כתובות

מה קל יותר - להוציא ממון או להתיר אשה להינשא?

מסכת יבמות - דף פח' ע"ב ומסכת כתובות - דף כח' ע"ב.

איזה תוקף יש לאמירתה של אשה 'אני מרגישה בליבי שבעלי מת'? הסבר שיטת רש"י בסוגיית 'אומרת ברי לי', וביאור היחס בין דיני הממונות לדיני האיסורים.

הרה"ג אברהם יצחק הלוי כלאב | ל' חשוון התשס"ו