כתובות

חזקת איסור באיסורים המתבטלים למפרע

בביאור דברי הרמב"ן בכתובות דף ג' ע"א .

הרב שאול אלתר | כ"ו טבת תשפ"א