בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר במדבר
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

במדבר פרק כו

undefined

רבנים שונים

3 דק' קריאה
(א) ויהי אחרי המגפהויאמר יהוה אל משה ואל אלעזר בן אהרן הכהן לאמר: (ב) שאו את ראש כל עדת בני ישראל מבן עשרים שנה ומעלה לבית אבתם כל יצא צבא בישראל: (ג) וידבר משה ואלעזר הכהן אתם בערבת מואב על ירדן ירחו לאמר: (ד) מבן עשרים שנה ומעלה כאשר צוה יהוה את משה ובני ישראל היצאים מארץ מצרים: (ה) ראובן בכור ישראל בני ראובן חנוך משפחת החנכי לפלוא משפחת הפלאי: (ו) לחצרן משפחת החצרוני לכרמי משפחת הכרמי: (ז) אלה משפחת הראובני ויהיו פקדיהם שלשה וארבעים אלף ושבע מאות ושלשים: (ח) ובני פלוא אליאב: (ט) ובני אליאב נמואל ודתן ואבירם הוא דתן ואבירם קרואי (קריאי) העדה אשר הצו על משה ועל אהרן בעדת קרח בהצתם על יהוה: (י) ותפתח הארץ את פיה ותבלע אתם ואת קרח במות העדה באכל האש את חמשים ומאתים איש ויהיו לנס: (יא) ובני קרח לא מתו: (יב) בני שמעון למשפחתם לנמואל משפחת הנמואלי לימין משפחת הימיני ליכין משפחת היכיני: (יג) לזרח משפחת הזרחי לשאול משפחת השאולי: (יד) אלה משפחת השמעני שנים ועשרים אלף ומאתים: (טו) בני גד למשפחתם לצפון משפחת הצפוני לחגי משפחת החגי לשוני משפחת השוני: (טז) לאזני משפחת האזני לערי משפחת הערי: (יז) לארוד משפחת הארודי לאראלי משפחת האראלי: (יח) אלה משפחת בני גד לפקדיהם ארבעים אלף וחמש מאות: (יט) בני יהודה ער ואונן וימת ער ואונן בארץ כנען: (כ) ויהיו בני יהודה למשפחתם לשלה משפחת השלני לפרץ משפחת הפרצי לזרח משפחת הזרחי: (כא) ויהיו בני פרץ לחצרן משפחת החצרני לחמול משפחת החמולי: (כב) אלה משפחת יהודה לפקדיהם ששה ושבעים אלף וחמש מאות: (כג) בני יששכר למשפחתם תולע משפחת התולעי לפוה משפחת הפוני: (כד) לישוב משפחת הישבי לשמרן משפחת השמרני: (כה) אלה משפחת יששכר לפקדיהם ארבעה וששים אלף ושלש מאות: (כו) בני זבולן למשפחתם לסרד משפחת הסרדי לאלון משפחת האלני ליחלאל משפחת היחלאלי: (כז) אלה משפחת הזבולני לפקדיהם ששים אלף וחמש מאות: (כח) בני יוסף למשפחתם מנשה ואפרים: (כט) בני מנשה למכיר משפחת המכירי ומכיר הוליד את גלעד לגלעד משפחת הגלעדי: (ל) אלה בני גלעד איעזר משפחת האיעזרי לחלק משפחת החלקי: (לא) ואשריאל משפחת האשראלי ושכם משפחת השכמי: (לב) ושמידע משפחת השמידעי וחפר משפחת החפרי: (לג) וצלפחד בן חפר לא היו לו בנים כי אם בנות ושם בנות צלפחד מחלה ונעה חגלה מלכה ותרצה: (לד) אלה משפחת מנשה ופקדיהם שנים וחמשים אלף ושבע מאות: (לה) אלה בני אפרים למשפחתם לשותלח משפחת השתלחי לבכר משפחת הבכרי לתחן משפחת התחני: (לו) ואלה בני שותלח לערן משפחת הערני: (לז) אלה משפחת בני אפרים לפקדיהם שנים ושלשים אלף וחמש מאות אלה בני יוסף למשפחתם: (לח) בני בנימן למשפחתם לבלע משפחת הבלעי לאשבל משפחת האשבלי לאחירם משפחת האחירמי: (לט) לשפופם משפחת השופמי לחופם משפחת החופמי: (מ) ויהיו בני בלע ארד ונעמן משפחת הארדי לנעמן משפחת הנעמי: (מא) אלה בני בנימן למשפחתם ופקדיהם חמשה וארבעים אלף ושש מאות: (מב) אלה בני דן למשפחתם לשוחם משפחת השוחמי אלה משפחת דן למשפחתם: (מג) כל משפחת השוחמי לפקדיהם ארבעה וששים אלף וארבע מאות: (מד) בני אשר למשפחתם לימנה משפחת הימנה לישוי משפחת הישוי לבריעה משפחת הבריעי: (מה) לבני בריעה לחבר משפחת החברי למלכיאל משפחת המלכיאלי: (מו) ושם בת אשר שרח: (מז) אלה משפחת בני אשר לפקדיהם שלשה וחמשים אלף וארבע מאות: (מח) בני נפתלי למשפחתם ליחצאל משפחת היחצאלי לגוני משפחת הגוני: (מט) ליצר משפחת היצרי לשלם משפחת השלמי: (נ) אלה משפחת נפתלי למשפחתם ופקדיהם חמשה וארבעים אלף וארבע מאות: (נא) אלה פקודי בני ישראל שש מאות אלף ואלף שבע מאות ושלשים: (נב) וידבר יהוה אל משה לאמר: (נג) לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות: (נד) לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו איש לפי פקדיו יתן נחלתו: (נה) אך בגורל יחלק את הארץ לשמות מטות אבתם ינחלו: (נו) על פי הגורל תחלק נחלתו בין רב למעט: (נז) ואלה פקודי הלוי למשפחתם לגרשון משפחת הגרשני לקהת משפחת הקהתי למררי משפחת המררי: (נח) אלה משפחת לוי משפחת הלבני משפחת החברני משפחת המחלי משפחת המושי משפחת הקרחי וקהת הולד את עמרם: (נט) ושם אשת עמרם יוכבד בת לוי אשר ילדה אתה ללוי במצרים ותלד לעמרם את אהרן ואת משה ואת מרים אחתם: (ס) ויולד לאהרן את נדב ואת אביהוא את אלעזר ואת איתמר: (סא) וימת נדב ואביהוא בהקריבם אש זרה לפני יהוה: (סב) ויהיו פקדיהם שלשה ועשרים אלף כל זכר מבן חדש ומעלה כי לא התפקדו בתוך בני ישראל כי לא נתן להם נחלה בתוך בני ישראל: (סג) אלה פקודי משה ואלעזר הכהן אשר פקדו את בני ישראל בערבת מואב על ירדן ירחו: (סד) ובאלה לא היה איש מפקודי משה ואהרן הכהן אשר פקדו את בני ישראל במדבר סיני: (סה) כי אמר יהוה להם מות ימתו במדבר ולא נותר מהם איש כי אם כלב בן יפנה ויהושע בן נון:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il