ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

במדבר פרק ד

דף הבית בית מדרש תנ"ך תכני התנ"ך ספר במדבר Bookmark and Share
גירסת הדפסה
שלח לחבר


במדבר פרק ד
מוקדש לעלוי נשמת
ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

(א) וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר: (ב) נשא את ראש בני קהת מתוך בני לוי למשפחתם לבית אבתם: (ג) מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה כל בא לצבא לעשות מלאכה באהל מועד: (ד) זאת עבדת בני קהת באהל מועד קדש הקדשים: (ה) ובא אהרן ובניו בנסע המחנה והורדו את פרכת המסך וכסו בה את ארן העדת: (ו) ונתנו עליו כסוי עור תחש ופרשו בגד כליל תכלת מלמעלה ושמו בדיו: (ז) ועל שלחן הפנים יפרשו בגד תכלת ונתנו עליו את הקערת ואת הכפת ואת המנקית ואת קשות הנסך ולחם התמיד עליו יהיה: (ח) ופרשו עליהם בגד תולעת שני וכסו אתו במכסה עור תחש ושמו את בדיו: (ט) ולקחו בגד תכלת וכסו את מנרת המאור ואת נרתיה ואת מלקחיה ואת מחתתיה ואת כל כלי שמנה אשר ישרתו לה בהם: (י) ונתנו אתה ואת כל כליה אל מכסה עור תחש ונתנו על המוט: (יא) ועל מזבח הזהב יפרשו בגד תכלת וכסו אתו במכסה עור תחש ושמו את בדיו: (יב) ולקחו את כל כלי השרת אשר ישרתו בם בקדש ונתנו אל בגד תכלת וכסו אותם במכסה עור תחש ונתנו על המוט: (יג) ודשנו את המזבח ופרשו עליו בגד ארגמן: (יד) ונתנו עליו את כל כליו אשר ישרתו עליו בהם את המחתת את המזלגת ואת היעים ואת המזרקת כל כלי המזבח ופרשו עליו כסוי עור תחש ושמו בדיו: (טו) וכלה אהרן ובניו לכסת את הקדש ואת כל כלי הקדש בנסע המחנה ואחרי כן יבאו בני קהת לשאת ולא יגעו אל הקדש ומתו אלה משא בני קהת באהל מועד: (טז) ופקדת אלעזר בן אהרן הכהן שמן המאור וקטרת הסמים ומנחת התמיד ושמן המשחה פקדת כל המשכן וכל אשר בו בקדש ובכליו: (יז) וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר: (יח) אל תכריתו את שבט משפחת הקהתי מתוך הלוים: (יט) וזאת עשו להם וחיו ולא ימתו בגשתם את קדש הקדשים אהרן ובניו יבאו ושמו אותם איש איש על עבדתו ואל משאו: (כ) ולא יבאו לראות כבלע את הקדש ומתו: (כא) וידבר יהוה אל משה לאמר: (כב) נשא את ראש בני גרשון גם הם לבית אבתם למשפחתם: (כג) מבן שלשים שנה ומעלה עד בן חמשים שנה תפקד אותם כל הבא לצבא צבא לעבד עבדה באהל מועד: (כד) זאת עבדת משפחת הגרשני לעבד ולמשא: (כה) ונשאו את יריעת המשכן ואת אהל מועד מכסהו ומכסה התחש אשר עליו מלמעלה ואת מסך פתח אהל מועד: (כו) ואת קלעי החצר ואת מסך פתח שער החצר אשר על המשכן ועל המזבח סביב ואת מיתריהם ואת כל כלי עבדתם ואת כל אשר יעשה להם ועבדו: (כז) על פי אהרן ובניו תהיה כל עבדת בני הגרשני לכל משאם ולכל עבדתם

ופקדתם עלהם במשמרת את כל משאם: (כח) זאת עבדת משפחת בני הגרשני באהל מועד ומשמרתם ביד איתמר בן אהרן הכהן: (כט) בני מררי למשפחתם לבית אבתם תפקד אתם: (ל) מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה תפקדם כל הבא לצבא לעבד את עבדת אהל מועד: (לא) וזאת משמרת משאם לכל עבדתם באהל מועד קרשי המשכן ובריחיו ועמודיו ואדניו: (לב) ועמודי החצר סביב ואדניהם ויתדתם ומיתריהם לכל כליהם ולכל עבדתם ובשמת תפקדו את כלי משמרת משאם: (לג) זאת עבדת משפחת בני מררי לכל עבדתם באהל מועד ביד איתמר בן אהרן הכהן: (לד) ויפקד משה ואהרן ונשיאי העדה את בני הקהתי למשפחתם ולבית אבתם: (לה) מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה כל הבא לצבא לעבדה באהל מועד: (לו) ויהיו פקדיהם למשפחתם אלפים שבע מאות וחמשים: (לז) אלה פקודי משפחת הקהתי כל העבד באהל מועד אשר פקד משה ואהרן על פי יהוה ביד משה: (לח) ופקודי בני גרשון למשפחותם ולבית אבתם: (לט) מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה כל הבא לצבא לעבדה באהל מועד: (מ) ויהיו פקדיהם למשפחתם לבית אבתם אלפים ושש מאות ושלשים: (מא) אלה פקודי משפחת בני גרשון כל העבד באהל מועד אשר פקד משה ואהרן על פי יהוה: (מב) ופקודי משפחת בני מררי למשפחתם לבית אבתם: (מג) מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה כל הבא לצבא לעבדה באהל מועד: (מד) ויהיו פקדיהם למשפחתם שלשת אלפים ומאתים: (מה) אלה פקודי משפחת בני מררי אשר פקד משה ואהרן על פי יהוה ביד משה: (מו) כל הפקדים אשר פקד משה ואהרן ונשיאי ישראל את הלוים למשפחתם ולבית אבתם: (מז) מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה כל הבא לעבד עבדת עבדה ועבדת משא באהל מועד: (מח) ויהיו פקדיהם שמנת אלפים וחמש מאות ושמנים: (מט) על פי יהוה פקד אותם ביד משה איש איש על עבדתו ועל משאו ופקדיו אשר צוה יהוה את משה:
חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il