הקדושה, ויחזרו כולם לביתם שלמים בגופם, ושלמים בנפשם. ויקוים בנו דברי הפסוק (עקב ז' כא') "לא תערוץ בפניהם כי ד' אלוקיך בקרבך קל גדול ונורא... ונתנם ד' אלוקיך לפניך והמם מהומה גדולה עד השמדם". חזק ונתחזק בעד עמינו ובעד ערי אלוקינו, וה' ישלח רפואה שלימה לכל פצועי
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il