ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

דברים פרק לב

דף הבית בית מדרש תנ"ך תכני התנ"ך ספר דברים Bookmark and Share
גירסת הדפסה
שלח לחבר


דברים פרק לב
מוקדש לעלוי נשמת
ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

(א) האזינו השמים ואדברהותשמע הארץ אמרי פי: (ב) יערף כמטר לקחיתזל כטל אמרתי כשעירם עלי דשאוכרביבים עלי עשב: (ג) כי שם יהוה אקראהבו גדל לאלהינו: (ד) הצור תמים פעלוכי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עולצדיק וישר הוא: (ה) שחת לו לא בניו מומםדור עקש ופתלתל: (ו) ה ליהוה תגמלו זאתעם נבל ולא חכם הלוא הוא אביך קנךהוא עשך ויכננך: (ז) זכר ימות עולם בינו שנות דר ודרשאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך: (ח) בהנחל עליון גויםבהפרידו בני אדם יצב גבלת עמיםלמספר בני ישראל: (ט) כי חלק יהוה עמויעקב חבל נחלתו: (י) ימצאהו בארץ מדברובתהו ילל ישמן יסבבנהו יבוננהויצרנהו כאישון עינו: (יא) כנשר יעיר קנו על גוזליו ירחףיפרש כנפיו יקחהו ישאהו על אברתו: (יב) יהוה בדד ינחנוואין עמו אל נכר: (יג) ירכבהו על במותי (במתי) ארץויאכל תנובת שדי וינקהו דבש מסלעושמן מחלמיש צור: (יד) חמאת בקר וחלב צאןעם חלב כרים ואילים בני בשן ועתודיםעם חלב כליות חטה ודם ענב תשתה חמר: (טו) וישמן ישרון ויבעט שמנת עבית כשיתויטש אלוה עשהו וינבל צור ישעתו: (טז) יקנאהו בזרים בתועבת יכעיסהו: (יז) יזבחו לשדים לא אלה אלהים לא ידעוםחדשים מקרב באו לא שערום אבתיכם: (יח) צור ילדך תשי ותשכח אל מחללך: (יט) וירא יהוה וינאץ מכעס בניו ובנתיו: (כ) ויאמר אסתירה פני מהם אראה מה אחריתםכי דור תהפכת המה בנים לא אמן בם: (כא) הם קנאוני בלא אל כעסוני בהבליהםואני אקניאם בלא עם בגוי נבל אכעיסם: (כב) כי אש קדחה באפי ותיקד עד שאול תחתיתותאכל ארץ ויבלה ותלהט מוסדי הרים: (כג) אספה עלימו רעות חצי אכלה בם: (כד) מזי רעב ולחמי רשף וקטב מריריושן בהמת אשלח בם עם חמת זחלי עפר: (כה) מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה גם בחור גם בתולה יונק עם איש שיבה: (כו) אמרתי אפאיהם אשביתה מאנוש זכרם: (כז) לולי כעס אויב אגור פן ינכרו צרימופן יאמרו ידנו רמה ולא יהוה פעל כל זאת: (כח) כי גוי אבד עצות המה ואין בהם תבונה: (כט) לו חכמו ישכילו זאת יבינו לאחריתם: (ל) איכה ירדף אחד אלף ושנים יניסו רבבהאם לא כי צורם מכרם ויהוה הסגירם: (לא) כי לא כצורנו צורם ואיבינו פלילים: (לב) כי מגפן סדם גפנם ומשדמת עמרהענבמו ענבי רוש אשכלת מררת למו: (לג) חמת תנינם יינם וראש פתנים אכזר: (לד) הלא הוא כמס עמדי חתום באוצרתי: (לה) לי נקם ושלם לעת תמוט רגלםכי קרוב יום אידם וחש עתדת למו: (לו) כי ידין יהוה עמו ועל עבדיו יתנחםכי

יראה כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב: (לז) ואמר אי אלהימו צור חסיו בו: (לח) אשר חלב זבחימו יאכלו ישתו יין נסיכםיקומו ויעזרכם יהי עליכם סתרה: (לט) ראו עתה כי אני אני הוא ואין אלהים עמדיאני אמית ואחיה מחצתי ואני ארפאואין מידי מציל: (מ) כי אשא אל שמים ידיואמרתי חי אנכי לעלם: (מא) אם שנותי ברק חרביותאחז במשפט ידי אשיב נקם לצריולמשנאי אשלם: (מב) אשכיר חצי מדםוחרבי תאכל בשר מדם חלל ושביהמראש פרעות אויב: (מג) הרנינו גוים עמוכי דם עבדיו יקום ונקם ישיב לצריווכפר אדמתו עמו: (מד) ויבא משה וידבר את כל דברי השירה הזאת באזני העם הוא והושע בן נון: (מה) ויכל משה לדבר את כל הדברים האלה אל כל ישראל: (מו) ויאמר אלהם שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנכי מעיד בכם היום אשר תצום את בניכם לשמר לעשות את כל דברי התורה הזאת: (מז) כי לא דבר רק הוא מכם כי הוא חייכם ובדבר הזה תאריכו ימים על האדמה אשר אתם עברים את הירדן שמה לרשתה: (מח) וידבר יהוה אל משה בעצם היום הזה לאמר: (מט) עלה אל הר העברים הזה הר נבו אשר בארץ מואב אשר על פני ירחו וראה את ארץ כנען אשר אני נתן לבני ישראל לאחזה: (נ) ומת בהר אשר אתה עלה שמה והאסף אל עמיך כאשר מת אהרן אחיך בהר ההר ויאסף אל עמיו: (נא) על אשר מעלתם בי בתוך בני ישראל במי מריבת קדש מדבר צן על אשר לא קדשתם אותי בתוך בני ישראל: (נב) כי מנגד תראה את הארץ ושמה לא תבוא אל הארץ אשר אני נתן לבני ישראל:
חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il