בית המדרש

  • משנה וגמרא
  • נדרים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

הרב מרדכי צמח בן מזל

ספק ממון עניים

מחלוקת בין רשב"א ורמב"ן לבין הר"ן האם 'יד של צדקה' אזלינן לחומרא או לקולא; הוכחות הר"ן; הסברת קונטרס הספקות את המחלוקת; שיטות תוספות, רי"ף ור"ח; הסבר ה'מחנה אפרים' לשיטת רשב"א-רמב"ן; שיטת הרמב"ם והסבר הסמ"ע את דבריו; דברי הרמב"ן בפרשת מטות תואמים את הסברת הסמ"ע ברמב"ם.

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

י"ד סיוון התשס"ח
55 דק' צפיה
מקורות

נדרים ז. יש יד לצדקה ור"ן ד"ה ולעניין הלכה.
חולין קל"ד משנה "גר שנתגייר" וגמ' עד ספק איסורא לחומרא.
קונטרס הספקות כלל א' אות ט'.
מחנה אפריים הל' צדקה סי' ב'.
ב"ק ל"ו: ההוא גברא דתקע לחבריה ותוס' ד"ה יד עניים אנן.
רמב"ם הל' מכירה פ' כ"ב הל' ט"ו-י"ז וראב"ד שם.
רמב"ם הלכות ערכין פ"ו הל' ל"א-ל"ג.
יו"ד סי' רנ"ח סעיף ב' ורנ"ט סעיף ה ובגר"א שם.
ח"מ סי' רי"ב סעיף ז' וסמ"ע ובגר"א שם.
טור ח"מ סי' רי"ב.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il