בית המדרש

  • מוסר מלכים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

הרב מישאל דהאן זצ"ל

נסיון

undefined

הרב מישאל דהאן זצוק"ל

תשרי תשס"ט
2 דק' קריאה
ימי האדם ושנותיו המוגבלים רצופים תמיד בנסיונות קטנים וגדולים, גלויים וניכרים, או נסתרים ומוסוים, וזרועים מכשולים וחתחתים על כל צעד ושעל, ובהם עליות וירידות, ומלחמה תמידית בלתי פוסקת נגד היצה"ר הטומן לאדם פחים ללוכדו ברשתו.
והנה ידוע שהנסיון כולל שלשה דברים:א. עושר.ב. עוני.ג. יסורין. כלומר שהוא יתב"ש מנסה את האדם בזה שנותן לו עושר או עוני או יסורין, להראות אם יבעוט ח"ו, או ישאר איתן באמונתו ויראתו. וברור הדבר שאין זה נובע מחסרון והעדר ידיעה ח"ו ממנו יתב"ש, אשר ידיעתו מקיפה וחובקת זרועות עולם וכל סתרי אנוש ומחשבותיו גלויים וצפויים לפניו יתב"ש, אלא שלש סיבות לזה:א. להראות לפמליא של מעלה תוקף קדושתם ומעלתם של ישראל לעומת שאר העמים, וכח עמידתם האיתנה בקיום המצוות בכל הנסיבות והמצבים.ב. לסתום פי המקטרגים והמשטינים למיניהם (ראה גאון עוזנו בספר דבש לפי מערכת נון אות ד').ג. כדי שיהיה שכרו כפול ומכופל כי אין דומה שכר האדם בכח אמונה שלו כשכרו בפועל ומעשה (ראה הרמב"ן בשער הגמול).
ורבותינו הקדושים דרשו עה"פ ה' צדיק יבחן ורשע ואוהב חמס שנאה נפשו, א"ר יונתן היוצר הזה אינו בודק קנקנים מרועעים שאינו מספיק לקוש עליהם פעם אחת עד שהוא שוברם, ובמי הוא בודק, בקנקנים יפים שאפילו מקיש עליהם כמה פעמים אינם נשברים, כך אין הקב"ה מנסה את הרשעים, אלא את הצדיקים, שנאמר ה' צדיק יבחן, וכתיב והאלהים נסה את אברהם. א"ר יוסי בן חנינא הפשתני הזה, בשעה שהוא יודע שהפשתן שלו יפה, כל שהוא כותשה היא משתבחת, וכל זמן שהוא מקיש עליה היא משתמנת, ובשעה שהוא יודע שהפשתן שלו רעה אינו מספיק לקוש עליה פעם אחת עד שהיא פוקעת, כך אין הקב"ה מנסה את הרשעים אלא את הצדיקים, שנאמר ה' צדיק יבחן. אר"א משל לבעל הבית שהיו לו שתי פרות, אחת כחה יפה ואחת כחה רע, על מי נותן את העול, לא על זאת שכחה יפה? כך הקב"ה מנסה את הצדיקים, שנאמר ה' צדיק יבחן, לנח, שנאמר ויאמר ה' לנח כי אותך ראיתי צדיק לפני (ב"ר פל"ב פ"ג).
המשלים הנ"ל הם רמז לשלשת הדברים שהם עושר, עוני, יסורים, שבהם מנסה הקב"ה את האדם.א. משל ההקשה בקנקנים, רמז על הנסיון בעושר.ב. הכתישה בפשתן, רמז על הנסיון בעוני, וכמ"ש רז"ל יאה עניותא ליהודאי כי ברזא סומקא לסוסיא חיורא (חגיגה ט' ע"ב).ג. העול על הפרה, רמז על הנסיון ביסורין. ובכלם אין הקב"ה מנסה אלא את הצדיקים, שיודע בהם שהם מוכנים למסור נפשם על קדושת שמו יתברך, ויש להם הכח הנפשי לעמוד בנסיון, ולא יהרהרו ח"ו אחר מדותיו יתב"ש, וזה לשלש סיבות הנ"ל כאמור.
תכלית הדברים, על האדם השלם בדיעותיו ובמדותיו, להאמין באמונה שלימה ומוחלטת שכל הנסיונות בחייו עלי אדמות, הם רק לטובתו ולתועלתו, לצרפו ולזקקו בכור המבחן, וכמ"ש שאין הקב"ה מנסה אלא את הצדיקים. ולכן עליו לעמוד איתן בכל הנסיונות ולהיות חזק כצור חלמיש ביראתו ואמונתו הטהורה, וכדברי המשורר הקדוש ה' צדיק יבחן (תהלים י"א ה').
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il