בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
18 שיעורים
  undefined
  53 דק'
  צדקת הצדיק

  הליצנות - שורש הכל דבר רע

  צדקת הצדיק, אות רנ"ט

  הליצנות עניינה להוציא את הפנימיות מכל דבר בעולם ולהבליט את החיצוניות שלעיתים אינה אמיתית, ולכן היא היפוךהאמונה וזה עניינו של עמלק.

  הרב יהודה מלמד | כ' אדר א' תשע"ד
  undefined
  54 דק'
  צדקת הצדיק

  חמש דרגות בקרבה לקב"ה

  צדקת הצדיק, אות רכ"ז

  הרב צדוק מבאר את הדרגות בהשגת רצון הקב"ה, מעולם נפש, רוח, נשמה, נשמה דנשמה ויחידה, ומאיזה מקום פנימי הם באים.

  הרב יהודה מלמד | ו' אדר א' תשע"ד
  undefined
  58 דק'
  צדקת הצדיק

  חמש דרגות בקרבה לקב"ה

  צדקת הצדיק, אות רכ"ח

  שלוש קליפות הטומאה - 'רוח סערה' כנגד ה'נפש', 'ענן גדול' כנגד ה'רוח' ו'אש מתלקחת' כנגד ה'נשמה'. וכנגד 'אור המקיף' - קליפת 'נוגה'. שורש הרע הגדול ביורת הוא במחשבה, התיקון הכי קשה הוא לתקן אדם החושב מחשבות לא טובות, וכיצד רואים זאת בימינו. בכל רע מתגלה בסופו של דבר שיש גם טוב, אך לא כולם במדרגה הנכונה להבין זאת.

  הרב יהודה מלמד | כ"ט שבט תשע"ד
  undefined
  50 דק'
  צדקת הצדיק

  כיצד מתקשרים השולחן והכסא לקדוש ברוך הוא?

  צדקת הצדיק, אות קצ"ז

  שלוש מדרגות באהבת ה': אהבת ה' צריכה להיות ע"י כל התשוקות של האדם - "בכל לבבך". "בכל נפשך" זהו החלק העמוק של הנפש, והחלק השלישי והנשגב מכולם הוא "בכל מאודך" - שגם כל ממונו וחפציו של האדם, ואפילו בדוממים שבהם, מתעלים לדרגה רוחנית גבוהה.

  הרב יהודה מלמד | כ"ג שבט תשע"ד
  undefined
  54 דק'
  צדקת הצדיק

  האדם מנצח על פי החשק והרצון שלו

  צדקת הצדיק, אות ר"נ

  איפה שיש לאדם חשק, שם הוא מנצח. יעקב לקח לעשיו את החשק הטוב ועשיו לקחת את החשק לרע. זה קשור לכך שהאדם צריך לפעול לפי הכוחות שיש לו, שאותם יביא לתיקון.

  הרב יהודה מלמד | ט"ו שבט תשע"ד
  undefined
  48 דק'
  צדקת הצדיק

  תיקון האדם על ידי תאוותיו

  צדקת הצדיק, אות קפ"א, ר"נ

  כל חמדה (תאווה) של אדם היא מהקב"ה, ובאותו כוח האדם צריך להשתמש לטובה, ורק על ידו יקבל את ברכת ה'.

  הרב יהודה מלמד | ח' שבט תשע"ד
  undefined
  51 דק'
  צדקת הצדיק

  עניינם של ימי השובבי"ם ותיקון הברית

  צדקת הצדיק, אות צ"ה, מחשבות חרוץ אות ח', כ"ה

  תיקון השובבי"ם הוא תיקון הברית, וימים אלו הם דווקא בפרשיות יציאת מצירם, שהם היו נשמות דור המבול והם תיקנו את פגם הברית, ולקחו את הכוחות הללו לקבלת הורה. שבט אשר - עניינו תיקון הברית. תיקון הברית בדורו של משיח.

  הרב יהודה מלמד | ט"ז טבת תשע"ד
  undefined
  50 דק'
  צדקת הצדיק

  השפע הנמשך מחידושי התורה והתפילה והשפע הנמשך מסעודות השבת

  צדקת הצדיק, אות רט"ז

  ההתחדשות בכל יום ויום מגיעה מחידושי התורה המופיעים בתפילה. בשבת, השפע מגיע מאליו, מהנחת שלש שבת. בכל סעודה נמשך השפע לפי בחינת אותה הסעודה. מסעודה שלישית מקבלים שפע לכל השבוע.

  הרב יהודה מלמד | י"א כסלו תשע"ד
  undefined
  53 דק'
  צדקת הצדיק

  הטוב הגדול הנסתר מראייתנו

  צדקת הצדיק, אות קס"ד

  מקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם עומדים. ואת הדבר הזה אנחנו לא מצליחים לראות בעולם שלנו, כי הדברים הגדולים יותר והעמוקים יותר נסתרים ממנו. וזהו גם עניינה של לאה, שהיא פנימית יותר ונסתרת מרחל, ולכן יעקב שנאה ואת רחל אהב.

  הרב יהודה מלמד | ד' כסלו תשע"ד
  undefined
  1:00
  צדקת הצדיק

  שקיעה בתורה ולימוד לשמה

  צדקת הצדיק, אות קס"ו, קס"ז

  אסור להשתעבד לתאוות העולם הזה, ההשתעבדות צריכה להיות רק לתורה. ייסורי תורה שלא לשמה כקבלה על מנת להגיע לתורה לשמה, וע"י הפחד שהתורה תהפוך לסם המוות.

  הרב יהודה מלמד | כ"ז חשוון תשע"ד
  undefined
  52 דק'
  צדקת הצדיק

  מהו תיקון שמירת הברית?

  צדקת הצדיק, אות ק"ז, ק"ט, צ"ה

  תיקון שמירת הברית אינו רק טבילה במקווה או חתונה שמטהרים את האדם, אלא גם התורה. בזמן עקבתא דמשיחא יתגבר העוון הזה - כל הנשמות שהיו לפני אברהם אבינו ננטעו בדורות האלו.

  הרב יהודה מלמד | כ' חשוון תשע"ד
  undefined
  1:06
  צדקת הצדיק

  עצות לחוסר חשק

  צדקת הצדיק, אות קל"ו, קל"ח

  דרך העבודה לזמנים שהאדם מרגיש חוסר חשק לעבודת ה' - מתוך שפלותו משיג את הביטול לקב"ה. מה יעשה? יתפלל תפילה שיוכל להתפלל ולהרגיש - ישליך על ה' את דאגותיו ויזכה לטוב.

  הרב יהודה מלמד | י"ג חשוון תשע"ד
  undefined
  1:00
  צדקת הצדיק

  השפעת האדם על הסובב אותו

  צדקת הצדיק, אות ק"ס, קנ"ט

  כיצד פועלת השפעת הצדיק על סביבתו - תלמידיו, חפציו ומאכליו? איסור אכילת גיד הנשה - תיקון הברית. משיח כולל בתוכו את כל נשמות דורו, וכך הוא יכול לתקן אותם. כל צדיק כולל בתוכו ומשפיע על נשמות תלמידיו, אך יש מי שאינו יכול להשפיע עליו, שאינו כולל אותו. בית יוסף - תיקון פגם הברית, בית יהודה - תיקון חטא עבודה זרה.

  הרב יהודה מלמד | ו' חשוון תשע"ד
  undefined
  55 דק'
  צדקת הצדיק

  מדוע יבכו הצדיקים כשישחט יצר הרע?

  צדקת הצדיק, אות מ"ז

  אין כח נפש ביהודי, או אומה ב70 אומות שאין בהם כח טוב. הכל תלוי במגמת הכוחות לרצון הש"י או כנגדו.

  הרב יהודה מלמד | י"ב תמוז תש"ע
  undefined
  44 דק'
  צדקת הצדיק

  שלושת המדרגות בלימוד - רב, חבר, תלמיד

  צדקת הצדיק אות קכ"ה

  שלושת המדרגות בהבנת יחס התורה לה': רב - התורה היא תורת ה', חבר - הקב"ה מלמד ושומר בו את תורתו, תלמיד - גם כשאינו עוסק בתורה גופו הוא מרכבה לשכינה.

  הרב יהודה מלמד | כ"ט סיוון תש"ע
  undefined
  53 דק'
  צדקת הצדיק

  מידת השלום מביאה את הטובה

  צדקת הצדיק אות רט"ו

  מידת השלום היא המביאה לקבל רוב טובה, מכיוון שאינו יכול להזיק יכול לקבל את הטוב. השלימות בין כיסופים ליראה.

  הרב יהודה מלמד | י"ד סיוון תש"ע
  undefined
  57 דק'
  צדקת הצדיק

  התחדשות העולם והתורה בכל יום

  צדקת הצדיק אות רט"ז

  התורה היא פירוש לעולם ולכן כשם שמעשה בראשית מתחדש בכל יום, כך גם פירושי התורה מתחדשים בכל יום. התחדשות התורה בשבת וחשיבות שלש הסעודות.

  הרב יהודה מלמד | ז' סיוון תש"ע
  undefined
  34 דק'
  ספרי אמונה וחסידות

  השתוקקות לדברי התורה

  צדקת הצדיק אות קל"ג

  השתוקקות לדברי התורה ומקום היצר בהשתוקקות זו.

  הרב יהודה מלמד | כ"ה אייר תש"ע
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il