בית המדרש

  • משפחה חברה ומדינה
  • ארץ ישראל בהלכה ובאגדה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

רחל בת יקוט

גבולות הארץ - שיעור 5

הגבול הדרומי של ארץ ישראל 2

ביאור שיטות הרמב"ם והרב במיקום הגבול הדרומי; התכתבות הרב גורן ורה"מ בגין.

undefined

הרה"ג חיים שטיינר

כו' אייר תשס"ח
3 דק' קריאה 41 דק' צפיה
נספח:
להלן - קטעים מהתכתבות מענינת בין הגר"ש גורן לבין ראש הממשלה מנחם בגין, בעקבות הסכם קמפ דייויד על נסיגה מכל סיני. ראש הממשלה מתגלה כאן כאדם שמתענין בעניני הלכות הגבולות, אבל לא הבין לצערנו את דברי הגר"ש גורן!

"ג' מנחם אב תשמ"א
לכבוד ידיד בית ישראל ראש הממשלה מר מנחם בגין שלום כב' ישגה לעולם, כב' ראש ממשלתנו הנעלה.
בבקורי אצל מע"כ בתאריך טו' בסיון תשמ"א (7.6.81) סיפר לי כב' כי במכתב הברכה ששלח לכב' ראש ישיבת מרכז הרב הגה"צ הרב צבי יהודה הכהן קוק שליט"א, על השמדת הכור האטומי בעירק, התרעם על כך שכבו' הסכים לעקור ישובים יהודים ולוותר על חלקים מארץ ישראל. וכב' ענה לו בכתב כי הסתמך על כותב מכתב זה שפסק, כי סיני אינו כלול בגבולות התורה של ארץ ישראל ולכן אין בזה משום וויתור על חלקים מנחלת אבותינו.
בתגובה לכך הסברתי לכב' את אשר אמרתי ופרסמתי מספר פעמים כי מה שפסקתי אינו אלא בנוגע למדבר סיני עצמו, שביחס אליו קבעתי שגם לפי השיטות הסוברות שנהר מצרים הנזכר כגבולה הדרומי-מערבי של ארץ ישראל בבראשית טו, יח', או נחל מצרים בספר במדבר לד' ה' וכן נחל מצרים האמור ביהושע טו, ד' הוא הנילוס, כמו שתרגם יונתן בן עוזיאל בכל המקומות הנ"ל וכן פירש רש"י בפרשת מסעי הנ"ל בפסוק ג', וביהושע פ"ג בפסוק ג', שכתב "הוא נילוס הוא נחל מצרים" - אין להוציא מזה מסקנה שמדבר סיני כלול בגבולות התורה של ארץ ישראל.
אלא חקרתי ובדקתי שמבחינת ההלכה סיני הוא "מדבר העמים", הנזכר ביחזקאל כ, לה', כמו שפירש רש"י שם על אתר. וכן כתב ופירש בפרשת מסעי הנ"ל, שאינו כלול בגבולות ארץ ישראל של התורה, לא נתקדש בקדושת ארץ ישראל ולא חלה עליו בעלות יהודית מבחינת ההלכה, מסיבה זו הוא נקרא "מדבר העמים."...
אולם כל זה אינו נוגע כלל לאזור רפיח ולחבל ימית. ברור ללא צל של ספק, שלפי כל השיטות אזור רפיח וימית כלולים בגבולות התורה של ארץ ישראל, באשר הם צפונה-מזרחה מוואדי אל עריש. ולכן הישובים בפיתחת רפיח ובפיתחת סיני, כולל "נאות סיני", דינם כדין ארץ ישראל לפי התורה.
והנה למרבה התמיהה, הודיע לי אתמול פרופ' יובל נאמן, שגם בשיחה אתו בימים האחרונים, הסתמך כב' כביכול על פסק הלכה שלי, לפיו אין פיתחת רפיח וחבל ימית כלולים בגבולות ארץ ישראל.
לאור דברי האמת הללו וכדי למנוע אי הבנות בענין זה בעתיד, אהיה אסיר תודה למעלת כבודו, אם יואיל לאשר תוכן מכתבי זה והאמת והשלום אהבו.
בברכה בכבוד וביקר שלמה גורן הרב הראשי לישראל.


תשובת ראש הממשלה – י"ז באב תשמ"א
לכבוד הרב שלמה גורן הרב הראשי לארץ ישראל, היכל שלמה ירושלים.
מורנו ורבנו הנעלה.
הריני מודה לכבודו על מכתבו החשוב בקשר עם הסוגיא של ארץ ישראל וסיני.
מעולם לא אמרתי לאיש, כי כבודו הוציא את פיתחת רפיח מגבולותיה של ארץ ישראל. גם לו כבודו היה אומר לי באופן אישי, בלבד, שלפי דעתו מדבר סיני אינו שייך לארץ ישראל, לא הייתי בשום תנאי, חוזר על הודעתו הפרטית הזאת. אבל כפי שכבודו זוכר, הוא אמר, בשעתו, בפומבי, כי סיני אינה ארץ ישראל, ונימק את דבריו אלה, כפי שהוא חזר עליהם גם באזני וגם במכתבו אלי. ההודעה היתה, איפוא, לנחלת הכלל. אגב, היא פורסמה גם במספר עתונים, עד כמה שאני זוכר, ולכן יכולתי לומר לכל איש בישראל, כי כך וכך אמר לי כבוד הרב הראשי. אני גם חזרתי על דברי כבודו, כי בענין זה יש לו ויכוח עם רבנו הדגול הרב צבי יהודה קוק, הטוען עד היום, כפי שקראתי באחרונה, כי כל חצי האי סיני הוא חלק של ארץ ישראל.
כפי שכבודו רואה, לא שיניתי אפילו במלה אחת ממה שכבודו הודיע בפומבי ואמר גם לי.
באשר לפיתחת רפיח - גם לבור מדאורייתא כמוני, ידוע הדבר - יש ויכוח בין חכמים, ביחוד מבחינת הפירוש של נחל מצרים, אבל לא אכניס ראשי בין ההרים, חובתי אך לספר כבודו אשר אירע ב"קמף דיוויד" ובכנסת...
בכבוד רב ובברכה, מ. בגין.

עיין בפיסקה המתחילה במילים "באשר לפיתחת רפיח", שם כותב ראש הממשלה שיש מחלוקת בין החכמים.
אך לפי השיעור הנ"ל - אין שום מחלוקת כזאת! כל המחלוקת היא לגבי השטח דרומית לואדי אל עריש, אבל צפונית - אין מחלוקת. לכו"ע ימית, חצר אדר, וכל הישובים האחרים שהיו שם - כגון עצמונה הישנה - כולם בתחום ארץ ישראל. הנסיגה מהם - היתה עבירה חמורה על איסור "לא תחנם", על איסור "לא ישבו בארצך", ועל איסור "והארץ לא תמכר לצמיתות", והיא מנוגדת למצות כיבוש והתישבות בארץ ישראל, והכניסה אותנו למצב נורא של פיקוח נפש ממש.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il