בית המדרש

  • מדורים
  • מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק
לחץ להקדשת שיעור זה

שלמות העם והארץ

איך אפשר לחנך לקיום התורה בשלמות ללא פשרות, ללא ויתורים, להיות זהיר במצוה קלה כבחמורה, ויחד עם זה לחנך לאהבת ישראל שלמה, שכוללת אהבת כל אחד מישראל, גם אלו שרחוקים מתורה ומצוות. האם אין כאן סתירה מיניה וביה. איך אפשר לכבד את המדינה, לראות בה אתחלתא דגאולה ויותר מזה, כאשר יש בה כל כך הרבה רחוקים. ובעיקר כאשר היא מונהגת ע"י עוזבי תורה ומצוות. את החינוך הבלתי אפשרי הזה חינך מורנו ורבנו הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל, שהוכיח שניתן וחובה לחנך לכל הערכים האלו יחד.

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

אדר תשס"ז
3 דק' קריאה
איך אפשר ללחום בכל נסיון של ויתור על שעל מא"י ויחד עם זה ללחום בכל נסיון של פרוד באומה. הרי העמדה העיקשת של אי נכונות לוותר על כלשהו מא"י היא עושה את הפרוד הגדול ביותר באומה.

איך אפשר לחנך לקיום התורה בשלמות ללא פשרות, ללא ויתורים, להיות זהיר במצוה קלה כבחמורה, ויחד עם זה לחנך לאהבת ישראל שלמה, שכוללת אהבת כל אחד מישראל, גם אלו שרחוקים מתורה ומצוות. האם אין כאן סתירה מיניה וביה. איך אפשר לכבד את המדינה, לראות בה אתחלתא דגאולה ויותר מזה, כאשר יש בה כל כך הרבה רחוקים. ובעיקר כאשר היא מונהגת ע"י עוזבי תורה ומצוות.

את החינוך הבלתי אפשרי הזה חינך מורנו ורבנו הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל, שהוכיח שניתן וחובה לחנך לכל הערכים האלו יחד. כי התורה, העם והארץ תלויים זה בזה, אין קיום לאחד מהם ללא השאר.

שלמות של תורה
אהבת הארץ של רבנו הייתה ללא פשרות, ללא וויתור על משהו ממנה. אהבה זו נבעה מתוך ההכרה הברורה שויתור על חלקי ארץ הוא ויתור על התורה, וויתור על קיום האומה. הארץ, העם והתורה אחד הם, ופגיעה באחד מהם, מהווה פגיעה בכולם. גישה זו, לא נבעה מתוך מבט ראלי, פוליטי, מדיני, או בטחוני, אלא מאמונה תורנית עמוקה שארץ ישראל היא ארץ ה', ארץ החיים של עם ישראל, וכל פירוד וניתוק ממנה הוא פירוד מה', ופגיעת מוות ח"ו.

אהבת ישראל השלמה של מורנו ורבנו לקרובים ולרחוקים, לא נבעה מתוך טוב לב אנושי בלבד, ולא מתוך תפיסה לאומית חיצונית, אלא מעומק אמונה ותורה, מהכרה שלכל אחד מישראל, גם לעוזבי תורה יש נשמה אלוקית טהורה, והיא העיקר שבו, ולכן עתידה היא לנצח את חולשותיו החיצוניות החולפות. אהבת כלל האומה נבעה מתוך ההכרה שכלל ישראל הוא כגוף אחד חי, וגם אם חלק מן הגוף נגוע ומלא חולאים, הרי הוא אבר מאיברנו ובשר מבשרנו. גם אם חלק זה מתכחש לעובדת היותו חלק מכללות עם ה', התכחשות זו היא חלק ממחלתו-מחלתנו. אין אפשרות להפריד בין חלקי הגוף החי האחד. לפיכך יש לשאוף לתיקון שלם של הגוף כולו. תפיסה אחדותית זו, אהבת ישראל שלמה זו, אינה פוגמת חס ושלום באהבת התורה, כי כולה באה מתוך התורה.

מורנו ורבנו הרב צבי יהודה זצ"ל העמיד תלמידים הרבה הוא הוכיח שהשאיפה הגדולה והשלמה של אהבת התורה, העם והארץ, בלא ויתור על אחד מאלה למען האחרת, אפשרית היא לא רק ליחידי סגולה, אלא זו דרך לרבים. אלו אינם שאיפות נפרדות זו מזו - האהבה לעם כולו אינה ממעטת את הדבקות המלאה בתורה, והדבקות המלאה בתורה, לא ממעטת את השאיפה לשלמות הארץ. כל הערכים האלו אחד הם.

היחס למדינה
רבנו לימד אותנו שמדינת ישראל אינה רק מסגרת טכנית פורמאלית לקיום העם, מסגרת שאין לה ערך עצמי. הוא לימד אותנו שלעצם קיומה של המדינה יש משמעות אלוקית. הוא חינך אותנו שלא נחשוב שערכה של המדינה ייערך ויימדד לפי פעולותיה של הממשלה. לבל נחשוב שכאשר ממשלה מתנהגת כהוגן אזי יש למדינה ערך, ואם אין היא מתנהגת כהוגן אזי אין למדינה ערך. לעצם קיומה של המדינה יש ערך רוחני, אלוקי, בהיותה שלב משמעותי במהלך התגשמות חזון הגאולה.

קבוץ הגלויות, ישוב הארץ, שחרור הארץ משלטון גויים, החזרת הארץ לקדושת ישראל ושחרור עם ישראל מעול הגויים, כל התופעות האלו, שהן שייכות לעצם עניינה של מדינת ישראל, הנן מהלכי גאולה אלוקיים. חזרת עם ישראל לארצו ולעצמאותו, מביא ותביא את חזרת עם ישראל לתורתו ולאלוקיו.

בקורתו החריפה של רבנו על הממשלה לא הקטינה במאומה את הכרת ערכה של המדינה. הרב עשה הבחנה ברורה בין היחס לממשלה, הנמדד לפי מעשי הממשלה, לבין היחס למדינה, שהיא קודש. ממשלה באה וממשלה עוברת, וכה אמר רבנו - "אנחנו מצווים על פי התורה, ולא על פי הממשלה. התורה קודמת לממשלה, התורה הנה נצחית והממשלה הבוגדת הזאת היא עוברת ובטלה".

סוף דבר, הרב לא נבהל ממעצורים העומדים בדרכה של הגאולה. הוא ראה בעיכובים חלק מתהליך הגאולה הכולל גם משברים בדרך. הוא חינך להאמין ולראות את ישועת ה', לראות את פעולות ה', ולהיות פועלים עם הקב"ה כדברי הירושלמי (שבת פרק ו' ט'): "'כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל' אמר ר' ירמיה: עתידה בת קול להיות מפוצצת באהלי צדיקים ואומרת - כל מי שפעל עם אל יבוא ויטול
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il