בית המדרש

  • שבת ומועדים
  • עשרת ימי תשובה
לחץ להקדשת שיעור זה

בין כסה לעשור

התשובה אינה עוד זכות שאדם מוסיף על זכויותיו, היא מסלקת את העונות למפרע. ישראל ערבין זה בזה, וכל באי העולם תלויין זה בזה, זכות אחת של אדם אחד מכריע את העולם לכף זכות.

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

תשרי תשס"א
2 דק' קריאה
צריך לברר מדוע רק התשובה מצילה את הבינוני אשר מעשיו שקולים - זכויות כנגד חובות - ולא מעשים טובים ומצוות הם שיצילוהו. הרי לוּ בא לדין עם זכות יתרה על החובות, היה זוכה בדין, ואם כן, מדוע לא תועיל הפרת האיזון לטובה על-ידי קניית זכויות נוספות?
ואם תרצה לומר שאחרי ראש השנה אין משנים שוב את החשבון ואין מוסיפים מזכויות שאחר ראש השנה לחשבון הזכויות של השנה שעברה, אם כן, מדוע התשובה כן מועילה ומצילה.

אלא מכאן אנו לומדים לימוד גדול: התשובה אינה עוד זכות שאדם מוסיף על זכויותיו, אלא התשובה מסלקת את העונות למפרע , ואדם ששב בתשובה מוחק את העוונות שבעבר ועוקר אותם מעיקרם, כאילו לא עבר עבירות אלו כלל. ממילא החשבון שנעשה ביום הדין, בטל עתה ומבוטל, כי העונות נמחקו. התשובה לא הוסיפה עוד זכויות ובכך הכריעה את הכף לטובה, אלא התשובה בטלה את העבירות , וממילא הוכרע הדין לטובה, כי כף העבירות נתרוקנה וכף הזכיות מכריעה.

זו כוחה של תשובה, שאיננה רק מטהרת את האדם מכאן להבא, אלא מטהרת אותו למפרע, כאילו לא עבר עבירה כלל. ולא עוד, אלא שאם תשובתו תשובה גמורה מאהבה, עוונותיו נהפכות לזכויות ממש. זו כוחה הגדול של התשובה.

הרמב"ם מוסיף עוד ואומר, "לפיכך צריך כל אדם שיראה את עצמו כל השנה כולה כאילו חציו זכאי וחצו חייב, וכן כל העולם, חציו זכאי וחציו חייב. חטא חטא אחד, הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף חובה, וגרם לו השחתה. עשה מצוה אחת, הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות, וגרם לו ולהם תשועה והצלה, שנאמר: 'וצדיק יסוד עולם', זה שצדק הכריע את כל העולם לזכות והצילו. ומפני ענין זה נהגו כל בית ישראל להרבות בצדקה ובמעשים טובים ולעסוק במצוות מראש השנה ועד יום-הכיפורים, יתר מכל השנה. ונהגו כולם לקום בלילה בעשרה ימים אלו ולהתפלל בבתי כנסיות בדברי תחנונים ובכיבושין, עד שיאיר היום".

נמצאנו למדים, שכל באי עולם תלויים וקשורים זה בזה, כל ישראל ערבין זה לזה. זכות אחת של אדם אחד יכולה להכריע את כל העולם לכף זכות, וכן להיפך. כל העולם כולו שותפים בעשיית הגשר המוביל על פני התהום. כל אחד אחראי על חלק מסוים בבניית הגשר. אם אחד לא יהדק היטב את הבורג שמחבר את הצינורות שעליהם הגשר עומד, בכוחו של בורג רופף אחד זה עלול יכול לגרום להתרופפות של כל החלק מסביב, ואחר כך לקריסת הגשר כולו. וכן לטובה, כל העולם משתתף בבניית הסולם המוצב ארצה וראשו מגיע השמימה; לכל אחד תפקיד בבניית הסולם. עשה כל אדם את המוטל עליו - הסולם איתן והכל יכולים לעלות עליו, וכל אחד ואחד מכריע את הכף, כי בלעדי המעשה שלו אי אפשר היה לעלות מעלה. לפעמים אחד מתרשל, ובא השני וממלא את מקומו, והוא נוטל הזכות להכריע את העולם כולו לכף זכות.
גמר חתימה טובה!!!
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il