ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

במדבר פרק ב

דף הבית בית מדרש תנ"ך תכני התנ"ך ספר במדבר Bookmark and Share
גירסת הדפסה
שלח לחבר


במדבר פרק ב
מוקדש לעלוי נשמת
ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

(א) וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר: (ב) איש על דגלו באתת לבית אבתם יחנו בני ישראל מנגד סביב לאהל מועד יחנו: (ג) והחנים קדמה מזרחה דגל מחנה יהודה לצבאתם ונשיא לבני יהודה נחשון בן עמינדב: (ד) וצבאו ופקדיהם ארבעה ושבעים אלף ושש מאות: (ה) והחנים עליו מטה יששכר ונשיא לבני יששכר נתנאל בן צוער: (ו) וצבאו ופקדיו ארבעה וחמשים אלף וארבע מאות: (ז) מטה זבולן ונשיא לבני זבולן אליאב בן חלן: (ח) וצבאו ופקדיו שבעה וחמשים אלף וארבע מאות: (ט) כל הפקדים למחנה יהודה מאת אלף ושמנים אלף וששת אלפים וארבע מאות לצבאתם ראשנה יסעו: (י) דגל מחנה ראובן תימנה לצבאתם ונשיא לבני ראובן אליצור בן שדיאור: (יא) וצבאו ופקדיו ששה וארבעים אלף וחמש מאות: (יב) והחונם עליו מטה שמעון ונשיא לבני שמעון שלמיאל בן צורישדי: (יג) וצבאו ופקדיהם תשעה וחמשים אלף ושלש מאות: (יד) ומטה גד ונשיא לבני גד אליסף בן רעואל: (טו) וצבאו ופקדיהם חמשה וארבעים אלף ושש מאות וחמשים: (טז) כל הפקדים למחנה ראובן מאת אלף ואחד וחמשים אלף וארבע מאות וחמשים לצבאתם ושנים יסעו: (יז) ונסע אהל מועד מחנה הלוים בתוך המחנת כאשר יחנו כן יסעו איש על ידו לדגליהם: (יח) דגל מחנה אפרים לצבאתם ימה ונשיא לבני אפרים אלישמע בן עמיהוד: (יט) וצבאו ופקדיהם ארבעים אלף וחמש מאות: (כ) ועליו מטה מנשה ונשיא לבני מנשה גמליאל בן פדהצור: (כא) וצבאו ופקדיהם שנים ושלשים אלף ומאתים: (כב) ומטה בנימן ונשיא לבני בנימן אבידן בן גדעני: (כג) וצבאו ופקדיהם חמשה ושלשים אלף וארבע מאות: (כד) כל הפקדים למחנה אפרים מאת אלף ושמנת אלפים ומאה לצבאתם ושלשים יסעו: (כה) דגל מחנה דן צפנה לצבאתם ונשיא לבני דן אחיעזר בן עמישדי: (כו) וצבאו ופקדיהם שנים וששים אלף ושבע מאות: (כז) והחנים עליו מטה אשר ונשיא לבני אשר פגעיאל בן עכרן: (כח) וצבאו ופקדיהם אחד וארבעים אלף וחמש מאות: (כט) ומטה נפתלי ונשיא לבני נפתלי אחירע בן עינן: (ל) וצבאו ופקדיהם שלשה וחמשים אלף וארבע מאות: (לא) כל הפקדים למחנה דן מאת אלף ושבעה וחמשים אלף ושש מאות לאחרנה יסעו לדגליהם: (לב) אלה פקודי בני ישראל לבית אבתם כל פקודי המחנת לצבאתם שש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים: (לג) והלוים לא התפקדו בתוך בני ישראל כאשר צוה יהוה את משה: (לד) ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה יהוה את משה כן חנו לדגליהם וכן נסעו איש למשפחתיו על בית אבתיו:
חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il