בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר במדבר
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

במדבר פרק לג

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאתם ביד משה ואהרן: (ב) ויכתב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי יהוה ואלה מסעיהם למוצאיהם: (ג) ויסעו מרעמסס בחדש הראשון בחמשה עשר יום לחדש הראשון ממחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה לעיני כל מצרים: (ד) ומצרים מקברים את אשר הכה יהוה בהם כל בכור ובאלהיהם עשה יהוה שפטים: (ה) ויסעו בני ישראל מרעמסס ויחנו בסכת: (ו) ויסעו מסכת ויחנו באתם אשר בקצה המדבר: (ז) ויסעו מאתם וישב על פי החירת אשר על פני בעל צפון ויחנו לפני מגדל: (ח) ויסעו מפני החירת ויעברו בתוך הים המדברה וילכו דרך שלשת ימים במדבר אתם ויחנו במרה: (ט) ויסעו ממרה ויבאו אילמה ובאילם שתים עשרה עינת מים ושבעים תמרים ויחנו שם: (י) ויסעו מאילם ויחנו על ים סוף: (יא) ויסעו מים סוף ויחנו במדבר סין: (יב) ויסעו ממדבר סין ויחנו בדפקה: (יג) ויסעו מדפקה ויחנו באלוש: (יד) ויסעו מאלוש ויחנו ברפידם ולא היה שם מים לעם לשתות: (טו) ויסעו מרפידם ויחנו במדבר סיני: (טז) ויסעו ממדבר סיני ויחנו בקברת התאוה: (יז) ויסעו מקברת התאוה ויחנו בחצרת: (יח) ויסעו מחצרת ויחנו ברתמה: (יט) ויסעו מרתמה ויחנו ברמן פרץ: (כ) ויסעו מרמן פרץ ויחנו בלבנה: (כא) ויסעו מלבנה ויחנו ברסה: (כב) ויסעו מרסה ויחנו בקהלתה: (כג) ויסעו מקהלתה ויחנו בהר שפר: (כד) ויסעו מהר שפר ויחנו בחרדה: (כה) ויסעו מחרדה ויחנו במקהלת: (כו) ויסעו ממקהלת ויחנו בתחת: (כז) ויסעו מתחת ויחנו בתרח: (כח) ויסעו מתרח ויחנו במתקה: (כט) ויסעו ממתקה ויחנו בחשמנה: (ל) ויסעו מחשמנה ויחנו במסרות: (לא) ויסעו ממסרות ויחנו בבני יעקן: (לב) ויסעו מבני יעקן ויחנו בחר הגדגד: (לג) ויסעו מחר הגדגד ויחנו ביטבתה: (לד) ויסעו מיטבתה ויחנו בעברנה: (לה) ויסעו מעברנה ויחנו בעצין גבר: (לו) ויסעו מעצין גבר ויחנו במדבר צן הוא קדש: (לז) ויסעו מקדש ויחנו בהר ההר בקצה ארץ אדום: (לח) ויעל אהרן הכהן אל הר ההר על פי יהוה וימת שם בשנת הארבעים לצאת בני ישראל מארץ מצרים בחדש החמישי באחד לחדש: (לט) ואהרן בן שלש ועשרים ומאת שנה במתו בהר ההר: (מ) וישמע הכנעני מלך ערד והוא ישב בנגב בארץ כנען בבא בני ישראל: (מא) ויסעו מהר ההר ויחנו בצלמנה: (מב) ויסעו מצלמנה ויחנו בפונן: (מג) ויסעו מפונן ויחנו באבת: (מד) ויסעו מאבת ויחנו בעיי העברים בגבול מואב: (מה) ויסעו מעיים ויחנו בדיבן גד: (מו) ויסעו מדיבן גד ויחנו בעלמן דבלתימה: (מז) ויסעו מעלמן דבלתימה ויחנו בהרי העברים לפני נבו: (מח) ויסעו מהרי העברים ויחנו בערבת מואב על ירדן ירחו: (מט) ויחנו על הירדן מבית הישמת עד אבל השטים בערבת מואב: (נ) וידבר יהוה אל משה בערבת מואב על ירדן ירחו לאמר: (נא) דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם כי אתם עברים את הירדן אל ארץ כנען: (נב) והורשתם את כל ישבי הארץ מפניכם ואבדתם את כל משכיתם ואת כל צלמי מסכתם תאבדו ואת כל במותם תשמידו: (נג) והורשתם את הארץ וישבתם בה כי לכם נתתי את הארץ לרשת אתה: (נד) והתנחלתם את הארץ בגורל למשפחתיכם לרב תרבו את נחלתו ולמעט תמעיט את נחלתו אל אשר יצא לו שמה הגורל לו יהיה למטות אבתיכם תתנחלו: (נה) ואם לא תורישו את ישבי הארץ מפניכם והיה אשר תותירו מהם לשכים בעיניכם ולצנינם בצדיכם וצררו אתכם על הארץ אשר אתם ישבים בה: (נו) והיה כאשר דמיתי לעשות להם אעשה לכם:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il