בית המדרש

  • מדורים
  • קול צופיך - הרב מרדכי אליהו
לחץ להקדשת שיעור זה
מתוך "קול צופייך" גיליון 395

תענית אסתר

הרב מרדכי אליהו בהלכות תענית אסתר.

undefined

הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל

אדר תשס"ז
2 דק' קריאה
אכילה ושתיה קודם עמוד השחר ביום התענית
מותר לאכול בלילה שלפני התענית עד שיעלה עמוד השחר, והוא שלא ישן שנת קבע, אבל אם ישן שנת קבע - אסור אח"כ לאכול או לשתות.

ואם קודם שישן עשה תנאי או חשב שאם יקום לפני עמוד השחר יאכל או ישתה: לפי הפשט - מותר לו לאכול או לשתות. ולפי הקבלה גם אם התנה, שתיה - מותרת, אבל אכילה - אסורה. ואם חושש שלא יצליח לצום אם לא יאכל לפני עמוד השחר - אזי גם לפי הקבלה רשאי לאכול.

הפטורים מהתענית
נשים חלשות מעוברות ומניקות פטורות מלצום. וכן איש שהוא חלש או זקן לא יצום. ואלו הפטורים מהצום - יאכלו רק כדי קיום הגוף ולא מעדנים. והבריא בגופו, לא יפרוש מן הציבור ויצום, וכל המשתתף בצער הציבור, זוכה ורואה בנחמת הציבור.

הפטורים מהצום יאכלו רק כדי קיום הגוף
פעם אחת ביום תענית, ראיתי ברחוב יפו אדם נכבד עם ציציות בחוץ ופאות וזקן, שמלקק גלידה ברחוב. חשבתי בליבי שמא הוא חולה. פניתי ואמרתי לו, אולי כבודו חולה? אך הוא אמר לי: כבר עבר חצי יום, ועוד אני חלש. אמרתי לו, אם אתה מרגיש חולשה תאכל רק לחם עם חמאה או מרגרינה ולא גלידה, ועוד באמצע הרחוב, הרי חז"ל התירו לחולה לאכול רק כדי קיום הנפש ולא מעדנים כמו גלידה, והתירו לאכול בצנעא ולא בפרהסיא. ועוד, אם אחרים יראו זאת, יחשבו שיש כיום להקל בחיוב לצום.

אמירת עננו
דעת הרמב"ם (פ"א מהל' תעניות הלכה יב) ורש"י: בליל התענית אומרים 'עננו' בערבית, אע"פ שעדיין אוכלים, אבל במוצאי התענית לא אומר 'עננו', אע"פ שרשאי אח"כ לאכול, וכן דעת השו"ע. כיום ישנם כמה עדות הנוהגות כן (חלק מהתימנים הנוהגים כרמב"ם, והתוניסאים הנוהגים כמנהג ג'רבה. ועיין בשו"ע סי' תקס"ה סעי' ג' שבתענית ציבור אומרים "בכל תפילותיו", ועיין לגאון שם, ולמש"ב וכה"ח ס"ק טו"ב שהביאם).

ולמעשה, למנהג הספרדים : כיום בין יחיד ובין הש"צ, אומרים 'עננו', בשחרית ובמנחה. ובתפילת ערבית של מוצאי הצום לא אומרים בו עננו למרות שעדיין צמים. ולדעת האשכנזים היחיד אומר 'עננו' בתפלת מנחה בלבד, והש"צ אומרו - בשחרית בחזרה, ובמנחה בתפלת לחש ובחזרה.

היחיד אומרו ב"שומע תפילה", והש"ץ אומרו בין "גואל ישראל" ל"רפאנו" בברכה בפני עצמה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il