בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • יסודות האמונה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

הרב אברהם בן ציון ב"ר שבתי זצ"ל

12. סיפור תולדות הדורות בסיפור סגולת ישראל

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

טבת ה'תשס"ב
2 דק' קריאה 4 דק' האזנה
ספור תולדות הדורות בתורה מאדם הראשון ועד אברהם יצחק ויעקב ועד משה רבנו אינו בא ללמדינו את ספור ההסטוריה האנושית. אלא את ספור ההסטוריה האלקית בעולם.

ספור תולדות האנושות הוא ספור ההשתלשלות של הסגולה האלקית באדם. אדם הראשון יצור כפיו של הקב"ה בורא העולם, נברא שלם, בצלם אלקים ברא הקב"ה את האדם. אבל לא כל תולדותיו של האדם ירשו את מעלתו האלקית. רק בן אחד ירש את מעלתו האלקית ושאר בניו ובנותיו לא ירשו מעלה זו. כמו שנאמר ויולד בדמותו כצלמו ויקרא שמו שת. ואח"כ נאמר ויולד בנים ובנות - הכוונה לאדם הראשון - ולא נזכרו שמותם ולא נזכר עליהם שנולדו בצלמו ובדמותו כי הם לא ירשו את המעלה האלקית. אנוש ירש את הסגולה משת אביו אבל שאר בניו ובנותיו לא ירשו. וכך עברה הסגולה האלקית מיחיד ליחיד עד נח ושם ועד אברהם אבינו ומאברהם ליצחק ולא לשאר בניו ומיצחק ליעקב ולא לעשו. וביעקב אבינו נתעצמה הסגולה האלקית בשלמות כזו עד שכל צאצאיו בכל הדורות יש בהם את הסגולה האלקית, סגולת ישראל.
עד יעקב אבינו הייתה הסגולה נחלת יחיד בכל דור ומכאן ואילך נתגלה הענין האלקי ברבים. עד יעקב היחידים שהתחבר בהם הענין האלקי היו כגרעין הפרי לאדם וכסגולתו, והשאר לא היו כי אם כקליפה לגרעין ולא דמו לאבותם.

נמצא איפוא שספור תולדות הדורות ענינו לבאר את השתלשלות הענין האלקי בסגולת האדם. עם ישראל יחודו הוא, שהתחבר בו הענין האלקי. ובתור שכזה הרי הוא בבחינת המח והלב שבאומות. הוא מאיר לכל האומות כולם את האור האלקי המאיר בו. כשם שהלב מחיה את כל הגוף הוא מרכז החיים של כל האברים כולם. כך ישראל מחייה את כל העולם כולו בתוכן החיים האלקי הממלא אותם. ישראל הם המקשרים את העולם עם אלקי עולם בורא שמים וארץ וכל אשר בם.

על שאלתו של מלך כוזר את החבר מדוע הקב"ה נתן תורה לישראל בלבד, מדוע הוא לא נתן את התורה לכל המין האנושי, הרי הקב"ה ברא את כל העולם וכל בני אדם בעולם הם ברואיו אם כן מדוע לא רצה שכולם יקבלו את התורה.

על שאלה זו התשובה היא התורה האלקית ניתנה לסגולת האדם, לישראל שיתחבר בהם הענין האלקי. אין התורה מתאימה לשאר האומות. וכבר הסבירו זאת חכמינו זכרונם לברכה באומרם שבזמן שהקב"ה בא לתת את התורה לישראל, הוא גם פנה לעמים אחרים שיקבלו את התורה, וכל עם שאל מה כתוב בה, וכאשר שמע מה כתוב בתורה, אמר שאינו יכול לקבלה. כי אכן התורה האלקית מתאימה לעם האלקי בלבד.

זה הרעיון שבארו חכמים באגדה זו. ישראל מוארים באור האלקי. ודרכם מתפשט שם שמים לכל העולם כולו. הם הלב האלקי של האנושות כולה.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il