בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
14 שיעורים
  undefined
  מעמק אברהם

  נחלת שבט לוי בהוה ולעתיד לבוא

  המקור בפסוקים ובספרי.;דברי הרמב"ם בספר המצוות וביד החזקה.;השגות הראב"ד ויישובן.;האם יש חיוב תרומות ומעשרות בשאר הארצות.; לדעת רשב"ם ותוס' הלויים נוחלים לעתיד לבוא. שאלות המהרש"א והרש"ש על הרשב"ם.;תשובות לשאלות - לישוב דברי הראשונים.;הר"ן חולק על הרשב"ם והתוס'; שיטת הספרי והרמב"ם לפי המנחת חינוך; מרן הגר"א שפירא דוחה הוכחת המנח"ח; מהות איסור נחלת הלוויים וביטולו לעתיד לבוא. ביאור בדברי רבנו גרשום וברמב"ם.

  הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | תש"ע
  undefined
  מעמק אברהם

  עיון בדיני שדה אחוזה שהוקדש ובגאולתו

  מבוא כללי לגאולת שדה אחוזה שהוקדש; מחלוקת רמב"ם וראב"ד כשגאלה אחר; כמה הערות בדברי הרמב"ם; הסבר מרן הרב שפירא בביאור המחלוקת; הסבר שיטת הרמב"ם בהבנת פשט הפסוק; דברי המנחת חינוך בהבדל שבין השיטות; דברי הרשב"ם בעניין 'שדה חרם' ושאלות הראשונים עליו; הסבר מרן הרב שפירא בדברי הרשב"ם. ט. ביאור שיטת רבינו גרשום בשדה אחוזה שהוקדש ונגאל על ידי בן המקדיש

  הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | תש"ע
  undefined
  סנהדרין

  סוגיית פשרה

  1. פשרה לעומת דין תורה 2. כמה דיינים נצרכים לשם עשיית פשרה? 3. האם יש הכרעה על פי רוב בפשרה?

  הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | תש"ע
  undefined
  בבא מציעא

  קנין סודר באוחז פחות מג' אצבעות

  סוגית הגמרא ושיטת הרמב"ם; הרשב"א והמאירי מקשים על הרמב"ם; הנמוק"י והב"ח מיישבים דברי הרמב"ם; קושית מרן הגר"א שפירא על הב"ח; הסבר מרן הגר"א שפירא בשיטת הרמב"ם; יישוב הגר"א שפירא לקושית המאירי על הרמב"ם.

  הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | תש"ע
  undefined
  בבא קמא

  בסוגיית מיטב שדהו

  סוגיית הגמרא; פסק הרא"ש וקושיית המהרש"ל; ביאור מחלוקת הרא"ש והריטב"א; קושיית רבי עקיבא איגר וישובה; הסבר דברי המהרש"א כרא"ש; שיטות הרא"ש והריטב"א בבעל חוב; נפקא מינא להלכה בסברת הרא"ש והריטב"א.

  הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | תש"ע
  undefined
  בבא קמא

  דיני היזקים הנלמדים בהצד השווה

  המקור במשנה ובגמרא.; מחלוקת הנמוקי יוסף והרא"ש בדין זה.; ישוב קושיית הרא"ש על הנמוקי יוסף.; סתירה בדברי התוס' בענין.; דחיית ראיית הפלפולא חריפתא מתוס' לרא"ש.; ברור ההשוואה שבין פותקין ביבותיהן לבין דין רגל.; התבוננות בפסק השולחן ערוך ובאור הגר"א שעליו.

  הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | תש"ע
  undefined
  יבמות

  שיטת הרמב"ם בפטור איסורי ערוה מיבום

  סכום קצר של השיטות בענין זה בגמ'; פסיקת הרמב"ם בענין - וקושיו; נפקא מינה לדינא בין השיטות; הסבר פסיקתו של הרמב"ם; האם המבטל פסח שני דינו בכרת?; פסק הרמב"ם בענין פסח שני והשגת הראב"ד; ישוב השגת הראב"ד על פי סוגית מגדף; הקשר בין סוגית מגדף לסוגיא שלנו; פסק הרמב"ם כאן על פי פסקו במגדף; קושית ה"לחם משנה" בהלכות שגגות וישובה; המשך שיטת הרמב"ם בהלכות שגגות.

  הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | תש"ע
  undefined
  שיעורים במסכת קידושין

  בפרוטה ובשוה פרוטה

  שיטת תוספות; שיטת הרשב"א והר"ן; הסבר ההבדל שבין השיטות; שיטת הרמב"ן; קושיה על שיטת התוספות ועל הרשב"א; ישוב הקושיות- על פי גדר תשלומי מזיק ודין מיטב; האם יש דין שוה כסף ככסף בערכין?; חילוק בין שוה כסף בקידושין וערכין לשוה כסף בהקדש ופדיון הבן; המשך הדיון בשוה כסף שבערכין (השלמה משיעור בשנת התשמ"ח).

  הרב חיים אביהוא שוורץ | תש"ע
  undefined
  נדרים

  מחלוקת הרמב"ם והרמב"ן בפרשת נדרים

  המקור בתורה לנדרים; דעת הרמב"ם והרמב"ן בספר המצוות; השגה א' של הרמב"ן ויישובה; השגה ב' ויישובה; מחלוקת הר"ן והרא"ש כמחלוקת הרמב"ם והרמב"ן; ראייה לרמב"ם מהירושלמי; קושיה על הרמב"ן מדין הפרה; יישוב הרמב"ן.

  הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | תש"ע
  undefined
  מגילה

  עמוד לגלילת מגילה

  סוגית הגמרא והראשונים; פסק הרמ"א וקושית הגר"א; מהות העמודים וגדרם; גדר העמודים לדעת הרמב"ם; מגילת אסתר נקראת אגרת ונקראת ספר; מגילה הכתובה בין הספרים; מרן הגר"א שפירא מבאר מנהגנו.

  הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | תש"ע
  undefined
  מעמק אברהם

  חילוקים בין מוציא מרשות לרשות, למעביר ד' אמות בשבת

  הקדמה; ספקו של רבי יוחנן; סתירת הסוגיות בעניין הנחה שלא על פי מחשבת העקירה; חילוק המאירי בין גדר מלאכת הוצאה לאיסור מעביר ד' אמות ברשות הרבים ; ישוב הסתירה בין הסוגיות על פי דברי המאירי; סתירה לכאורה בין פסקי הרמב"ם בעניין ; הסבר מרן הרב שפירא בדברי הרמב"ם; צמצום שיטת רש"י והמאירי בחילוק שבין מוציא למעביר; הוכחה לסברת המאירי לחלק בין מוציא למעביר; נסיון לישב את הסוגיות באופן אחר ודחייתו.

  הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | תש"ע
  undefined
  מעמק אברהם

  קידוש השם במסירות נפש

  הקדמה- חשיבות החיים ומגמתם; המקור לחיוב מסירות נפש; קידוש השם בכל המצוות; האם סברת 'קרקע עולם' זהו חידוש של אביי?; האם רבא מסכים לסברת קרקע עולם?; סברת קרקע עולם בהלכה; אונס מחמת הנאת עצמם בשעת גזירה; ישוב קושית הר"ן על הראב"ד מהירושלמי (גדרי שעת גזירה); ישוב קושית הרמב"ן על הראב"ד; שיטות הסוברות כראב"ד; שיטת רש"י והמאירי כרמב"ן; . סיכום

  הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | תש"ע
  undefined
  מעמק אברהם

  כבוד התורה ומוראה

  הדבקות בתלמידי חכמים; מורא תלמידי חכמים; החולק על רבו; מורה הלכה בפני רבו; מיהו רבו המובהק; האם רשאי תלמיד לחלוק על רבו; דוגמאות מהנהגותיהם של חז"ל בעניין זה; מסורת התורה מדור לדור; רב הונא ורב חסדא; מאמר הזוהר הקדוש בעניין.

  הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | תש"ע
  undefined
  מעמק אברהם

  הקדמה מעמק אברהם

  הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | כסלו תש"ע
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il