בית המדרש

  • משפחה חברה ומדינה
  • נושאים שונים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

צפורה בת יצחק יעקב

מתוך "קומי אורי" גיליון 12

סדר-יום לבניין פנימי

מדיניות של הנהגה נקבעת ע"י שימת דגש על נושאים מסוימים ומתוכם טיפול בכלל הצרכים והערכים. הרב חיים ירוחם סמוטריץ' על סדר-יום לאומי חדש לבניין הפנים הישראלי.

undefined

הרב חיים ירוחם סמוטריץ

הושענא רבה תשס"ז
6 דק' קריאה
מרבנו הרב צבי יהודה זצ"ל שמענו "עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו": אנו נעסוק בשלום הפנימי בתוכנו, השלום הזה מוטל עלינו, השלום החיצוני יהיה מפעלו של רבש"ע. בבחינת "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך" - עבודת "כי שם ה' נקרא עלינו" זו היא משימתנו העיקרית.

הרמב"ם סוף פ"ד מהל' מלכים ומלחמותיהם כותב: "ובכל יהיו מעשיו לשם שמים ותהיה מחשבתו ומגמתו להרים דת האמת ולמלאת העולם צדק ולשבור זרוע רשעים, ולהלחם מלחמות ה'. שאין ממליכים מלך תחילה אלא לעשות משפט ומלחמה שנא' 'ושפטנו מלכנו ויצא לפנינו ונלחם את מלחמותינו'". שני תפקידים למלך, האחד, לבנות את מרקם החיים הפנימי של העם, והשני להגן עליו מפני פגיעות מבחוץ. הסדר - וכך מבואר בכתוב, ועוד יותר מזה ברמב"ם באריכות דבריו ביחס לתפקידי המלך - הסדר הוא דווקני, וההדגשה, והחשבת הדברים בהתאם: ענייני הפנים ואחר כך החוץ.

גם בסוף הלכות מלכים (פי"א) בענייני מלך המשיח כותב הרמב"ם: "מלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות בית דוד ליושנה הממשלה הראשונה, ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל, וחוזרים כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם וגו'" - בניין האומה הישראלית. ואע"פ שב"להחזיר מלכות בית דוד... הממשלה..." כלולות בוודאי מלחמות, וכפי שמבאר הרמב"ם להלן שם הל' ד' "ואם יעמוד מלך מבית דוד וילחם מלחמות ה'... אם עשה והצליח ונצח כל האומות שסביביו... וכו'" עיי"ש, הרי שברור לרמב"ם שהעמדת מלכות המשיח כרוכה במלחמות, ובזה הוא נבחן, בניצחונותיו על האומות שסביביו לביסוס מלכותו - מכל מקום, גם שם מקדים ומדגיש הרמב"ם בתחילת הל' ד "ואם יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו... ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה, וילחם מלחמות ה' וגו'". מבוארת חובת הבניין הפנימי כחובת המלכות בראש ובראשונה, ועמה, ניהול מלחמות לביסוס המלכות.

שמאל חיצוני - כלפי מה הדברים אמורים?
לענ"ד הטעות היסודית בניהול מדיניותה של מדינת ישראל בעשורים האחרונים, והכישלונות המלווים אותה, היא הדגשת יתר של מדיניות חוץ וביטחון. באופן פרדוכסלי, דווקא השמאל שבאופן מסורתי בעולם עוסק בענייני פנים, מניח על שולחננו ללא הרף את בעיות החוץ של מדינת ישראל. אומנם טענתם היא שכדי להגיע לבניין איתן של מדינה יהודית מוסרית בעלת כלכלה מפותחת וכו' חייבים לפני הכול להיפטר מהבעיות החיצוניות המפריעות, אך סוף כל סוף בפועל עיקר תפיסת עולמם ועיסוקם ומה שהם מוליכים אליו ללא הרף את מדינת ישראל זה לפתור את בעיות החוץ והביטחון שלנו. מכאן שורש המהלכים ההזויים, השגויים במהותם, והמשלים את עם ישראל ומתנפצים לרסיסים חדשים לבקרים. הכל נובע מה"הכרח" המדומה לפתור בעיה בלתי פתירה. הכול נובע מההתמקדות בבעיות החוץ והביטחון - התלויות באחרים - ומתוך כך אינן נמצאות בשליטתנו. וכשמנסים בכל הכוח "לשלוט" במה שאי-אפשר לשלוט עליו מפני שכנ"ל הוא תלוי באחרים, (ואחרים אלה שאינם אוהבי ישראל מושבעים כידוע, מנצלים את להיטותנו ותלותנו ב"פתרון הבעיות", ו"שולטים בנו" באמצעותן). וכשמנסים בכל הכוח לפתור מה שלא ניתן לפתרון, נכנסים לדרך ללא מוצא ושגיאה גוררת שגיאה, ומביאתנו אל עברי פי פחת.

ומכאן לעיקרו של עניין. חייבים לשנות כיוון, ולהתמקד בבנין עולמנו הפנים-ישראלי בכל מובניו, מתוך הבנה שזה באחריותנו ובכוחנו, ומתוך שנתחזק, ונבנה מחנה איתן ושלם של עמנו - יראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עלינו וייראו מאיתנו, והדברים נכונים על-פי התורה כמובן, וגם מאוד מאוד על-פי הסברה האנושית.

חייבת לקום הנהגה - ממשלה - חדשה בישראל שתאגוד את "משזרת הכוחות הבריאים" כפי שרבינו הרצי"ה התנסח. ממשלה שתכלול את כל המפלגות אשר יחס להן לכל הקדוש לישראל בענייני מסורת עם וארץ ושאר ערכים ישראליים ציוניים. (רק לצורך הדגמה, בכנסת הקודמת, אשר לחרפתה נוצר בה "רוב" להריסת ועזיבת גוש-קטיף וצפון השומרון באמצעים כוחניים, שנבעו, במקרה הטוב, מה"צורך" לספק למדינת ישראל "התקדמות מדינית", אפשר היה לייצב ממשלה שיכולה היתה להישען על כ-70 חברי כנסת - קואליציה טבעית של מפלגות לאומיות ודתיות שהיתה מבטאת את רצון החלק הארי שבציבור, לעומת פחות מ-40 חברי כנסת שייצגו מערכת ערכים פוסט ציונית-אמונית-מסורתית).

ראש הממשלה
הממשלה החדשה הזו תשדר שדר ברור של החשבת הבניין הפנימי שלנו, החל מעידוד מאסיבי מאוד של עלייה, דרך התעסקות מאסיבית מאוד מאוד בחינוך, דרך עידוד מפעלי ההתיישבות ברחבי ארץ-ישראל מתוך ביטחון בזכותנו עליה, דרך מאמץ כביר לפיתוח כל הכישרונות העצומים המצויים בתוכנו לפיתוח המדע והכלכלה, דרך העצמת המחויבות למסורת ישראל - אמונתה בא-לוהיה - ונאמנות לדרך ישראל סבא בחיי מדינתנו, דרך האדרת ערך חיי המשפחה היהודית ועד הטמעת מערכת החיים היהודית בחיי המשפחה והפרט בישראל.

ראש הממשלה לא יהיה ראש ממשלה ושר ביטחון או שר החוץ, אלא ראש הממשלה ושר החינוך, או ראש הממשלה והשר לקליטת עלייה, או ראש הממשלה והשר לבינוי ושיכון, ולוואי ראש הממשלה והשר לענייני רוח ישראל ואמונתו... (אבל לא ראש הממשלה ושר האוצר. הכסף הוא אמצעי חשוב ככל שיהיה, כל השאר הן המטרות) - יש בזה שדר עצום.

לענייני החוץ והביטחון יועמדו שרים מתאימים לתפקידם, ולענייני הפנים המגוונים תהיה לנו כל הממשלה בראשות ראש הממשלה.

שר הביטחון יקבל מנדט לדאוג לביטחון ישראל ויעסוק בתפקידו, החשוב מאין כמוהו, במסירות תוך מחויבות לתוצאות. ראש הממשלה יעסוק בנושא לא הרבה זמן במשך השבוע.

שר החוץ יקבל מנדט להסביר את האמת שבמהפך הזה, שבלעדיו נמצאת מדינת ישראל בסכנה קיומית, וכפי מידת אמונתו הפנימית ובעזרת השם, למרות שלא יהיה קל, יצליח במשימתו (גם עכשיו לא קל למדינת ישראל להסביר את עצמה, ולענ"ד יהיה קל יותר בדרך החדשה).

ראש הממשלה והממשלה כולה יעסקו כל הזמן בחיזוק עם ישראל.

בראש ובראשונה יורה ראש הממשלה להפסיק לנתקו מן העם על-ידי שרשראות ביטחון שונות. הוא יסייר הרבה מאוד בכל מרחבי ארצנו, סיורים אשר יוכנו כראוי על-ידי לשכתו ובהם הוא ייפגש עם עם ישראל בכל מרחבי עשייתו, תפקיד הסיורים יהיה להפיח רוח, לעודד ולדאוג להתעצמות כל העשייה תוך פתרון בעיות על-ידי משרד ראש הממשלה.

ראש הממשלה יסייר בקהילות היהודיות בגולה ויעודדן לעלות לארצנו תוך ניסיון אמיתי לפתור בעיות באמצעות קשר ישיר למשרד ראש הממשלה.

ראש הממשלה יהיה מחויב באופן אישי להעצים את השדרים החדשים ועמו מחויבות של הממשלה כולה לפיתוח ולרווחת העם, להתעצמותו הערכית רוחנית, לפיתוח ממלכת כוהנים וגוי קדוש.

מסורת ישראל ואמונתה תשרה בכל מעשינו, והחינוך יעמוד בראש סדר העדיפויות שלנו. חינוך אישי וציבורי למחויבות הדדית - ברוח ישראל ערבים זה בזה - ללכידות חברתית ועזרה לזולת, ובראש ובראשונה מחויבות לעם ולמדינה.

השלום הפנימי יעמוד בראש מעיינינו, הסולידריות וחיזוקנו כחברה מבוססת על רוח ישראל סבא, תורה ואמונה בצדקת דרכינו, וייעודנו הגדול.

שלום עלינו, חלום עליהם
ברצוני להדגיש: אין הכוונה ליצירת סדר-יום חברתי, אלא למשהו הרבה יותר מקיף - סדר-יום לבניין פנימי. עליו להקיף לא רק ענייני כלכלה ורווחה, אלא כל מה שהוא שייך לבניין הפנימי של עם ישראל: המסורת והאמונה; החינוך והחברה; הכלכלה והרווחה; העלייה לארצנו הקדושה ובניינה ופיתוחה על כל מרחביה. ארץ-ישראל כולה כביתו של עם ישראל כולו אשר רק כאן, בבית, יתפתחו כל הכשרונות המבורכים שלנו על-פי אופיה המיוחד של האומה כולה.

השדר הזה, אף כי בעיקרו מופנה הוא כלפינו - לסדר לנו סדר יום ציבורי פנימי - חייב להימסר בבהירות גם לערבים החיים כאן, מהעבר הזה או הזה של ה"קו הירוק". אנו עסוקים בבניין מדינת ישראל לעם היהודי, בבניין זה יש מקום ל"גירי תושב" המקבלים את מרותנו ואשר ייהנו מתוך כך, ברמת הפרט, על-פי מיטב המסורת היהודית, מפירות שגשוגינו בגשמיות וברוחניות. אין אנו עסוקים בהם, כלל וכלל לא, איננו מקימים ח"ו "מדינה פלסטינית" כזו או אחרת ואף איננו עוסקים כלל וכלל בעשיית "שלום" עימם. בבעיות ביטחון (שבוודאי עלולות להתעורר לפחות בטווח הזמן הקצר), יעסקו שר הביטחון והשר לביטחון פנים, ובע"ה ביתר הצלחה מאשר במצבינו הנוכחי, משום שהשדר יהיה ברור.

עשיית השלום לטובתם ולרווחתם שלהם תהיה מוטלת עליהם, ובע"ה בהיעדר חלום שווא של הכנעתנו ח"ו, יימצאו בתוכם מי שיבינו את המסר ויעסקו מצדם באופן אמיתי בעשיית שלום עמנו. אנו נעסוק בשלום שבתוכנו ובשלמות שבתוכנו בכל המובנים, ובע"ה על-ידי כך נהיה ראויים שירצו להדבק בנו ולעשות עמנו שלום אמיתי.

פוליטית - דמוקרטית - אני משוכנע שמהפך כזה בסדרי העדיפויות הלאומי יזכה לרוב מוחץ בציבוריות הישראלית אשר רובה מגלה נטייה בולטת למסורת ישראל והזדהות עם ערכי הנצח של עמינו.

על-ידי הסברה נאותה, בהירה ומובנת יובן לכל כי עיקר אושרו של אדם, כמו גם של החברה והמדינה כולה, יבוא לו מבניין פנימיותו: חוסנו - מחוסנו הפנימי, ביטחונו - מביטחונו העצמי, אושרו - (בעיקר) משמחתו, ותקוותו - ממשפחתו ומצאצאיו ההולכים בדרך האמת וחותרים לחיים של יעוד.

אני מאמין באמונה שלמה שישנם בעמנו הרצון, הכוחות, והיכולות להקים פה בארץ חמדתנו ממלכת כוהנים וגוי קדוש. להנהגה ראויה המוליכה בכיוון זה אנו זקוקים. ועושה שלום במרומיו יראה את השלום שאנו עסוקים בו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל.

___________________
מתוך הירחון "קומי אורי" היוצא לאור ע"י תנועת קוממיות.
לפרטים והזמנות: kumiori@gmail.com
טלפון: 02-9974424
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il