בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • נח
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

הרב אברהם בן ציון ב"ר שבתי זצ"ל

דור המבול ודור הפלגה

דור המבול ודור הפלגה. גיוון הדעות בעולם. מלחמת הכפירה באמונה. דור המבול ודור הפלגה - בימינו.

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

תשמ"ט - נ"א
7 דק' קריאה
דור המבול ודור הפלגה
בפרשת נח, עדים אנו לשלבים נוספים בהתפתחות העולם, הגשמית, והרוחנית. וההתפתחות, רצופת סיבוכים ומשברים, הבאים לשיאם בתיאורי דור המבול ודור הפלגה. על דור המבול נאמר - "כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ" 1 . ולימדונו חכמינו ז"ל 2 , שעברו על חטאי עבודה זרה וגילוי עריות. אף-על-פי כן, העידו חכמינו ש"לא נחתם עליהם גזר דינם עד שפשטו ידיהם בגזל" 3 . מוקד החטא של דור המבול הוא בנטיה מופרזת אחר תאוות חומריות נמוכות. תאוות עריות, ותאוות ממון שלוחות רסן, המביאות את העולם אל שפלות מוסרית שתקנתה היחידה היא החרבתו של עולם -"וימח את כל היקום" 4 .

כאשר אנו מתבוננים על חטא דור הפלגה, פוגשים אנו קלקול מסוג שונה. "ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים" 5 . בפסוק זה בוחרת התורה לפתוח את העיסוק בדור זה. חז"ל מייחסים חשיבות רבה לפסוק זה ומבארים 6 : "ר' אליעזר ור' יוחנן. ר' אליעזר אומר- דיבורים אחדים. מעשה דור המבול נתפרש, מעשה דור הפלגה לא נתפרש 7 . ודברים אחדים, שאמרו דברים חדים על ה' אלוקינו ה' אחד, ועל אחד היה אברהם בארץ. אמרו - אברהם זה פרדה עקרה הוא אינו מוליד, ועל ה' אלוקינו אמרו - לא כל הימנו לבור לו את העליונים וליתן לנו את התחתונים, אלא באו ונעשה לנו מגדל ונעשה עבודת כוכבים בראשו וניתן חרב בידה, ותהא נראית כאילו עושה עמו מלחמה". לימדונו חז"ל, כי עיקר חטא דור הפלגה אינו בנטיה אחר תאוות חומריות, העולם התקדם ועבר משוכה זו, וכעת ניצב הוא בפני קלקול ברמה גבוהה יותר - קלקול רוחני, וקלקול זה, מחמת חומרתו והסכנות הכרוכות בו, אין לפרשו בתורה, אלא להסתירו בדרך רמז. שורש הקלקול - מרידה וכפירה בהנהגת ה' את העולם - "לא כל הימנו לבור לו את העליונים". מלחמתם של בני דור המבול מרוכזת נגד אברהם אבינו, שהיה הראשון לגלות לעולם את ההנהגה האלוקית המשגיחה ומכוונת את כל הנעשה תחת השמש. עיקר טענתם נגד אברהם היא - "פרידה עקרה הוא, אינו מוליד". לדידם, לדרכו של אברהם אין המשכיות, היא תביא חדלון לעולם ולא תיצור צמיחה ופריחה של העולם.

גיוון הדעות בעולם
את המוקד לחטא דור הפלגה רואה ר' חיים בן עטר, בעל 'אור החיים' הקדוש, בפסוק- "ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים" 8 . בני דור המבול ביקשו להתלכד במקום אחד, לא להתפזר בעולם. שאיפתם נבעה מן ההבנה שבכוחות מאוחדים, תוכל האנושות להתפתח ולהשתכלל, יותר משתוכל להתפתח כאשר יפוזרו הכוחות.

לכאורה, שאיפה נכונה ובריאה היתה להם, והגיון רב יש בטענתם, אם-כן, מדוע נענשו? מסביר ה'אור החיים' הקדוש, שהחטא נובע מכך שלא בכך חפץ רבונו של עולם. הקב"ה חפץ בעולם שיהא מיושב כולו, ולא מרוכז במקום אחד.

מדוע כל-כך חשוב שיהא העולם מיושב כולו? בעל 'אור החיים' אינו מפרש דבריו אלא סותם ואומר - "...ויש בזה סוד כידוע ליודעי חן 9 ...". אך ננסה להבין בכל אופן, את הצד הפשוט יותר, והנגלה, של הרצון האלוקי לקיים אנושות המפוזרת על פני כל ארצות תבל.

לכל מקום בעולם, יש אקלים שונה, ותנאי טבע שונים. תנאי הטבע שבמקום, משפיעים על אישיות תושביהם. לפני כמה שנים, סיפר לי חוקר אחד, שכל סוגי האקלים הקיימים בעולם, מצויים בזעיר אנפין בארץ-ישראל. בכך ניתן לראות הוכחה לכך שבארץ ישראל יש תמצית של סוגי האקלים שבעולם כולו, ובכך, היא מותאמת לקבל את עם-ישראל, הכולל בתוכו את "תמצית ההויה כולה", כלשונו של מרן הרב קוק זצ"ל, בספר 'אורות' 10 .

הקב"ה חפץ בגיוון דעות בעולם, בהופעת סוגי אישיות רבים, שמתוך הופעתם ישתכלל בנינו של עולם. לפיכך, חשיבות רבה יש לפיזור האנושות על פני תבל, על-מנת שיופיעו בעולם סוגי אישיות ואופי רבים ככל האפשר. רצה הקב"ה שיאיר העולם מפנים רבות, שעבודת ה' תהיה מגוונת - בשכל וברגש, בפחד ובאהבה, במתינות ובהתלהבות וכדו'. לכל אישיות יש תפקיד בעולם, תפקיד המיועד רק לה, ואשר רק היא מסוגלת להוציאו אל הפועל, לכן חשוב גיוון הדעות ודרכי החיים. עם ישראל, הינו תמצית האנושות 11 , ולפיכך, קיימים בו כל גיווני הדעות הקיימים באנושות. כיון שכך אופיו של עם-ישראל, מקבל הוא תורה, ובה שבעים פנים להבנתה, כנגד גיוון הדעות הקיימות בשבעים אומות, ושבעים לשונות. לא חפץ הקב"ה ביצירת עולם אשר כל ברואיו דומים, בעלי אופי אחד, וסגנון חשיבה זהה. עולם כזה, הינו משעמם, מנוון, חסר כח הפריה ושכלול, ואינו מפאר את יוצרו. פעם, שמעתי מתלמיד חכם חשוב ביטוי חריף. תלמיד חכם זה טען שאין הוא מתפעל מן המהר"ל שיצר גולם היודע לעשות רצונו במדויק. מכיר הוא כמה ראשי ישיבות, שיצרו בבית מדרשם מאות גלמים החושבים בדיוק באותו אופן כמותם, לכולם אופי חשיבה, וסגנון חיים זהה. בני דור הפלגה בקשו להימנע מן הפיזור, ובכך למנוע את גיוון הדעות בעולם, ובכך חטאו, בהסכימם לפעול נגד רצון ה' 12 .

מלחמת הכפירה באמונה
מובא בילקוט שמעוני - "'ויתקבצו יחדיו להלחם עם יהושע ועם ישראל פה אחד ' 13 - אמר ר' אייבו בשם ר' אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי: בשלושה מקומות היו חולקים באי עולם על הקב"ה: אחד בדור הפלגה, שנאמר 'ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים ', דברי חירופין היו משיחין אחר הקב"ה. ואחד בימי גוג ומגוג שנאמר 'יתיצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על ה' ועל משיחו'. ואחד בימי יהושע שנאמר 'ויתקבצו להלחם עם יהושע ועם ישראל פה אחד '. מהו פה אחד? שחלקו על הקב"ה שנאמר בו 'ה' אלוקינו ה' אחד ' ". עלינו להבין בדברי חז"ל, מה ראו לקבץ שלושה אירועים אלו, מה המשותף לכולם, ומה המייחד כל אירוע בפני עצמו.

בשלושת המקומות הנזכרים, חולקים באי עולם על הקב"ה, כופרים בהופעת שם ה' בעולם, בהנהגה האלוקית המתגלה בעולם. בשלוש מדרגות מתגלה ההנהגה האלוקית בעולם:
א. גילוי הנהגת ה' בעולם על ידי אדם פרטי - זהו גילוי ה' בעולם על ידי אברהם אבינו ע"ה, המגלה כאדם פרטי, באורח חייו, בפועליו ובברכת ה' החלה על פועלו, את הנהגת ה' בעולם, לבני דורו. נגד גילוי זה מתייצבים מלכי ארץ בדור הפלגה, ומנסים להתנגד לו.

ב. גילוי הנהגת ה' בעולם על ידי עם-ישראל - עם ישראל זוכה להיכנס לארץ ישראל, המקום היחיד שבו יוכל לזכות לנבואה ולהשראת שכינה על העם כולו. כעת מרגישים האומות כי העולם עומד בפתחו של גילוי מחודש של הנהגת ה' בעולם, גילוי שלא היה כמותו עד כה, הנהגה אלוקית ישירה לא על יחידים אל על אומה שלמה. כנגד גילוי זה מתייצבים המלכים בתקופת יהושע.

ג. גילוי הנהגת ה' בעולם על העולם כולו - זו המדרגה הגבוהה ביותר של גילוי הנהגת ה' בעולם, ולמדרגה זו יגיע העולם לעתיד לבוא, בימות המשיח, שיבוא במהרה בימינו אמן. אולם, גם אז, עתידות אומות העולם להתנגד לגילוי הנהגת ה'.

מהו שורש ההתנגדות של אומות העולם לגילוי ההנהגה האלוקית בעולם? בשאלה זו עוסק המהר"ל בספר 'נצח ישראל' 14 - "כל שני דברים אשר הם מחולקים, אין להם עמידה יחד, והאחד מבטל השני". טבע העולם הוא שכאשר קיימים שני דברים מחולקים, רעיונות שונים, שאיפות שונות, לעולם ישאף האחד לבטל חבירו. אם-כן מהו הפתרון לאנושות החפצה בשלום? עונה המהר"ל - "לכך, אי אפשר, רק 15 שיהיה כל אחד עומד בעצמו עד שלא יהיה להם חבור ושיתוף כלל".

המהר"ל מציג בפנינו תפיסה מחודשת, מעמיקה, ושונה בהחלט מן המקובל בהבנת מושגי המלחמה והשלום. התפיסה המקובלת היא שמלחמות הינן תוצאה של פירוד, ושל ניתוק הקשר בין האומות. תפיסת המהר"ל הפוכה - דווקא נטיית העולם להתאחד היא הגורמת מלחמות. וזאת משום שכל עוד לא הוכשר העולם להתאחד, מופיעה הנטיה לאחדות העולם בדמות הנטיה של כל אומה, כל ציבור, וכל רעיון לבטל את השאיפות המתנגדות להם, ובכך לאחד את כל העולם תחת דגל אחד - דגלם. ועל-כן הפתרון המוצע לעת עתה הוא דווקא הפרדה, דווקא ההבנה כי לעת עתה לא יוכלו האומות להתאחד, ולחיות יחד בשלום, היא זו שתביא מרפא לנגע המלחמות בעולם. אולם עד מתי? האם לעולם לא יוכל העולם להגיע לידי אחדות מלאה?! על כך עונה המהר"ל - "אבל כאשר יגיעו ימי המשיח, אשר הזמן ההוא ראוי שלא יהיה עוד חלוק והבדל, ואי-אפשר שיהיה כל אחד עומד בעצמו, שאז לא יהיה העולם אחד, רק מחולק, ואז כל אחד הוא ביטול השני, שאי-אפשר שיתקיים השניות והחילוק בעולם".

עם-ישראל הוא הנושא את דגל האחדות בעולם, את הרעיון שהחל להינשא בגאון על ידי אברהם אבינו עליו השלום, המגלה לעולם את האמונה בא-ל אחד, המאחד תחת הנהגתו את כל הרעיונות, וכל השאיפות האנושיות. אומות העולם נושאות רעיונות שונים ומגוונים, ושאיפות רבות. ולכולן התנגדות משותפת להתקדמותו של עם-ישראל ולמילוי שאיפותיו הלאומיות, הגשמיות והרוחניות. כאשר עם-ישראל מתקרב אל גילוי עצמיותו, לשלמותו בעולם, מרגישות האומות כי עצמיותן בסכנה. דגל האחדות הנישא על ידי עם-ישראל מאיים לפי השקפתן לבטל או לטשטש את הייחוד שבכל אחת מהן, ועל-כן הן מתייצבות נגד עם ישראל. אולם אין אנו נפחדים מהתייצבות זו, משום שיודעים אנו שהתייצבות זו היא התייצבות "על ה' ועל משיחו" 16 , ועל כן "יושב בשמים ישחק, ה' ילעג למו" 17 ודבר אלוקינו החפץ בגילוי שם ה' אחד בעולם, יקום.

דור המבול ודור הפלגה - בימינו
הוזכר, כי חטא דור המבול מסמל את הנהיה העולמית אחר תאוות חומריות, וחטא דור הפלגה מסמל את הכפירה והמרידה הרוחנית בהנהגת ה' בעולם, ואת המלחמה ברעיון אותו החל אברהם אבינו להפיץ בעולם, האמונה בא-ל אחד, ובאחדות ההויה כולה תחת הנהגתו. קלקולים אלו לא נמחו מן העולם, והמאבק בהם נמשך גם בדורנו.

בתחילת העשור האחרון, יכולים היינו בבירור לראות שיש בעולם שתי תפיסות מרכזיות: תפיסת העולם המערבי, החורטת על דגלה את המתירנות המינית, ואת רדיפת ההצלחה הכלכלית, הזהות לחטאי הגזל והעריות של דור המבול.

מאידך, תפיסת ארצות הגוש המזרחי, שמוקדה היה הרעיון שתיקונו של עולם נתון בידי האדם, ורק בידיו, ואם ישכיל לתקן מידותיו להתרחק מרדיפת הממון, ולהתחלק באופן שווה עם זולתו ברכוש, יוכל לתקן עולם ללא כל סיוע אלוקי. שורשה של תפיסה זו מצוי בחטא בני דור הפלגה, הסבורים כי ביכולתם העצמית להביא לשכלולו ובנינו של עולם, אם רק ישכילו להתאחד, ולכנס כוחותיהם, כיון שאין הם מסוגלים ליצור חיבור בין עולם החומר לעולם הרוח, באים הם למסקנה כי מנותק העולם מהשפעה אלוקית, אין מנהיג לבירה, וממילא, מוטל עול בניין האנושות על האדם בלבד, לפיכך, עליו ליצור חברה מגובשת ומאוחדת, על-מנת שיצליח האדם ביעודו.

אולם, בעינינו זכינו לראות את הרקבון שבשיטה זו, את השחיתות המוסרית שהיא הביאה ואת השפלות האנושית שגרמה לכל הדוגלים בה. שיטה זו התפוררה מעצמה, וכיום, כמעט ואין לה כל זכר. ובעזרת השם, לא ירחק היום שבו תקרוס גם תפיסת העולם המערבית, ויפנו שתי תפיסות עולם אלה את המקום להופעת התפיסה החדשה, היהודית, המאחדת רוח וחומר, חול וקודש. אם-כן, רואים אנו בעינינו כיצד הולך העולם ומתקדם בסיעתא דשמיא, ומסיר את הקלקולים שבו לקראת הופעת דבר ה' על העולם כולו, ותיקונו במלכות ש-די.^ 1 בראשית ה', י"ב.
^ 2 סנהדרין נ"ז ע"א.
^ 3 שם. ק"ח ע"א.
^ 4 בראשית ז', כ"ג.
^ 5 שם. י"א, א'.
^ 6 בראשית רבה, ל"ח, ו'.
^ 7 "כלומר דברים נעלמים וסגורים. 'והדלת סגרו' תרגם אונקלוס- 'אחדו' "- פירוש עץ יוסף על המדרש, וכעין זה גם בשאר פרשני המדרש.
^ 8 בראשית שם.
^ 9 כינוי לחכמת הקבלה, ע"ש ראשי התיבות של 'חכמת נסתר'.
^ 10 אורות, אורות ישראל א', א'.
^ 11 ע"פ דברי מרן הרב, שם.
^ 12 על חטא דור הפלגה, ראה גם בדברי מו"ר ב'יש שואלים', עמ' קמו.
^ 13 יהושע ט'.
^ 14 פרק ל"ח.
^ 15 בדרך כלל, מחליפה המילה "רק", בדברי המהר"ל את המילה "אלא" שבלשוננו.
^ 16 תהילים ב', ב'.
^ 17 שם, שם, ד'.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il