בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • משפטים
לחץ להקדשת שיעור זה

אשר תשים לפניהם

תפקידם של הרבנים ומרביצי התורה להביא את התלמיד להשגת אור האמת בתורה, וזאת על ידי עמלה של תורה.

undefined

הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל

שבט תשס"ז
2 דק' קריאה
"אלה המשפטים אשר תשים לפניהם", ודרשו חז"ל שאין המדובר רק על הדינים בלבד, אלא על כלל דברי התורה הנלמדים עם תלמידים, להגיש התורה בפניהם כשולחן ערוך ומסודר. וכך אמרו במסכת עירובין (דף נ"ד): "ומנין שחייב להראות לו פנים שנאמר ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם", ופרש"י: "ולא כתוב אשר תלמדם, צריך אתה לסדר ולשום בפניהם טעם המיישב תלמודם". וברבינו חננאל שם הוסיף: "שחייב להראות לו פנים כדי לבוא בלבו ". ועוד שם אמרו: "סדר משנה כיצד, משה למד מפי הגבורה, נכנס אהרון ושנה לו פירקו, נכנסו בניו שנה להם פירקם, נכנסו כל העם שנה להם משה פירקם", והקשו שם מפני מה חזר משה ללמד את כולם, ותירצו כיוון - "דמשה מפי הגבורה גמר, מסתייעא מילתא". והיינו, שאם כי כולם שווים בידיעה, אבל אור של תורה הוא שונה כשהדברים נשמעים ממשה רבינו, וכמו שכתוב במסכת תענית (דף כ"ג): "חוני המעגל נכנס לאחר שבעים שנה לביהמ"ד, שמעניהו לרבנן דקאמרי, נהירין שמעתתין כבשני חוני המעגל", כשבא לבית המדרש אע"פ שלא הכירוהו כלל, בעצם נוכחותו התגלה אור מתורתו שבזכותה התבררה השמועה בלימודם. ובשו"ת חוט המשולש מהגר"ח מוולוז'ין כותב, שהביא אחד מספקותיו לפני הגר"א, ומיד שפתח הגר"א לומר את דעתו, ראה והכיר והבחין כי זו האמת. עצם מציאותו של החכם מאירה ומבהירה את הסוגיות ואת הספקות.

ובגמרא מסכת תמורה שנינו (דף ט"ו): "כל האשכולות שעמדו לישראל מימות משה עד שמת יוסף בן יועזר איש צרידה לא היה בהם שום דופי, מכאן ואילך היה בהן דופי, אמר ר' יוסי, דופי של סמיכה, שבימי יוסף נחלקו על הסמיכה ביו"ט". וכתב שם הגר"א - והרי גם קודם ליוסף בן יועזר היו צריכים לעמוד למנין על מנת להכריע במחלוקת החכמים? וביאר כי לפני כן כשעמדו למנין לקבוע הלכה, גם המיעוט הבין שאכן זו האמת הצרופה, והצטרפו גם הם לדעת הרוב, מכיון שאור התורה היה מרובה - ראו את האמת, ללא דעת מיעוט, אולם כשירדו הדורות ונתמעטו הלבבות, כשהכריעו ע"פ הרוב, המיעוט נשאר בדעתו כמיעוט.

תפקידם של הרבנים ומרביצי התורה להביא את התלמיד להשגת אור האמת בתורה, וזאת ע"י עמלה של תורה, כחז"ל במסכת שבת (דף פ"ח), "למיימנים בה סמא דחיי, העוסקין בכל כוחם וטרודים לדעת סודה", והוא מה שכתוב בפרשתנו: "אשר תשים לפניהם", ופרש"י כשולחן ערוך, שיהיו הדברים באורים בהבנה עמוקה, לרדת לעומקה, ולעלות במעלותיה. ויזכנו הקב"ה להיות מחובשי בית המדרש, העמלים בתורה, כי באור פניך נתת לנו תורת חיים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il