גרים

גיור קטנים להלכה ולמעשה

עיון בפסקי הדין ובשיטות השונות האם אפשר לגייר קטנים הגדלים במשפחה שאינה שומרת מצוות.

הרה"ג שלמה דיכובסקי | א' שבט תשע"ב