ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

במדבר פרק א

דף הבית בית מדרש תנ"ך תכני התנ"ך ספר במדבר Bookmark and Share
גירסת הדפסה
שלח לחבר


במדבר פרק א
מוקדש לעלוי נשמת
ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

(א) וידבר יהוה אל משה במדבר סיני באהל מועד באחד לחדש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמר: (ב) שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחתם לבית אבתם במספר שמות כל זכר לגלגלתם: (ג) מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא בישראל תפקדו אתם לצבאתם אתה ואהרן: (ד) ואתכם יהיו איש איש למטה איש ראש לבית אבתיו הוא: (ה) ואלה שמות האנשים אשר יעמדו אתכם לראובן אליצור בן שדיאור: (ו) לשמעון שלמיאל בן צורישדי: (ז) ליהודה נחשון בן עמינדב: (ח) ליששכר נתנאל בן צוער: (ט) לזבולן אליאב בן חלן: (י) לבני יוסף לאפרים אלישמע בן עמיהוד למנשה גמליאל בן פדהצור: (יא) לבנימן אבידן בן גדעני: (יב) לדן אחיעזר בן עמישדי: (יג) לאשר פגעיאל בן עכרן: (יד) לגד אליסף בן דעואל: (טו) לנפתלי אחירע בן עינן: (טז) אלה קריאי (קרואי) העדה נשיאי מטות אבותם ראשי אלפי ישראל הם: (יז) ויקח משה ואהרן את האנשים האלה אשר נקבו בשמת: (יח) ואת כל העדה הקהילו באחד לחדש השני ויתילדו על משפחתם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה לגלגלתם: (יט) כאשר צוה יהוה את משה ויפקדם במדבר סיני: (כ) ויהיו בני ראובן בכר ישראל תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמות לגלגלתם כל זכר מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא: (כא) פקדיהם למטה ראובן ששה וארבעים אלף וחמש מאות: (כב) לבני שמעון תולדתם למשפחתם לבית אבתם פקדיו במספר שמות לגלגלתם כל זכר מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא: (כג) פקדיהם למטה שמעון תשעה וחמשים אלף ושלש מאות: (כד) לבני גד תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא: (כה) פקדיהם למטה גד חמשה וארבעים אלף ושש מאות וחמשים: (כו) לבני יהודה תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא: (כז) פקדיהם למטה יהודה ארבעה ושבעים אלף ושש מאות: (כח) לבני יששכר תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא: (כט) פקדיהם למטה יששכר ארבעה וחמשים אלף וארבע מאות: (ל) לבני זבולן תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא: (לא) פקדיהם למטה זבולן שבעה וחמשים אלף וארבע מאות: (לב) לבני יוסף לבני אפרים תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא: (לג) פקדיהם למטה אפרים ארבעים אלף וחמש מאות: (לד) לבני מנשה תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא: (ל

ה) פקדיהם למטה מנשה שנים ושלשים אלף ומאתים: (לו) לבני בנימן תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא: (לז) פקדיהם למטה בנימן חמשה ושלשים אלף וארבע מאות: (לח) לבני דן תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא: (לט) פקדיהם למטה דן שנים וששים אלף ושבע מאות: (מ) לבני אשר תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא: (מא) פקדיהם למטה אשר אחד וארבעים אלף וחמש מאות: (מב) בני נפתלי תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא: (מג) פקדיהם למטה נפתלי שלשה וחמשים אלף וארבע מאות: (מד) אלה הפקדים אשר פקד משה ואהרן ונשיאי ישראל שנים עשר איש איש אחד לבית אבתיו היו: (מה) ויהיו כל פקודי בני ישראל לבית אבתם מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא בישראל: (מו) ויהיו כל הפקדים שש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים: (מז) והלוים למטה אבתם לא התפקדו בתוכם: (מח) וידבר יהוה אל משה לאמר: (מט) אך את מטה לוי לא תפקד ואת ראשם לא תשא בתוך בני ישראל: (נ) ואתה הפקד את הלוים על משכן העדת ועל כל כליו ועל כל אשר לו המה ישאו את המשכן ואת כל כליו והם ישרתהו וסביב למשכן יחנו: (נא) ובנסע המשכן יורידו אתו הלוים ובחנת המשכן יקימו אתו הלוים והזר הקרב יומת: (נב) וחנו בני ישראל איש על מחנהו ואיש על דגלו לצבאתם: (נג) והלוים יחנו סביב למשכן העדת ולא יהיה קצף על עדת בני ישראל ושמרו הלוים את משמרת משכן העדות: (נד) ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה יהוה את משה כן עשו:
חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il