בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
31 שיעורים
  undefined
  43 דק'
  כתובות

  הליכה בפיקוח נפש אחר הרוב

  כתובות טו:

  יש מחלוקת אם מצילים אדם שהוא רוב גוי, הרמב"ם אומר שלא מצילים. ע"פ הרמב"ם הולכים בפיקוח נפש אחר הרוב? מה יהיה דין אדם גוסס שרוב גוססים למיתה. חתם סופר למה מותר למול והרי יש שמתים. הדיון על ניתוחי מתים

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"א אדר א' תשפד
  undefined
  43 דק'
  כתובות

  פיתוי קטנה

  כתובות ט:

  רש"י בדף ט. אומר שפיתוי קטנה אונס הוא ולא נאסרת על בעלה יש שתי גמרות שאומרות אותו דבר, אחת אומרת שכהן לא יישא קטנה כיוון שאם היא תזנה תחתיו היא תיאסר עליו, וזה דווקא בכהן כי באשת ישראל נחשבת אנוסה אם זינתה המהרי"ק אומר שאישה שלא ידעה שאסור ובגדה בבעלה תהיה אסורה עליו כיוון שהתורה הקפידה על המעילה בבעל ולא בה' - ראיה מאסתר. חקירה האם האונס מתיר או הרצון אוסר.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ח טבת תשפד
  undefined
  44 דק'
  כתובות

  ברכת המצוות עובר לעשייתן

  כתובות ג:

  הרמב"ם אומר שברכת האירוסין היא ברכת המצוות ולכן צריך לברך לפניה וא"א אחריה דעת הראב"ד שאפשר וצריך לברך אח"כ שמא האישה לא תרצה להתחתן, הרמ"ך אומר את זה בכל מקרה שבו המצווה תלויה בבן אדם אחר מקור מהגמרא לדברי הרמב"ם שא"א לברך אחרי, הגמ' מסבירה שזה תלוי בכך שהברכה דרבנן הרא"ש מביא חכם שאומר שברכה מעכבת בשחיטה הסבר החכם הוא בירושלמי שאומר שברכות דאורייתא שני אפשרויות לטעם ברכת המצוות והסבר מחלוקת הרמב"ם והראב"ד

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ז' טבת תשפד
  undefined
  45 דק'
  כתובות

  פיקוח נפש בהנאת עצמן

  כתובות ג:

  ראינו כבר שני תירוצים לשאלה למה "לדרוש להו דאונס שרי" הרי מדובר בגילוי עריות, המאור מביא תירוץ נוסף, גילוי דעריות מותר במקרה שהגוי עושה להנאת עצמו, הרמב"ן חולק. הנאת עצמן שמותרת בע"ז זה כשהגוי נהנה שהיהודי מכבד אותו ולא שנהנה מעצם הע"ז. הבנת לפני עור. כל יהרג ואל יעבור נובע מחילול ה'

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ב כסלו תשפד
  undefined
  44 דק'
  כתובות

  גדרי חופה

  הרמב"ם אומר שקודם מתן תורה אדם פשוט היה מכניס את האישה לביתו והיו נחשבים נשואים. מהתורה יש הבדל בין ליקוחין-קידושין לבין נישואין. ע"פ הרמב"ם בין האירוסין לנישואין אסור לו לבוא עליה מדברי סופרים, מה משתנה בין האירוסין לנישואין. אם היא נערה מאורסה אם היא זינתה היא בסקילה ונשואה דינה בחנק. אם היא נערה גם אביה וגם בעלה יכולים להפר את נדריה. מה מהות הנישואין

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ט"ז חשון תשפ"ד
  undefined
  34 דק'
  כתובות

  שיחת פתיחה למסכת כתובות

  ההסתכלות על המצב, אפשר לראות את הנישואין כשותפות, אפשרות שנייה זה שהנישואין נעשים מתוך חזון משותף. רוח השוויון שיש בעולם היא טובה במקורה. צריך להבין את המציאות באותם זמנים ולהבין את רוח ההלכה במציאות השונה היום

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ב' חשוון תשפ"ד
  undefined
  47 דק'
  כתובות

  הכל מעלין לארץ ישראל

  דיון בגדר מצוות העלייה לא"י מתוך דברי התוס' ע"פ המוהרי"ט. מח' אם דין הכל מעלים לא"י הוא מדין מצוות ישוב א"י או משום המצוות התלויות בארץ. המשך הדיון בגדר מצוות ישוב א"י בעבר הירדן המזרחי.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ז אדר התשע"ח
  undefined
  45 דק'
  כתובות

  בדין תנאי היו דברינו

  דיון בגדר התנאי בשאלה מה קורה במקרה שלא התקיים התנאי, האם הייתה מכירה שהתבטלה או שמא אם לא התקיים התנאי אז המכירה מבוטלת מעיקרא. הרחבת הדיון ע"פ הראשונים בסוגיות אחרות.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ח שבט התשע"ח
  undefined
  47 דק'
  כתובות

  אין הולכים בפיקוח נפש אחר הרוב

  דיון בשיטת הרמב"ם אם הולכים אחר הרוב ביקוח נפש ודיון על כמה רחוק הולכים עם הדין של פיקוח נפש.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ז' שבט התשע"ח
  undefined
  46 דק'
  כתובות

  ברכת המצוות וברכת אירוסין

  דיון בשיטות הרמב"ם והראב"ד בדיני ברכה לאחר המצווה וביאור סברתי בגדר ברכת המצוות. המשך בדיון על ברכת באירוסין והגדרתה כברכת המצוות או בברכת השבח.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ט' כסלו התשע"ח
  undefined
  47 דק'
  כתובות

  מסירות נפש

  הצגת המחלוקת שבין הרמב"ן לבעל המאור בדין החיוב למסור נפשו בג' עבירות החמורות כאשר האדם עושה להנאת עצמו. דיון בראיות של כל צד לשיטתו. מחלוקת הראשונים בדין מסירות נפש בשאר עבירות.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ה חשוון התשע"ח
  undefined
  46 דק'
  כתובות

  בדין ג' עבירות החמורות וקרקע עולם

  הצגת השיטות בענין מסירו"נ בג' עבירות החמורות כאשר מדובר בקרקע עולם והמח' בעניין ההבנה של גדר קרקע עולם. דיון בשיטתו של הרמב"ם במסירו"נ ובקרקע עולם מתוך דברי הכסף משנה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ח חשוון התשע"ח
  undefined
  45 דק'
  כתובות

  מהותה של החופה וגדריה ההלכתיים

  פתיחה אמונית למסכת על ההשוואה בין היחס של כנס"י וקוב"ה כאיש ואשה. סקירת עניינה של החופה והאם היא נקבעת בייחוד או בהכנסה לביתו או שמא זה בשניהם. ביאור כמה נפק"מ היוצאים מהדיון הזה

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ד' חשוון התשע"ח
  undefined
  כתובות

  "תנאי היו דברינו"

  מחלוקת רב האי גאון והרמב"ן אם נאמנים לומר תנאי היו דברינו בשהיה כת"י יוצא ממקום אחר. הסברת המחלוקת לפי חקירת הנר אהרון, בגדר תנאי. נפקותא בטוען תנאי כנגד שטר. לשיטת הרשב"א יש לחלק בזה בין סוגי תנאים. סתירה ברשב"א ותירוצה בחקירה האם העדים מעידים על המציאות או על החיוב.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ה' אדר התשע"ב
  undefined
  42 דק'
  כתובות

  רוב בדיני נפשות

  כתובות דף ט"ו:

  "מצא בה תינוק מושלך" - האם הולכים אחרי רוב בדיני נפשות?

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"א שבט תשע"ב
  undefined
  49 דק'
  כתובות

  כל קבוע וכל דפריש

  שיעור כללי במסכת כתובות

  סתירה ברמב"ם לגבי עיר שרובה גוים אם מפקחים את הגל כאשר לא ידוע מי האדם. שאלת ר' חיים מצאנז בעניין כל קבוע ועפ"ז חילוק בין שני סוגי קבועים. נ"מ לדין ערלה בימינו: האם אפשר לאכול מסתם פרי או שחוששים לערלה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ז' שבט תשע"ב
  undefined
  49 דק'
  כתובות

  חזקה מעיקרא

  כתובות דף י"ג.

  כתובות דף י"ג.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ב טבת תשע"ב
  undefined
  45 דק'
  כתובות

  גר קטן - גדל יכול למחות?

  מחלוקת הראשונים האם גוי קטן שגוייר בקטנותו ע"י בי"ד ומחה בגדלותו עוקר את הגירות למפרע או רק מכאן ולהבא. דיון בדברי הראשונים וביאור השיטות.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ח' טבת תשע"ב
  undefined
  53 דק'
  כתובות

  פיתוי קטנה אונס הוא

  מחלוקת התוס והר"ן עם הרמב"ם האם פיתוי קטנה אונה הוא, וראיות מפורשות מגמרא- לפי סברת המהר"ק, כל מעילת מעל באישה אוסרת. דיון בדברי שו"ת בניין ציון ושבתו יעקב בעניין זה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | טז כסליו תשע"ב
  undefined
  55 דק'
  כתובות

  ברכת האירוסין

  כתובות, דף ז:

  מחלוקת הרמב"ם והראב"ד בברכת האירוסין לאחריה; מחלוקת הרמב"ם והאור זרוע האם אפשר לברך ברכת המצוות לאחריה, ומחלוקת האחרונים בזה; דעת הראש שברכת האירוסין היא ברכת השבח; מחלוקת הרמב"ם והראב"ד בדין פילגש והאם יש מצווה בקידושין.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ג' כסליו תשע"ב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il