בית המדרש

  • מוסר מלכים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

אסתר בת רחל

ברית קודש

undefined

הרב מישאל דהאן זצוק"ל

אלול תשס"ח
16 דק' קריאה
יסוד הקדושה ושורש הטהרה לעלות בסולם התורה והיראה ולמעלות רמות ונשגבות ותעלומות חכמה בסתרי הבריאה, ולדעת טפה מן הים הגדול מגדולתו ורוממותו יתב"ש, ולהגיע גם לרוח הקדש, אם האדם ישמור כראוי אות ברית קדש. וכדברי אליהו הנביא זכור לטוב שאמר מעיד אני עלי שמים וארץ, בין ישראל בין גוי, בין איש בין אשה, בין עבד בין שפחה, הכל לפי המעשה שעושה, כך רוח הקדש שורה עליו (תדא"ר פ"ט).
וברור הדבר שראשית כל מעשה טוב הרצוי ומקובל לפניו יתב"ש, שבשבילו ישפיע עליו שפע של קדושה וטהרה ויאציל עליו מרוחו הקדוש, הוא בלי ספק שמירת ברית קדש. ולכן זכה יוסף הצדיק ע"ה לתואר זה של צדיק, בשביל שהתגבר על יצרו ושמר ברית קדש, ולא התגאל בביאות אסורות. ושמירת ברית קדש, פירושה המנעות מוחלטת מביאות אסורות ומהוצאת זרע לבטלה, שאלה מטמאים הגוף והנפש רח"ל, ומאפילים על טוהר המעשה הטוב, וכמו כן להזהר מקרי לילה.
והרי כמה עצות טובות להנצל מקרי לילה:א. להזהר בקריאת שמע על המטה, וכמ"ש רז"ל, כל הקורא ק"ש על מטתו כאילו אוחז חרב של שתי פיות בידו ומזיקין בדילין ממנו (ברכות ה' ע"א).ב. להזהר ממחשבות זרות ומראיות אסורות ביום המביאות ליד קרי בלילה, כמ"ש רז"ל, עינא ולבא תרי סרסורי עבירה (ירושלמי ברכות פ"א ה"ה).ג. להזהר מדבורים אסורים, כי הפוגם בברית הלשון פוגם בברית המעור ששניהם קשורים אחד בשני, וכמ"ש המפרשים ז"ל עה"פ שלח ידיו בשלומיו חלל בריתו (תהלים נ"ה כ"א).
והנה רבותינו הקדושים ז"ל, אשר להם נגלו כל תעלומות חכמה, הודיעונו את חומרת העון של אדם המוציא זרע לבטלה, באומרם כל המוציא ז"ל חייב מיתה, וכן כאילו שופך דמים (נדה י"ג ע"א), ונעקר מן העולם (ראה תמורה ג' ע"ב). וכתבו החוקרים, שיש בזרע האדם גופים קטנים מאד מתנועעים, וצורתם כצורת גוף שלם של האדם, ואפשר לראותם על ידי כלי המיקרוסקוף, והמשחית זרעו הרי הוא הורג אותם. ואעפ"י שעלינו להאמין באמונה שלימה בדברי רבותינו הנ"ל ככתבם וכלשונם, שהם אמת ודבריהם אמת, ובודאי שאינם צריכים חזוק מצד דברי החוקרים, אלא הבאנו דברי החוקרים להראות על ידיעתם העמוקה והמקיפה של רבותינו הקדושים הבקיאים בכל סתרי הבריאה וצפונותיה שאין דבר נעלם מהם.
ונוסף לעונש הנ"ל הנאמר מפי רז"ל, עוד צפויים לו עונשים קשים ומרים בעוה"ב, אשר תלאה העט לתאר אותם בשפת אנוש. ולו היה הדבר אפשרי שהאדם ידע שמץ מהם, בלי ספק היה גוזר את גופו לגזרים, לפני שיגיע לעשות עון זה. אולם כל זה אם לא עשה תשובה, אבל אם עשה תשובה שלימה מלב ונפש, הכוללת ודוי, חרטה, ועזיבת החטא, בודאי שהוא יתב"ש ימינו פשוטה לקבל שבים, כי אל מלך חנון ורחום הוא. וכדברי הנביא ע"ה באומרו, וישב אל ה' וירחמהו ואל אלהינו כי ירבה לסלוח (ישעיה נ"ה ז').
והיות שבדורנו זה כמעט אין אדם נקי בעוונות הרבים מחטאת נעורים, או טהור מקרי לילה, לכן האיש החפץ חיים בזה ובבא, יעשה התיקון דלהלן, המיוסד ע"י רבותנו האיתנים מוסדי ארץ זלה"ה (פורסם ע"י חברת אהבת חיים מירושלים בחדש טבת תשל"א). וז"ל היות וידוע לכל, כי אחד מהדברים העקריים המעכבים את הגאולה הוא "פגם הברית" אשר עליו אמרו חז"ל (יבמות ס"ב ע"א) אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוף, ובראש פגם הברית עומד איסור הוצאת זרע לבטלה, שעליו נאמר אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, ומאד הפליגו חז"ל בעונשו באמרם (נדה י"ג) המוציא זרעו לבטלה חייב מיתה, וכאילו עובד עבודה זרה, וכאילו שופך דמים, והריהו בנדוי. ובעבור עוון זה מתו ער ואונן בהיותם בגיל עשר שנים כל אחד ולא נשא הקב"ה להם פנים אף על פי שהיו נכדיו של יעקב אבינו ע"ה ובני יהודה הצדיק. ובמסכת כלה אמרו שהעובר על חטא זה אין לו חלק לעוה"ב. ומאד הפליגו בספה"ק על זה ובפרט בתיקוני זוהר (דף נ"ז), בו נאמר, שכל הצרות שבאים לאדם הם רק על חטא זה. והיות ואחינו בנ"י ה' עליהם יחיו נשמתם הקדושה אשר חוצבה מתחת כסא הכבוד משתוקקת לכבד ולנקות כתמיה ולהנות מזיו השכינה, סדרנו בזה, תיקון השוה לכל נפש על פי רבותינו הקדושים אשר יסדוהו עפ"י רבינו האריז"ל וקדושים אשר עמו. ואשרי השב בכל לבו ועושהו, אשר עליו אמרו חז"ל (ברכות ל"ד ע"ב), במקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד והקב"ה קוראו אוהבי וכו'.
והנה אדם שחטא פעם אחת מספיק לו תיקון זה פעם אחת. אך אדם שעבר ושנה כמה פעמים בחטא זה, ישתדל לעשות תיקון זה שלש פעמים, וה' לא ימנע טוב להולכים בתמים.
וזה סדר התיקון
ידוע שלפי דברי רבינו האר"י ז"ל חייב להתענות פ"ד תעניות. אך היות וקשה בימינו לסבול עול קשה זה, תיקנו רבותינו, החיד"א, הרב יוסף חיים (מחבר בן איש חי) והר' יהודה פתייה זצ"ל, ועוד, לפדות תעניות אלו בממון ולהתענות רק יום אחד וזה הסדר: יום לפני שרוצה להתענות ילך למקוה, ולפני שיפשוט בגדיו בבית החיצון יאמר:
אנא ה' אלהינו ואלהי אבותינו תבא לפניך תפילתנו ואל תתעלם מלכנו מתחינתנו וכו', אשמנו בגדנו וכו', רשענו, שחתנו זרע קודש לבטלה ובראנו משחיתים לחבל, גם בכנפינו נמצאו דם נפשות אביונים נקיים, והנה דמעת העשוקים ואין להם מנחם, לבי לבי על חלליהם, מעי מעי על הרוגיהם אוי לרשע רע כי גמול ידיו יעשה לו. תיעבנו, תעינו, ותעתענו, וסרנו ממצותיך וממשפטיך הטובים ולא שוה לנו. ואתה ה' צדיק על כל הבא עלינו כי אמת עשית ואנחנו הרשענו.
ואחר כך יטבול כל גופו במקוה מים קרים 7 טבילות (ואם קשה לו יטבול בחמים). ולאחר שיתלבש ירחץ ידיו ויעמוד ויאמר:
רבש"ע הריני לפניך בתענית למחר לילה ויום כיום הכיפורים מאכילה ושתיה לתקן את כל פגמי הברית שחטאתי ובפרט בעוון הוצאת זרע לבטלה. ואם לא אוכל להתענות או לא ארצה, כשאתן פרוטה לצדקה אוכל לאכול ולשתות ללא שום איסור כלל.
וכן במנחה יאמר לפני שיסיים ברכת שומע תפילה נוסח קבלת תענית זה, וילך לביתו ויאכל סעודה המפסקת ויזהר לסיימה לפני שקיעת החמה, ואת פרוסתו האחרונה יטבלנה במעט אפר. ולאחר ברכת המזון יקח חתיכת שק בצורת חגורה ויחגור על מתניו מתחת לבגדיו ויהיה עליו עד שיאכל במוצאי התענית. וביום התענית מותר בכל מלאכה ויוכל לעשן. ובאיזה שעה מהיום שירצה יקח בידו לפחות סך ארבעים ושתים לירות לפדיון פ"ד תעניות, ויעמוד יחף ופניו למערב ויאמר נוסח זה הוידוי:
עננו אבינו עננו ביום צום התענית הזה כי בצרה גדולה אני על כי עוונותי עברו ראשי וכמשא כבד כבדו ממני. טבעתי ביון מצולה ואין מעמד, באתי במעמקי מים ושבולת שטפתני. יראה ורעד יבוא בי בעת עמדי להתפלל לפניך על רוע מעשי אשר עשיתי. בושתי וגם נכלמתי להרים אלהי פני אליך, כי עונותי רבו למעלה ראש ואשמותי גדלו עד השמים. לך ה' הצדקה ואלי בושת הפנים. מה אענה ומה אומר מה אדבר ומה אצדק. כבן סורר ומורה הייתי לפניך, ולא שמעתי אל מצוותיך הקדושים, ולדבריך לא הטיתי אזני, ועברתי על מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה. עברתי על כריתות ומיתות ב"ד, עברתי על דברי קבלה ודברי סופרים, ופגמתי במדות העליונות וקלקלתי צנורות השפע, וגרמתי בעוונותי להפיל נצוצות הקדושה במעמקי הקליפות, ונתתי כח בקליפות להתחזק ולעלות למעלה להאחז ולינק מן הקדושה. וגרמתי בעוונותי לעקור ולהכרית את נפשי הקדושה ממקורה העליון מארץ החיים, ולהורידה אל ירכתי בור, בורות נשברים אשר לא יכילו מים. אוי ואבוי עלי, אהה על נפשי. על מי אנוס לעזרה, ואנא אפנה לישועה. בושתי וגם נכלמתי, כי נשאתי חרפת נעורי. אבל גלוי וידוע לפניך ה' אלהי ואלהי אבותי כי לא במרד ובמעל עשיתי ולא להכעיסך נתכוונתי, רק יצרי גבר עלי ומעשה שטן הצליח כי הוא מאש ואני מבשר ודם. והוא אשר הסיתני ופיתני לעבור על מצוותיך, ונסכלתי ועשיתי עוון זה אשר הוצאתי את זרעי לבטלה במזיד. ועתה אני בוש ממעשי ומוכלם אני מעווונותי. ומתנחם ומתחרט אני על כל מה שחטאתי ועויתי ופשעתי לפניך מעודי ועד היום הזה. עזבתי את דרכי הרעים ואת אורחותי המקולקלים דכתיב יעזוב רשע דרכו ואיש אוון מחשבותיו וישוב אל ה' וירחמהו ואל אלהינו כי ירבה לסלוח. ובאתי בלב נשבר ונדכה, להתנפל לפני כסא כבודך ולדפוק על שערי רחמיך ולבקש ממך מחילה וסליחה וכפרה, כי אל מלך חנון ורחום אתה, וימינך פשוטה לקבל שבים. אנא ה' סלח נא לחטאים ולעוונות ולפשעים אשר חטאתי ועויתי ופשעתי לפניך מעודי על האדמה ועד היום הזה. ואל תבוא במשפט את עבדך כי לא יצדק לפניך כל חי, כי אתה ה' טוב וסלח ורב חסד לכל קוראיך. ואל נא תבזה ענות עני אשר עניתי בצום נפשי, ברכי כשלו מצום ובשרי כחש משמן, ויהיה חשוב ומקובל ומרוצה לפניך מיעוט חלבי ודמי אשר נתמעט היום בתעניתי כחלב ודם הנקרב על גבי מזבחך הקדוש. וברוב רחמיך וחסדיך, הודעתנו על ידי עבדיך לתקן את פגם נפשינו במספר ובמפקד שמות הקדושים אשר פגמנו בהם. וגלוי וידוע לפניך כי חפץ הייתי לעשות תיקון זה בכל לב, אך אין בי כח וכשל כחי להתענות שמונים וארבעה ימים רצופים זה אחר זה. ולכן אני מפריש צדקה לפדיון תעניות אלו, ותהיה חשובה ומקובלת הצדקה שאני נותן לפדיון תעניות אלו כאילו התעניתי. וכל התיקונים וברורי נצוצות הקדושה הראויים להתברר ולצאת על ידי התעניות יהיו מתבררים ויוצאים על ידי הצדקה של פדיון התעניות. ואתה ברחמיך הרבים תטהר את הפגמים ואת הכתמים אשר נעשו בגופי ונפשי רוחי ונשמתי, וכל נצוצות הקדושה שנפלו בקליפות ע"י חטאתי ונבראו מהם משחיתים מחבלים כרמים, יהי רצון מלפניך שימותו כל אותם הקליפות ויחזרו כל נצוצות הקדושה במקום שרשם, בעולמות העליונים למען שמך הקדוש (חבו) הרמוז בר"ת חיל בלע ויקיאנו מבטנו יורישנו אל, ומפסוק חלקם בחיים וצפונך תמלא בטנם, ולמען שמך הגדול (ביט) הרמוז בר"ת בזרועו יקבץ טלאים. ותשמע את תפלתי ועתירתי למען שמך הקדוש (אראריתא) כי אל שומע תפילות ותחנונים אתה, ברוך שומע תפילה. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי.
לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה בדחילו ורחימו ורחימו ודחילו ביחודא שלים (יהו"ה) בשם כל ישראל, הריני מפריש מעות אלו שבידי לצדקה תמורת ארבעה ושמונים יום של תענית שחייב אני להתענות. ויהי רצון מלפניך ה' אלהי ואלהי אבותי שתהיה חשובה ומקובלת ורצויה לפניך הפרשת מעות אלו שבידי לצדקה כאלו התעניתי ארבעה ושמונים יום רצופים לתקן מה שפגמתי בשמותיך הקדושים בעבור עון הוצאת שז"ל, ולתקן מה שפגמתי באות ברית קודש חותמא דמלכא, ולתקן מה שפגמתי ברמ"ח אברים ושס"ה גידים שביסוד כי כן יסדו לנו עבדיך חכמי ישראל לפדות בכסף כל תענית. ויעלה לפניך כאילו כוונתי בכל הכוונות הראויות לכוין בתיקון זה. ויהי נועם וכו' (ב"פ).
ויהי רצון מלפניך ה' אלהי ואלהי אבותי שתרחם עלי ברוב רחמיך וברוב חסדיך. וקיים בי הדבר אשר הבטחתנו על ידי ישעיה חוזך כאמור אל תירא כי עמך אני אל תשתע כי אני אלהיך אמצתיך אף עזרתיך אף תמכתיך בימין צדקי, ואתה תגיל בה' בקדוש ישראל תתהלל.
ואחר כך יעשה שבעה הקפות לתיבה ויאמר בכל הקפה מזמור הבו לה' בני אלים וכו', ופסוק מפסוקי אנא בכח. ואח"כ ידליק חמשה נרות לכבוד נשמת יוסף הע"ה זיע"א.
מזמור לדוד הבו לה' בני אלים הבו לה' כבוד ועוז, הבו לה' כבוד שמו השתחוו לה' בהדרת קדש. קול ה' על המים אל הכבוד הרעים ה' על מים רבים. קול ה' בכח קול ה' בהדר. קול ה' שבר ארזים וישבר ה' את ארזי הלבנון. וירקידם כמו עגל לבנון ושריון כמו בן ראמים. קול ה' חצב להבות אש. קול ה' יחיל מדבר יחיל ה' מדבר קדש. קול ה' יחולל אילות ויחשוף יערות ובהיכלו כלו אמר כבוד. ה' למבול ישב וישב ה' מלך לעולם. ה' עז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום.
אנא בכח, גדלת ימינך, תתיר צרורה (אבג"יתץ). קבל רנת, עמך שגבנו, טהרנו נורא (קרע"שטן). נא גבור, דורשי יחודך, כבבת שמרם (נגד"יכש). ברכם טהרם, רחמי צדקתך, תמיד גמלם (בטר"צתג). חסין קדוש, ברוב טובך, נהל עדתך (חקב"טנע). יחיד גאה, לעמך פנה, זוכרי קדשתך (יגל"פזק). שועתנו קבל, ושמע צעקתנו, יודע תעלמות (שקו"צית). ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.
וילמוד במשך היום פסוקי התנ"ך הנדפס בקריאי מועד לליל חג השבועות וישתדל ללמוד התהלים כולו. ולאחר תפלת מנחה יאמר:
רבש"ע, גלוי וידוע לפניך ה' או"א שהקרבתי לפניך חלבי ודמי בתעניתי והרתחתי אותם בחמימות חולשת גופי. ויהי רצון מלפניך ה' או"א שיהא חשוב ומקובל ומרוצה לפניך חלבי ודמי שנתמעט בתעניתי בלילה וביום לתקן מה שפגמתי במיין דוכרין ובמיין נוקבין שהם סוד שני מספר מ"ב, ויתעלו למעלה במקום הראוי להם, כי כן חל"ב ד"ם עולה מספר שני מ"ב. ויהר"מ ה' או"א שימשך בשם הוי"ה דמלוי ההי"ן העולה מספר ב"ן אשר במלכות ארבעה ושמונים אותיות שיש בהוי"ה דמלוי העולה ע"ב ובהוי"ה דמלוי העולה ס"ג ובהוי"ה דמלוי העולה מ"ה ובמלוי שלהם וכל אלו הארבעה ושמונים אותיות ימשכו אל המלכות עקרת הבית שהיא אות ה"ה אחרונה שבשם הוי"ה. וגם יתוקנו ויתעלו ארבע אותיות אחה"ע שהם עולים פ"ד. ויתוקנו ויתעלו חמשה חסדים וחמשה גבורות שהם מיין דכורין ומיין נוקבין.
אנא ה', עשה למען שמך הגדול ולמען תורתך הקדושה ולמען רחמיך וחסדיך, ותמחול ותסלח ותכפר לכל חטאתי ועוונותי ופשעי שחטאתי עויתי ופשעתי לפניך, ותתקן את כל אשר עוותתי. והאר כל שמות הקודש שפגמתי בהם, ותלקט כל נצוצי הקדושה אשר פזרתי וישוב הכל לאיתנו הראשון ולא ידח ממנו נדח. אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, קבל רנת עמך שגבנו טהרינו נורא (ר"ת קרע שטן). אנא בכח שם (קר"ע) החתום בסוף אור זרוע לצדיק קרע ממלכת הרשעה כולה, וכל הטיפות שיצאו ממני לבטלה בין באונס בין ברצון בין בשוגג בין במזיד שלא במקום מצוה בכח שם קר"ע יהיה עקר לעקור נטע נצוצות הקדושה אשר בתוך עמקי הקליפות חיל בלע ויקיאנו (ר"ת חב"ו) מבטנו יורשנו אל, והניצוצות הקדושים המה יעשו ער"ק לברוח מתוך הקליפה ולעלות עד צדיק יסוד עולם, כי הוא רק"ע נשמה יקבל ש"ע אורות ואדרת פנים העליונים, והנפש הקדושה היא מוצאת ונטהרת מכל דבר רע. ותעשה טוב ולישרי לב שמחה צדיק וטוב לו, גם ה' יתן הטוב וארצנו תתן יבולה. נא גבור דורשי יחודיך כבבת שמרם (נגד"יכש). יהיו לרצון אמרי פי וכו'.
אחר כך יאמר פסוק ונח מצא חן בעיני ה' ארבעה ושמונים פעמים. גם יאמר ואעדך עדי ארבעה ושמונים פעם. גם יאמר פסוק אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה ארבעה ושמונים פעמים. ואח"כ יאמר "ר"ת חב"ו):
חי בורא ויוצר, חזק ברית ונשאהו, חזקהו באורותיו ועטרהו, חברו בביתו ונוהו, חילו ברך ואמץ, חון בנצוצותיו ולקטם, חטפם ברכה ונקם, חלצם ברכם והעלם, חבבם בנם ויסדם.
אחר כך יאמר כ"ד פעמים יוסף וכ"ד פעמים יסוד, כי ארבעה אבנים בונות כ"ד בתים. ואחר כך יעמוד ויאמר בכונת הלב דברים אלו לקוחים מתיקון היסוד:
קום אות הקדוש, וקח אור החן מן העינים, והזדווג עם הכלה יפת העינים, קח אות הברית אות לטובה, ותן לציון החביבה, חמשה חסדים הנקראים מיין דכורין שהם נכללים בך, עליך כתיב לא יגרע מצדיק עינו, ואת מלכים לכסא ויושיבם לנצח ויגבהו.
קום אבר הקדוש, והתחזק באור הנמשך מחסד עליון, ובא אל ביתך נקודת ציון, ותן בה זרע קודש הנמשך מן המוח סוד חכמה להוציא נשמות קדושות לעולם, וקוי ה' יחליפו כח יעלו אבר כנשרים ירוצו ולא יגעו ילכו ולא יעפו, כנפי יונה נחפה בכסף ואברותיה בירקרק חרוץ.
קום אורח הקדוש, וברך את השושנה העליונה, כוס ישועות אשא כוס של ברכה, טוב עין הוא יבורך יברך ויבורך, יצו ה' אתך את הברכה באסמיך ובכל משלח ידיך, ברוך אתה תן ברכה בקרב הארץ, באורח זו אהלך אורח חיים אורח מישור, אורח לצדיק מישרים, ואורח צדיקים כאור נוגה הולך ואור עד נכון היום.
קום ברית הקדוש, והתחזק בל"ב הנתיבות ועשרה מאמרות, ואז דיוקנא דברית אזדרע בארבעין ותרין זיווגין, זרעו לעולם יהיה גבור בארץ יהיה זרעו כולו זרע אמת.
קום גואל הקדוש, וגאל את הבנים השובבים, כי לך משפט הגאולה לקנות, קום קרא לשבויים דרור ולאסורים פקח קוח, אמור לאסורים צאו ולאשר בחשך הגלו, כי כה אמר ה' גם שבי גבור יוקח ומלקוח עריץ ימלט, ואת יריבך אנכי אריב ואת בניך אנכי אושיע, שאי סביב עיניך וראי כולם נקבצו באו לך חי אני נאם ה' כי כולם כעדי תלבשי ותקשרם ככלה, קום גואל הקדוש, והצל גזול מיד עושק, כי כה אמר ה' צבאות עשוקים בני ישראל ובני יהודה יחדיו, וכל שוביהם החזיקו בם מאנו שלחם, גואלם חזק ה' צבאות שמו ריב יריב את ריבם ובא לציון גואל ולשבי פשע (ר"ת גו"ף) ביעקב, ושבו בנים לגבולם, ויסירו הבגדים הצואים מעליהם והלבש אותם מחלצות, ויקויים בנו מקרא שכתוב שוש אשיש בה' תגיל נפשי באלהי כי הלבישני בגדי ישע מעיל צדקה יעטני כחתן יכהן פאר וככלה תעדה כליה, גואל גואל גואל, אתה הגואל ולך הגאולה, קנה לך ובני אדם בצל כנפיך יחסיון, כי כה אמר ה' שובו בנים שובבים ארפא משובותיכם.
ויהא רעוא שיתוקן פגם חטא המחשבה ויתוקנו מ"ד דחכמה ומ"ן דבינה שהם מ"ב זוגין ויעלו למקומם העליון, ויהא רעוא שיתוקן פגם חטא המעשה ויתוקנו חמשה חסדים וחמשה גבורות שהם מ"ד ומ"ן שהם סוד ארבעה ושמונים אותיות שיש בהוי"ה במלוי העולה ע"ב ובהוי"ה במלוי העולה ס"ג ובהוי"ה במלוי העולה מ"ה, ויעלו למקומם הקדוש, וגם הם ימשכו בהוי"ה דמלוי העולה ב"ן אשר במלכות, וגם יתוקנו עוד ארבעה ושמונים אותיות שיש באחד ועשרים אהי"ה שהם מספר אמ"ת מן ז"א הנקרא אמת אל הכלה המלכות ואז יהיה כולו זרע אמת, וגם יתוקן זווג עליון שבפה שהם חיך וגרון, ויתוקנו ארבע אותיות אחה"ע שהם מספר ארבעה ושמונים והם סוד מ"ן שבגרון ויעלו למקומם העליון הקדוש.
קום דג הקדוש, והאר באורות המוחין ומלבושיהם אשר מתקבצים כולם בך, כי בך מתגלים האורות המכוסים וידגו לרב בקרב הארץ, ארץ העליונה שושנה רעננה.
קום הבל הקדוש, והאר אל הכלה האהובה והחביבה, ואתה צדיק תן צדקה אל הכלה הנקראת צדק ותהיה צדקה, לכן יאמר יש מפזר ונוסף עוד, כי נגדלים החסדים ומתרבה אורם לאין קץ.
קום וא"ו הקדוש, ותתגלה העטרה שבך שהיא יו"ד עטרה בראש צדיק, ואז יתגלו י"ו אורות שהם שמונה חסדים שבשליש תפארת עליון המכוסה שמונה אורות גבורות שנמתקו עמהם והם אותיות י"ו דיוסף, ועם שבעים אורות החסדים המגולים ושבעים אורות אורות הגבורות שנמתקו עמהם שהם מספר ב' אותיות ס"ף ישתלם יוסף הוא הצדיק הוא השליט על הארץ הוא המשביר כדכתיב ויוסף הוא השליט על הארץ הוא המשביר.
קום זיו הקדוש, והאר אל יסוד הכלה הנקרא ציון, ותן לה את שלש שמות הוי"ה במלוי ההי"ן העולה ב"ן שהם נר"ן, זיו הקדוש יפה אתה יפה תואר ויפה מראה, האר לכלה היפה כי המלכות שלך היא, היא לך ואתה לה, לך אוהבה לך חומדת לך שוקקה לך מתאוה, יהא רעוא דלא תזוז מנה לעלמין ותתחברו כחדא בדחילו ורחימו ורחימו ודחילו ביחודא שלים אמן.
קום חי הקדוש, והתחזק בשרשך הדעת, ותהיה תמיד חי רב עוד יוסף חי, חי אתה חי שמך חי חי יקרא לך, קום וקבל ע"ב אותיות טיפת החסד שהם ח"י שמות הוי"ה כנגד חי חוליות שבשדרה ותעלה בסוד ע"ב שהוא חסד, אתה חי ותמיד חי לאור באור החיים, כי עמך מקור חיים, אז תתחבר כה לחי ואמרתם כה לחי ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום.
קום טוב הקדוש, והחזק בגביע הוא גביע הכסף שהוא חמשה פעמים טוב, והשקה והשפיע את הכלה הכלולה, ומשם תשפיע לנו ברכות טוב בחסד וברחמים נשבעה מטוב ביתך, וטוב וחסד ירדפונו כל ימי חיינו, טוב ומטיב לכל רב טובך.
קום יסוד הקדוש, והתחזק באורות וחסדים גדולים, ויתגלה הכלי השלישי הפנימי הנקרא קודש קדשים צדיק יסוד עולם, קום יסד ציון כי הנה אויביך יאבדו יתפרדו כל פועלי און, צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגא.
קום יוסף הקדוש, והתחזק בשלשה חסדים ושלשה גבורות אשר הם ששה שמות ההוי"ה בשתי בחינות המכוסה והמגולה, ויתמתקו שלשה הגבורות בשלשה החסדים, ותכרת הערלה ותתבטל אחיזתה, ויתקיים המקח שהוא התפשטות החסד בז"א, ותחזור האונאה למקומה כי בשתות קנה ומחזיר אונאה, והאלילים כרות יכרתון לתקן עולם במלכות שדי, ויהי ה' את יוסף ויהי איש מצליח וילקט יוסף את כל הכסף ויצבור יוסף בר, בן פרת יוסף בן פרת עלי עין.
קום כפתור הקדוש, והתחזק בשלש טיפות אורות הנמשכים ממוח העליון אשר ירדו למטה בגניזו דרך חוט השדרה ואטמרו גו נביאי קשוט בסוד תרין ביעי דכורא, קום והתגלה והכנס בנקודת ציון שבמלכות, ותכניס שם שלשה טיפות אורות אלו והם הם האבות העליונים אשר הם שורש לתחתונים.
קום לולב הקדוש, וקבל מתוספת האור הנמשך מחיים העליונים הנוסף בעמודא דאמצעיתא, אתה חיים קבל מחיים כי עמך מקור חיים, ותהיה חי תמיד בסוד חי העולמים.
קום משכיל הקדוש, ואריק ברכאן מרישא עלאה, וכל שייפי גופא כולהו אתתקנן לארקא בך ברכאן, אנת דנטיל כולא ואחסין כולא כחדא וכל ברכאן בך שריין אורח חיים למעלה למשכיל, אנת משכיל תצליח אז דרכיך ואז תשכיל ויהי דוד לכל דרכיו משכיל.
קום משביר הקדוש, ואחסין לך ארעא קדישא דאיהי מלכותא קדישא, ואריק עלה ברכאן בכל יומא, והב לה תפנוקין ועדונין בנגידו עלאה דנגיד עלה, אנת הוא צדיק יסודא דעלמא, הא תיאבותא דמטרוניתא לאתדבקא בך, מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, קום ואתער חביבו ורחימו למטרוניתא לאתקשרא כחדא, וברכה לראש משביר ויוסף הוא השליט הוא המשביר.
קום נח הקדוש, ומשוך אור מן ח"י חוליות שבשדרה, אנת הוא צדיק חי עלמין, אנת הוא רב פעלים מארי דכל עובדין וכל חילין עלאין בגין דכלהו נפקי מנך, אנת הוא אות בכל חיילין דידך, אנת רשים ורב מכלא נח נח, נח לעילא נח לתתא, איש צדיק תמים, צדיק לעילא צדיק לתתא, נח נח תמצא חן ושכל טוב, קח אתך אילת אהבים ויעלת חן תשואות חן חן לה.
קום סוד הקדוש, ואנגיד טפין קדישין ממוחא עלאה, קום ובסם למטרוניתא, דכל תיאובתא דמלכא במטרוניתא בך הוי, ובך עייל למטרוניתא לאתר דאתקרי ציון, סוד הקדוש צדיק אתה, סוד ה' ליראיו ובריתו להודיעם.
קום עוף הקדוש, והתחבר עם מטרוניתא קדישא, אנת הוא עופא קדישא דאית בך מאה וחמשין ושית אורות, קום ואנהיר למטרוניתא בחביבו ורחימו מאלין נהורין דאית גבך והעוף ירב בארץ, נפיש חיי סגי ומסגי.
קום פועל הקדוש, וכתוש כתישין ואפיק מכל אינון שייפי עלאין, דאינון זיתין קדישין משח רבו בתיאבותא שלים לגבי מטרוניתא, ואמשיך לה ההוא נגידו מלעילא בכל שייפא ושייפא, ובדא איהי בלולה בשמן כתית לאתהנאה לאתזנא מניה, אתה פועל הקדוש פועל ישועות בקרב הארץ, הולך תמים ופועל צדק, שמחנו בפעליך פעולת צדיק לחיים.
קום צדיק הקדוש, ורוץ בההוא מגדל עוז דהא קרא כתיב מגדל עוז שם ה' בו ירוץ צדיק ונשגב, הא רעותך בההוא מגדל תדיר ונשגב ההוא מגדל דלא ינפול לעלמין, וצדיק באמונתו יחיה זכר צדיק לברכה, וברכות לראש צדיק, צדיק צדיק הדרך עלן והדרן עלך, דעתן עלך ודעתך עלן, לא נתנשי מינך ולא תתנשי מנן לא בעלמא דין ולא בעלמא דאתי.
קום צמח הקדוש, וטול לך נחלין ומבועין ונהרין, אנת הוא מקורא דכולא, אנת הוא נטיל כולא, אנת הוא ברא דדמי לאבא ואתרשים ביה, אנת הוא עושה פרי אשר זרעו בו על הארץ, דא ארעא קדישא מלכותא קדישא, אנת הוא צמח צדיק יהא רעוא דינהיר בך מצחא דעתיקא קדישא, אנת הוא צמח קום הרוה את הארץ והולידה והצמיחה, אנת הוא צמח הצמיח לדוד צמח צדקה, וחיש יבא איש צדיק צמח שמו ומתחתיו יצמח בעגלא ובזמן קריב אמן.
קום צנור הקדוש, וקבל אור מרצון העליון, ויתגבר צנור הימני הקדוש על צנור השמאלי, ואז יקרא טוב ויהיה רב טוב לבית ישראל, צנור צנור, אנת צנור ואנת רצון, הטיבה ברצונך את ציון, וברצונך תרום קרננו, יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי אמן.
קום קנאי הקדוש, ולבש קנאה כי כה אמר ה' צבאות, קנאתי לירושלים ולציון קנאה גדולה, ה' כגבור יצא כאיש מלחמות יעיר קנאה יריע אף יצריח על אויביו יתגבר, וזאת תורת הקנאות לזמר עריצים ולהכרית החוחים והקוצים הסובבים את השושנה העליונה, למרבה המשרה ולשלום אין קץ על כסא דוד ועל ממלכתו להכין אותה ולסעדה במשפט ובצדקה מעתה ועד עולם קנאת ה' צבאות תעשה זאת.
קום וקנא קנאת בית ישראל בני יעקב ויוסף, הרב כבסנו מעונינו ומחטאתינו טהרנו, תחטאנו באזוב ונטהר, תכבסנו ומשלג נלבין, ויקויים בנו מקרא שכתוב וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, ואומר מקוה ישראל ה' מושיעו בעת צרה, מה מקוה מטהר את הטמאים גם הקב"ה מטהר את ישראל.
קום רוכל הקדוש, וקשט את הכלה העליונה, ואת עדיה תלבשנה, עדיה זהב וכסף ומלבושה שש ומשי ורקמה, ועטרת תפארת בראשה, איש אמונות רב ברכות יהי מקורך ברוך.
קום והתמלא ברכות להניח ברכה אל ביתך, ואתה קח לך מכל מאכל אשר יאכל ואכלת ושבעת אכול ושבוע והותר, צדיק אוכל לשובע נפשו, מפרי מעשיך תשבע הארץ, תשביע נפש שוקקה שובע שמחות את פניך, ואנחנו עבדיך נשבעה בטוב ביתך, שבענו בבוקר חסדך ונרננה ונשמחה בכל ימינו.
קום שבט הקדוש, והתחבר עם הכלה העליונה, שלום אתה, ברוך אתה, טוב אתה, שים שלום טובה וברכה והטיבה ברצונך את ציון באהבה וחיבה, אתה שבט זורע צדקה זרע קודש מצבתה, שבט מישור אתה צדיק וישר אתה קומה עזרתה לנו קומה למנוחתיך, קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה, ויקויים בנו מקרא שכתוב ופניתי אליכם והפרתי אתכם והרבתי אתכם והקימותי את בריתי אתכם, וקם שבט מישראל ובא לציון גואל, לא יסור שבט מיהודה, ויחדיו יהיו תמים, הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד, והיו הכרובים פורשי כנפים למעלה ופניהם איש אל אחיו, לב שמח יטיב פנים באור פני מלך חיים.
קום תרנגול הקדוש, וקרא לרחל וללאה, קום והאר עיני שניהם, ירויון מדשן ביתיך ונחל עדניך תשקם, אתה טוב תפתח ידך ישבעון טוב, אתה מזוקק שבעתיים אם לבינה תקרא לתבונה תתן קוליך, והיה הנשאר בציון והנותר בירושלים קדוש יאמר לו כל הכתוב לחיים בירושלים.
ואם יש לו זמן, טוב שיאמר מזמור נ"א שבתהלים "בבא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע" וכו' ואחר כך ישן על צד שמאלו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il