בית המדרש

  • מוסר מלכים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

הרב מישאל דהאן זצוק"ל

כפוי טובה

undefined

הרב מישאל דהאן זצוק"ל

אלול תשס"ח
2 דק' קריאה
יוצר האדם וחונן הדעת יתב"ש, נטע באדם שכל ובינה שבהם יידע להעריך נכונה את הטובה שעשה לו חבירו, וכשחבירו יצטרך לעזרה ישיב לו גם הוא כגמולו הטוב, ועי"ז תרבה האהבה והאחוה בין כל חלקי העם על כל שכבותיו ושדרותיו.
והנה אין ספק שאדם שאינו מכיר בטובה שעשה לו חבירו, לא יכיר גם בטובה שעושה לו הקב"ה בכל עת ובכל רגע, אשר בחסדו הגדול גמלו כל כך הרבה טובות שאין להן חקר ולא מספר מיום צאתו מרחם אמו. וכמ"ש רז"ל כל הכופר בטובתו של חבירו כאלו כופר בטובתו של מקום (גאון עוזינו בספר מדבר קדמות מע' כ' אות ט"ו). וכן הודיעונו רז"ל ברוח קדשם, שכל הכופר בגמילות חסד כאילו כופר בעיקר (קה"ר פ"ז סוף פ"ד), ולכן עונשו חמור מאד, שממהרים להפרע ממנו רח"ל, והראיה מנבל (ס"ח סי' קפ"ה, ראה שמואל א' כ"ה ל"ח). וכמאמר החכם: אנוש כפוי טובה, רעתו גדולה ורבה, בביתו מצוקה ועזובה, ופורענותו ממהרת וקרובה, חרפה ישכב למעצבה, ככתוב ולא תביא תועבה, ע"כ. ורז"ל בחכמתם העמוקה למדונו, שלא להיות כפוי טובה אפילו על הדבר הדומם שאין לו כל הרגשה, וזה אומרם בירא דשתית מיניה לא תשדי ביה קלא (בב"ק צ"ב ע"ב, תנחומה מטות כ"ב). פירוש, באר ששתית ממנו לא תזרוק בו אבן, ורצונם ז"ל להרחיק אותנו כליל מתכונה רעה זו של כפיית טובה, ולהחדיר בלבנו את התועלת שיש בהפכה.
וברור הדבר שתכונה רעה זו, לא רק שהיא נגד היושר וההגיון, אלא שהיא עתידה להתנקם בו עצמו, שלא ימצא מי שיחלצהו בעת צרתו ויבוא לעזרתו בעת מצוקתו. וכמאמרם ז"ל טבא לביש לא תעביד וביש לא ימטא לך (ב"ר פכ"ב ח'), דהיינו טובה לאדם רע לא תעשה ורעה לא תגיע אליך. וכן אמר החכם מכל אדם שלמה המלך ע"ה משיב רעה תחת טובה לא תמוש רעה מביתו (משלי י"ז י"ג). והכונה בזה,א. שזה דבר טבעי שכאשר תהיה הרעה בביתו, לא יבוא אף אחד לעזור לו להסיר הרעה מביתו.ב. שזה עונש מן השמים, כי הוא כופר גם בטובתו של מקום כאמור (ראה הרלב"ג שם). ויש לציין, שאין הבדל בין אם הוא משיב רעה ממש תחת טובה, ובין אם הוא רק לא משיב טובה כשיש לאל ידו לעשות כן, ששניהם נחשבים בסוג כפוי טובה, וההוכחה מנבל הכרמלי.
סוף דבר, האיש המכיר במומו שיש לו תכונה רעה זו של כפיית טובה, יבקש רפואות תעלה מאת רופאי הנפש האמיתיים, וסמי מזור למחלה ממארת זו, ויקבל לקח מפי סופרים ומפי ספרים, המרעיפים טללי אורה על תלמי לבבות חשוכים ועקשים וארוכה ומרפא ללבב דוי, ויתבונן היטב בכל הדברים האמורים למעלה, וישתדל בכל עוז לעקור תכונה רעה זו מן השורש ושב ורפא לו.
הערה. עיין רש"י ז"ל בפ"ק דע"ז דף ה' ע"א, ד"ה כפויי טובה, שפירש, אינם מכירים להחזיק טובה לבעלים, ע"ש. והכונה שמסתירים ומעלימים את הטובה כאילו אינה, ודו"ק.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il