גרים

גר קטן

כתובות דף יא עמוד ב

באלו אופנים ניתן לגייר קטן, האם ניתן לגייר קטן כאשר ידוע שלא יקיים מצוות בעתיד, חשיבות מעמד הרבנות הראשית כגוף סמכותי בלעדי בענייני גיור ובכלל.

הרב אליעזר איגרא | ב' טבת תשע"ח