ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

במדבר פרק ג

דף הבית בית מדרש תנ"ך תכני התנ"ך ספר במדבר Bookmark and Share
גירסת הדפסה
שלח לחבר


במדבר פרק ג
מוקדש לעלוי נשמת
ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

(א) ואלה תולדת אהרן ומשה ביום דבר יהוה את משה בהר סיני: (ב) ואלה שמות בני אהרן הבכר נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר: (ג) אלה שמות בני אהרן הכהנים המשחים אשר מלא ידם לכהן: (ד) וימת נדב ואביהוא לפני יהוה בהקרבם אש זרה לפני יהוה במדבר סיני ובנים לא היו להם ויכהן אלעזר ואיתמר על פני אהרן אביהם: (ה) וידבר יהוה אל משה לאמר: (ו) הקרב את מטה לוי והעמדת אתו לפני אהרן הכהן ושרתו אתו: (ז) ושמרו את משמרתו ואת משמרת כל העדה לפני אהל מועד לעבד את עבדת המשכן: (ח) ושמרו את כל כלי אהל מועד ואת משמרת בני ישראל לעבד את עבדת המשכן: (ט) ונתתה את הלוים לאהרן ולבניו נתונם נתונם המה לו מאת בני ישראל: (י) ואת אהרן ואת בניו תפקד ושמרו את כהנתם והזר הקרב יומת: (יא) וידבר יהוה אל משה לאמר: (יב) ואני הנה לקחתי את הלוים מתוך בני ישראל תחת כל בכור פטר רחם מבני ישראל והיו לי הלוים: (יג) כי לי כל בכור ביום הכתי כל בכור בארץ מצרים הקדשתי לי כל בכור בישראל מאדם עד בהמה לי יהיו אני יהוה: (יד) וידבר יהוה אל משה במדבר סיני לאמר: (טו) פקד את בני לוי לבית אבתם למשפחתם כל זכר מבן חדש ומעלה תפקדם: (טז) ויפקד אתם משה על פי יהוה כאשר צוה: (יז) ויהיו אלה בני לוי בשמתם גרשון וקהת ומררי: (יח) ואלה שמות בני גרשון למשפחתם לבני ושמעי: (יט) ובני קהת למשפחתם עמרם ויצהר חברון ועזיאל: (כ) ובני מררי למשפחתם מחלי ומושי אלה הם משפחת הלוי לבית אבתם: (כא) לגרשון משפחת הלבני ומשפחת השמעי אלה הם משפחת הגרשני: (כב) פקדיהם במספר כל זכר מבן חדש ומעלה פקדיהם שבעת אלפים וחמש מאות: (כג) משפחת הגרשני אחרי המשכן יחנו ימה: (כד) ונשיא בית אב לגרשני אליסף בן לאל: (כה) ומשמרת בני גרשון באהל מועד המשכן והאהל מכסהו ומסך פתח אהל מועד: (כו) וקלעי החצר ואת מסך פתח החצר אשר על המשכן ועל המזבח סביב ואת מיתריו לכל עבדתו: (כז) ולקהת משפחת העמרמי ומשפחת היצהרי ומשפחת החברני ומשפחת העזיאלי אלה הם משפחת הקהתי: (כח) במספר כל זכר מבן חדש ומעלה שמנת אלפים ושש מאות שמרי משמרת הקדש: (כט) משפחת בני קהת יחנו על ירך המשכן תימנה: (ל) ונשיא בית אב למשפחת הקהתי אליצפן בן עזיאל: (לא) ומשמרתם הארן והשלחן והמנרה והמזבחת וכלי הקדש אשר ישרתו בהם והמסך וכל עבדתו: (לב) ונשיא נשיאי הלוי אלעזר בן אהרן הכהן פקדת שמרי משמרת הקדש: (לג) למררי משפחת המחלי ומשפחת המושי אלה הם משפחת

מררי: (לד) ופקדיהם במספר כל זכר מבן חדש ומעלה ששת אלפים ומאתים: (לה) ונשיא בית אב למשפחת מררי צוריאל בן אביחיל על ירך המשכן יחנו צפנה: (לו) ופקדת משמרת בני מררי קרשי המשכן ובריחיו ועמדיו ואדניו וכל כליו וכל עבדתו: (לז) ועמדי החצר סביב ואדניהם ויתדתם ומיתריהם: (לח) והחנים לפני המשכן קדמה לפני אהל מועד מזרחה משה ואהרן ובניו שמרים משמרת המקדש למשמרת בני ישראל והזר הקרב יומת: (לט) כל פקודי הלוים אשר פקד משה ואהרן על פי יהוה למשפחתם כל זכר מבן חדש ומעלה שנים ועשרים אלף: (מ) ויאמר יהוה אל משה פקד כל בכר זכר לבני ישראל מבן חדש ומעלה ושא את מספר שמתם: (מא) ולקחת את הלוים לי אני יהוה תחת כל בכר בבני ישראל ואת בהמת הלוים תחת כל בכור בבהמת בני ישראל: (מב) ויפקד משה כאשר צוה יהוה אתו את כל בכור בבני ישראל: (מג) ויהי כל בכור זכר במספר שמת מבן חדש ומעלה לפקדיהם שנים ועשרים אלף שלשה ושבעים ומאתים: (מד) וידבר יהוה אל משה לאמר: (מה) קח את הלוים תחת כל בכור בבני ישראל ואת בהמת הלוים תחת בהמתם והיו לי הלוים אני יהוה: (מו) ואת פדויי השלשה והשבעים והמאתים העדפים על הלוים מבכור בני ישראל: (מז) ולקחת חמשת חמשת שקלים לגלגלת בשקל הקדש תקח עשרים גרה השקל: (מח) ונתתה הכסף לאהרן ולבניו פדויי העדפים בהם: (מט) ויקח משה את כסף הפדיום מאת העדפים על פדויי הלוים: (נ) מאת בכור בני ישראל לקח את הכסף חמשה וששים ושלש מאות ואלף בשקל הקדש: (נא) ויתן משה את כסף הפדים לאהרן ולבניו על פי יהוה כאשר צוה יהוה את משה:
חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il