בית המדרש

  • מוסר מלכים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

הרב מישאל דהאן זצוק"ל

מחשבה

undefined

הרב מישאל דהאן זצוק"ל

אלול תשס"ח
2 דק' קריאה
יתברך החוקר ובוחן הלבבות, היודע תעלומות לב, מחשבות אדם ותחבולותיו, מזימותיו ונכליו, הכל גלוי לפניו אין דבר נעלם ממנו, ואין נסתר מנגד עיניו יתב"ש לנצח נצחים.
והנה רבותינו הקדושים המכירים את נפש האדם על כל חסרונותיה ומעלותיה, הודיעונו שאין אדם ניצול בכל יום מהרהורי עבירה (ב"ב קס"ד ע"ב), כי שכל האדם פועל ללא הרף וללא הפוגה ואי אפשר לעצור המחשבה אף לרגע. ולכן לא נענש האדם על מחשבה רעה שאינה עושה פרי, דהיינו מעשה, פרט למחשבת עבודה זרה (ראה מ"ש ע"ז בס"ד בספה"ק דברי מלכים קידושין מ"ם ע"א, עש"ב). וזה מחסדו הגדול יתב"ש ורחמיו על כל יצוריו, וכמ"ש המשורר הקדוש ולך ה' חסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו (תהלים ס"ב י"ג), כי כמעט בלתי אפשרי הדבר לעמוד בזה, פרט לקדושי עליון צדיקים וחסידים שהם בבחינת מלאכי השרת עלי אדמות, הם לבד יכולים להנצל מהרהורי עבירה, וכמ"ש המפרשים ז"ל על מ"ש רז"ל, אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל, בשעה שיושב ועוסק בתורה כל עוף שפורח באויר מיד נשרף (סוכה כ"ח ע"א), שרצו לרמוז בזה שכל מחשבה זרה מיד נעלמה, כי אין לה מקום לנוח בשכלו הקדוש והטהור זיע"א. וידוע מ"ש הרמב"ם ז"ל שאין מחשבת עריות מתגברת אלא בלב פנוי מן החכמה (סוף הל' איס"ב), ולכן על האדם להעסיק מחשבתו רק בתורה וחכמה שהיא אילת אהבים ויעלת חן.
אמנם כל זה לא פוטר את האדם להשתדל ולעשות כל מאמציו להתרחק מהרהורי עבירה. כי ברור הדבר שהאדם הנמשך אחרי מחשבות זרות והרהורים רעים ולא עוצר אותם בעודם באיבם ובראשית התהוותם, גורם רעה לגופו ולנפשו. וכאומרם ז"ל הרהורי עבירה קשים מעבירה (יומא כ"ט ע"א), כי מחשבה רעה מכלה והורסת את הגוף ולפעמים עלולה למוטט אותו כליל, והיא טמאה ומטמאה את הנפש. כי האדם נמצא איפוה שמחשבתו משוטטת, כלומר אם מחשבתו טמאה הוא טמא ואם מחשבתו טהורה הוא טהור, ובזה יכול לבחון את עצמו אם זך וישר פעולו, אם לא.
בקצרה מחשבה פגומה ופסולה, הורסת הבנין הגופני והבנין הרוחני של האדם, ולכן יש להדפה ולהתרחק ממנה הרחק כמטחוי קשת. ויתכן לפרש אומרם ז"ל מחשבה מועלת אפילו לדברי תורה (סנהדרין כ"ו ע"ב), היינו מחשבת פיגול ומעילה, פוגמת אפילו לדברי תורה שאין מקבלין טומאה, רק אם הלימוד הוא לש"ש, יש בכוחו לבטל את המחשבה הפגומה, כמבואר שם בהמשך הדברים.
אולם יש לדעת שגם איש צדיק ובמיוחד בעלי תשובה, לפעמים מתלבטים נגד מחשבות זרות המבלבלות אותם, ומפריעות להם בעבודתם עבודת הקדש ובקיום מצוותיו יתב"ש. ואל להם להבהל מזה, כי עליהם להבין שזה רק נסיון אם יעמדו בצדקתם ובתשובתם, ובלי ספק כעבור תקופה מסויימת תחלופנה כליל והיו כלא היו כל המחשבות הזרות. וסגולה פשוטה ונפלאה לגרש מחשבות זרות, לומר שבעה פעמים הפסוק אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה (ויקרא ו' ו'), ובעזרת השיתב"ש ירגיש עצמו רגוע.
מכל האמור מובן כמה נזק גורמת מחשבה זרה לגוף ולנפש, ועל האדם לחשוב רק מחשבות טהורות ובזה מטהר את גופו ואת נפשו, וכאומרו יתב"ש ושכנתי בתוכם (שמות כ"ה ה').
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il