בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • בראשית
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לרפואת

אשר ישעיהו בן רבקה

לעיני כל ישראל

על הקשר בין סיום התורה במילים "לעיני כל ישראל" ל"בראשית", ועל המיוחד שב"שבת בראשית"

undefined

הרב דוד דב לבנון

בראשית תשס"א
3 דק' קריאה
דרוש - "על סופו נעוץ בתחילתו"
נהוג לעשות סעודה לגמרה של תורה בשמחת תורה, וכן עושים מיד בשבת בראשית לכבוד התחלת התורה, להראות ששמחת הסיום היא על שזכינו להבין ש"לא נדע", כמאמר החכם "תכלית הידיעה שלא נדע", ועל החשק המחודש להתחיל מחדש את התורה, כפי שלמדונו חז"ל על הפסוק "והיה אם שמוע תשמע" - "אם תשמע בישן תשמע בחדש", ולהראות שדברי תורה אלו הם בשבילנו כחדשים "אשר אנכי מצוך היום", "יהיו בעיניכם בכל יום כחדשים, כלשון הפייטן ("רשות" לחתן בראשית) "ומסלסלים בה ישנה כחדשה".

מובא במדרש: "נעוץ סופן בתחילתן ותחילתן בסופן", הדבר הזה בא ללמד שהתורה אין לה התחלה וסוף, אלא היא מעגלים מעגלים של למוד, שבכל פעם עולים בדרגה של הבנה וחידוש, ולכן ההתחלה מתקשרת תמיד עם הסיום.

ועל פי זה יש לדרוש ולקשר את סיום התורה עם התחלתה. סיום התורה עוסק בשבחן של ישראל, הפסוקים שסיים משה לדבר עם ישראל הם (דברים פרק לג, כט) "אשריך ישראל מי כמוך עם נושע בה' מגן עזרך ואשר חרב גאותך ויכחשו אויביך לך ואתה על במותימו תדרך". ואחר כך באים שמונה פסוקים אחרונים שבתורה, שיש מי שאומר שיהושע כתכן, ויש האומר שמשה כתבן בדמע, ושם משמה מדבר בשבחו של משה באופן שמזה אתה למד שבחן של ישראל (דברים פרק לד,יב) "ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל". ופרש רש"י שם "ולכל היד החזקה - שקבל את התורה בלוחות בידיו", ובמדרש שחטף את הלוחות, ונראה שזה בגלל המקטרגים שלא הסכימו להקב"ה יתן תורה לישראל, וכיון שמשה נצח אותם, גלה את ידו החזקה, וכביכול חטפן מן הקב"ה, "לעיני כל ישראל - שנשאו לבו לשבור הלוחות לעיניהם, שנאמר (לעיל ט, יז) ואשברם לעיניכם, והסכימה דעת הקב"ה לדעתו, שנאמר (שמות לד, א) אשר שברת, יישר כחך ששברת", ויש להבין את הביטוי "שנשאו לבו לשבור הלוחות לעיניהם", מה שייך כאן לומר נשיאות לב בשבירת הלוחות? אלא שמשה מסר נפשו למען הצלת ישראל, שלא יהיו נדונים "כנשואה", ויתחייבו כליה למקום, ואהבת ישראל זו מכונה "נשיאות לב". בכל אופן למדנו מכאן את מעלתם של ישראל שכל התורה היא בשבילהם, ואם ח"ו נתחייבו כליה אין טעם לתורה ומוטב לשוברה לעיניהם! וכן מובא בתנא דבי אליהו שישראל קדמו לתורה במחשבה.

וכן בתחילתה של תורה בשבחן של ישראל. "בראשית" - "בשביל ישראל שנקראו ראשית שנאמר ראשית תבואתו" (רש"י). עוד כתב רש"י שם:
בראשית - אמר רבי יצחק לא היה צריך להתחיל [את] התורה אלא (שמות יב ב) מהחודש הזה לכם, שהיא מצוה ראשונה שנצטוו [בה] ישראל, ומה טעם פתח בבראשית, משום (תהלים קיא ו) כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים, שאם יאמרו אומות העולם לישראל לסטים אתם, שכבשתם ארצות שבעה גוים, הם אומרים להם כל הארץ של הקב"ה היא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו".


והקשו מפרשי רש"י דעדין אינו מתורץ למה הקדים מעשה בראשית ל"החודש הזה לכם", במיוחד שהתורה עיקרה ללמד אורחות חיים של הלכה, תורה מלשון הוראה?

אולם לפי הכלל שסופה נעוץ בתחילתה, אנו לומדים ששיאה של תורה הוא בגלוי מעלת ישראל, שעל ידיהם מתגלה שיש בורא לעולם, ולכן הקדים מעשה בראשית עבור כלל ישראל, להנחיל להם נחלת גויים, כיון שישראל בנחלתם יכולים לגלות לעולם שמעשה בראשית של הקב"ה.

מצאנו ברמב"ם שני דרכים להגיע לאהבת ה'. על ידי למוד התורה, כפי שכתב הרמב"ם בספר המצוות מצות עשה ג:
והמצוה השלישית היא שצונו לאהבו יתעלה וזה שנתבונן ונשכיל מצותיו ופעולותיו עד שנשיגהו ונתענג בהשגתו תכלית התענוג וזאת היא האהבה המחוייבת. ולשון סיפרי (פרשת שמע) לפי שנאמר ואהבת את ה' אלוקיך איני יודע כיצד אוהב את המקום תלמוד לומר והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם. הנה כבר בארו לך כי בהשתכלות תתאמת לך ההשגה ויגיע התענוג ותבא האהבה בהכרח.

וזה שייך רק בישראל.

ודרך שניה על ידי הסתכלות בטבע העולם, כמובא ברמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ב הלכה ב:
והיאך היא הדרך לאהבתו ויראתו, בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהן חכמתו שאין לה ערך ולא קץ מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאוה תאוה גדולה לידע השם הגדול, כמו שאמר דוד צמאה נפשי לאלהים לאל חי, וכשמחשב בדברים האלו עצמן מיד הוא נרתע לאחוריו ויפחד ויודע שהוא בריה קטנה שפלה אפלה עומדת בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות, כמו שאמר דוד כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך מה אנוש כי תזכרנו, ולפי הדברים האלו אני מבאר כללים גדולים ממעשה רבון העולמים כדי שיהיו פתח למבין לאהוב את השם, כמו שאמרו חכמים בענין אהבה שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם".

אולם גם דרך זו קשה להשגה, ורק ע"י ישראל מתגלה לעולם הכח להתבוננן בעולם ולהכיר את מי שאמר והיה העולם.

שנה זו תשס"א היא בגימטריה סך של הפסוק "לעיני כל ישראל", מי יתן ונזכה שיתקיים סופו נעוץ בתחילתו ויתגלה לעיני כל ישראל, בראשית בעבור ישראל שנקראו ראשית, וכח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il