בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
302 שיעורים
  undefined
  58 דק'
  כתובות

  הפה שאסר הוא הפה שהתיר

  כמה גישות ישנן בהבנת דין הפה שאסר הוא הפה שהתיר. יש שהסבירוהו ע"י מיגו, ויש שהסבירוהו בתורת נאמנות. בשיעור זה יידונו השיטות השונות, ותוצג גישה חדשה, על פיה באמירת הפה שאסר האמירה כולה מעולם לא התבצעה.

  הרה"ג דוד לייבל | כ"ט אדר ב תשפד
  undefined
  43 דק'
  כתובות

  הליכה בפיקוח נפש אחר הרוב

  כתובות טו:

  יש מחלוקת אם מצילים אדם שהוא רוב גוי, הרמב"ם אומר שלא מצילים. ע"פ הרמב"ם הולכים בפיקוח נפש אחר הרוב? מה יהיה דין אדם גוסס שרוב גוססים למיתה. חתם סופר למה מותר למול והרי יש שמתים. הדיון על ניתוחי מתים

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"א אדר א' תשפד
  undefined
  50 דק'
  כתובות

  ההוא ארוס וארוסתו

  כתובות יג:

  הגמ' מדברת על מקרה של ארוסה מעוברת, היא ודאי עברה איסור, הגמ' אומרת שלא אסורה לבעלה משום שהוא מודה ועוד שהלכה כרבן גמליאל מחלוקות הראשונים איך להבין את ''ועוד'' דין ''יכיר''

  הרב חיים כץ | כ' שבט תשפ"ד
  undefined
  44 דק'
  כתובות

  פירוש "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד"

  "ואחרי כן יצאו ברכוש גדול" בשביל שאברהם לא יוכל לטעון, מה העניין? הקשר לעתיד לבוא עניין בשכמל"ו, המהר"ל על בת מלך שהריחה ציקי קדירה, ההבדל בין השם הנקרא לשם הנכתב

  הרב חיים כץ | ו' שבט תשפד
  undefined
  43 דק'
  כתובות

  פיתוי קטנה

  כתובות ט:

  רש"י בדף ט. אומר שפיתוי קטנה אונס הוא ולא נאסרת על בעלה יש שתי גמרות שאומרות אותו דבר, אחת אומרת שכהן לא יישא קטנה כיוון שאם היא תזנה תחתיו היא תיאסר עליו, וזה דווקא בכהן כי באשת ישראל נחשבת אנוסה אם זינתה המהרי"ק אומר שאישה שלא ידעה שאסור ובגדה בבעלה תהיה אסורה עליו כיוון שהתורה הקפידה על המעילה בבעל ולא בה' - ראיה מאסתר. חקירה האם האונס מתיר או הרצון אוסר.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ח טבת תשפד
  undefined
  55 דק'
  כתובות

  ספק ספיקא

  ידוע לנו שספק דאורייתא לחומרא וספק ספיקא לקולא, המקור לזה בכתובות ט. ובע"ז ע"ד ששם מדובר על טבעת של ע"ז ששם דווקא היא לא בטלה למה ספק ספיקא לקולא? אומר הרשב"א משום רוב, חולקים עליו בגלל הבנה אחרת של המושג רוב הרמב"ם מבין שספק דאורייתא לחומרא זה דרבנן מוסיף הכס"מ שצריך להסביר שבחייבי כריתות זה יהיה דאורייתא, הסבר הסברא לחלק ביניהם. הסבר לא ע"פ הכס"מ

  הרה"ג צבי שכטר | כ' טבת תשפ"ד
  undefined
  54 דק'
  כתובות

  בדין מעוברת שנתגיירה

  הגמרא אומרת שיש אפשרות לגייר גר קטן מדין זכין מקשים שיש שתי סיבות שלא תהיה זכייה מדין שליחות הגמ' מביאה מציאות של גר קטן שיש לו ממון ותוס' אומר שירש את אמו שהתגיירה כשהיתה מעוברת - אין אפשרות לגייר קטן גר שהורתו שלא בקדושה לא חייב על אביו והרמב"ם אומר שלא חייב על אמו משום היקש קטן צריך גיור בשביל הגויות מצד האבא.

  הרב חיים כץ | י"ד טבת תשפ"ד
  undefined
  44 דק'
  כתובות

  ברכת המצוות עובר לעשייתן

  כתובות ג:

  הרמב"ם אומר שברכת האירוסין היא ברכת המצוות ולכן צריך לברך לפניה וא"א אחריה דעת הראב"ד שאפשר וצריך לברך אח"כ שמא האישה לא תרצה להתחתן, הרמ"ך אומר את זה בכל מקרה שבו המצווה תלויה בבן אדם אחר מקור מהגמרא לדברי הרמב"ם שא"א לברך אחרי, הגמ' מסבירה שזה תלוי בכך שהברכה דרבנן הרא"ש מביא חכם שאומר שברכה מעכבת בשחיטה הסבר החכם הוא בירושלמי שאומר שברכות דאורייתא שני אפשרויות לטעם ברכת המצוות והסבר מחלוקת הרמב"ם והראב"ד

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ז' טבת תשפד
  undefined
  45 דק'
  כתובות

  פיקוח נפש בהנאת עצמן

  כתובות ג:

  ראינו כבר שני תירוצים לשאלה למה "לדרוש להו דאונס שרי" הרי מדובר בגילוי עריות, המאור מביא תירוץ נוסף, גילוי דעריות מותר במקרה שהגוי עושה להנאת עצמו, הרמב"ן חולק. הנאת עצמן שמותרת בע"ז זה כשהגוי נהנה שהיהודי מכבד אותו ולא שנהנה מעצם הע"ז. הבנת לפני עור. כל יהרג ואל יעבור נובע מחילול ה'

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ב כסלו תשפד
  undefined
  1:04
  כתובות

  בעניין ביאת עכו"ם

  הגמ' בכתובות אומרת שאשת איש לא צריכה למסור את הנפש על להיבעל להגמון, שואלים הראשונים למה והרי זה גילוי עריות? ר"ת עונה שביאת גוי לא נחשבת עריות וע"פ זה התיר לגוי שבא על אשת איש ואז התגייר להתחתן עם אותה אישה הרא"ש מחדש שלא אסורה לבועל משום שהאיסור מגיע דוקא שלפני כן היתה מותרת לו התפארת שמואל מחדש מכך עוד היתרים והתרומת הדשן דוחה אותו

  הרב חיים כץ | ח' כסלו תשפ"ד
  undefined
  44 דק'
  כתובות

  גדרי חופה

  הרמב"ם אומר שקודם מתן תורה אדם פשוט היה מכניס את האישה לביתו והיו נחשבים נשואים. מהתורה יש הבדל בין ליקוחין-קידושין לבין נישואין. ע"פ הרמב"ם בין האירוסין לנישואין אסור לו לבוא עליה מדברי סופרים, מה משתנה בין האירוסין לנישואין. אם היא נערה מאורסה אם היא זינתה היא בסקילה ונשואה דינה בחנק. אם היא נערה גם אביה וגם בעלה יכולים להפר את נדריה. מה מהות הנישואין

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ט"ז חשון תשפ"ד
  undefined
  1:01
  כתובות

  בעניין חופת נידה

  כתובות ב.

  אישה נחשבת נשואה מהחופה, כאשר היא נידה ישנה מחלוקת אם נחשבת כנשואה הרמב"ם אומר שלא נחשבת נשואה, אך הר"ן אומר שכן נחשבת נשואה, לעומת זאת אומר הרמב"ם שאם ברך ברכת חתנים לא צריך לברך שוב. אלא אומר הבית מאיר יש פה שני חלקים היתר הביאה והקניינים. דיון על קניין בשבת

  הרב חיים כץ | ט' חשון תשפ"ד
  undefined
  34 דק'
  כתובות

  שיחת פתיחה למסכת כתובות

  ההסתכלות על המצב, אפשר לראות את הנישואין כשותפות, אפשרות שנייה זה שהנישואין נעשים מתוך חזון משותף. רוח השוויון שיש בעולם היא טובה במקורה. צריך להבין את המציאות באותם זמנים ולהבין את רוח ההלכה במציאות השונה היום

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ב' חשוון תשפ"ד
  undefined
  כתובות

  פסול מפי כתבם – גדר שטר ועדות בכתב

  בבא בתרא מ ע"א; כתובות כ ע"א

  בבא בתרא מ ע"א; כתובות כ ע"א

  הרב יאיר וסרטיל | סיון תשע"ח
  undefined
  הדף היומי

  איך לסיים את ברכת האירוסין?

  כתובות דף ז

  כתובות דף ז

  הרב עקיבא כהנא | תמוז תשפ"ב
  undefined
  1:15
  כתובות

  חזקת איסור באיסורים המתבטלים למפרע

  בביאור דברי הרמב"ן בכתובות דף ג' ע"א .

  הרב שאול אלתר | כ"ו טבת תשפ"א
  undefined
  בבא מציעא

  מודה בשטר שכתבו

  כתובות דף יט ע"א; בבא מציעא דף ז ע"א

  הטעם שלרשב"ג אינו נאמן במיגו; האם יש ערך לשטר שאינו מקויים? חידוש הגרי"ז שכוחו של שטר חוב אינו נובע מחזקת "שטרך בידי מאי בעי?" אלא מהסכם של שני הצדדים.

  הרב יאיר וסרטיל | שבט תשע"ה
  undefined
  כתובות

  טענת ברי לי בספק איסור

  כתובות דף כב ע"ב

  כתובות דף כב ע"ב

  הרב יאיר וסרטיל | סיון תשע"ח
  undefined
  כתובות

  תרי ותרי

  כתובות דף יט ע"ב; יבמות דף לא ע"א

  כתובות דף יט ע"ב; יבמות דף לא ע"א

  הרב יאיר וסרטיל | סיון תשע"ח
  undefined
  כתובות

  שיעבודא דרבי נתן

  כתובות יט ע"א

  כתובות יט ע"א

  הרב יאיר וסרטיל | סיון תשע"ח
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il