בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
10 שיעורים
  undefined
  בבא מציעא - פרק שני

  תולדת אבידה

  לשיטת הרמב"ם, ניתן לקיים את מצוות "השבת אבידה" - גם לאחר יאוש הבעלים. אולם אם מדובר ב"תולדת אבידה" כגון מטבע – הדבר אינו אפשרי.

  הרב מרדכי הוכמן | ניסן תשע"א
  undefined
  בבא מציעא - פרק שני

  תולדת גזל

  הרמב"ן הסביר, שמי שראה שנפל מחבירו מטבע, ונטלה כדי לגוזלה ולא להשיבה – לאחר היאוש הוא פטור ממצוות ההשבה. מדובר ב"תולדת גזל" - שדינה שונה ממי שעבר על הלאו של גזל.

  הרב מרדכי הוכמן | אדר התשע"א
  undefined
  בבא מציעא - פרק שני

  שיטת הרמב"ם ב'אדם עשוי למשמש בכיסו'

  בבא מציעא כא, ב; בבא מציעא כו, ב; בבא קמא קיח, ב

  קיימת מחלוקת האם החזקה שאדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה היא כפשוטה. רש"י הכריע שהיא כפשוטה. אולם הרמב"ם הכריע שהיא אינה כפשוטה; ולכן נוצר הבדל בין דיני השבת גנבה לבין דיני השבת גזלה.

  הרב מרדכי הוכמן | אדר א' תשע"א
  undefined
  בבא מציעא - פרק שני

  עתיד ולמפרע ברמב"ם

  רבא קיבל למסקנתו את היסוד ש"חלות שם" שנובעת מ"מצוה" – מסוגלת לחול למפרע. הרמב"ם דחה מהלכה סוגיות רבות שבהן רבא עדין לא קיבל את היסוד הזה; כגון קידושי קטנה, ושפחה חרופה, ומסירה לרשות הבעל.

  הרב מרדכי הוכמן | כסליו תשע"א
  undefined
  בבא מציעא - פרק שני

  הרמב"ם - והתורם שלא ברשות

  הרמב"ם פסק, שמי שליקט פירות לעצמו משדה חבירו והפריש תרומה, ואח"כ בעל הבית הגיע והסכים למעשיו; תרומתו חלה. הפסיקה הזו היא נגד תחילת הסוגיה בב"מ דף כא; אך היא מתבססת על שיטת רבנו חננאל בהמשך הסוגיה.

  הרב מרדכי הוכמן | ב' כסליו תשע"א
  undefined
  בבא מציעא - פרק שני

  יאוש באבידה שבנהר

  בבבא מציעא דף כ"ב ע"ב

  בסוגיית "יאוש שלא מדעת" הובא לימוד של ר"ש בן יהוצדק, שאבידה ששטפה נהר מותרת בלא יאוש; אך הרמב"ם פסק לפי הסוגיות שבהמשך הפרק ולפי סוגית הירושלמי שההיתר הוא מטעם יאוש. הדבר מיישב את הסתירה שבפסקי הרמב"ם.

  הרב מרדכי הוכמן | תשרי תשע"א
  undefined
  בבא מציעא - פרק שני

  סימן העשוי להידרס

  בבא מציעא דפים כב, ב; כג, א

  רבה סבור שסתם אדם מתייאש בקלות אם יש לו סימן העשוי להידרס; ואילו רבא חולק עליו. רש"י פסק כרבה מפני ששיטתו דומה לשיטת אביי שאדם מתייאש בקלות אם נודע לו שנפל ממנו מטבע. אך הרי"ף והרמב"ם פסקו כרבא.

  הרב מרדכי הוכמן | אלול תש"ע
  undefined
  בבא מציעא - פרק שני

  פירות מפוזרין

  בבא מציעא דף כא, א

  בבא מציעא דף כא, א

  הרב מרדכי הוכמן | אלול תש"ע
  undefined
  בבא מציעא - פרק שני

  סוגיית ליזיל בתר בתרא

  בבא מציעא דף כו, ב

  מי שנכנס לדירה מושכרת שנעזבה ומצא מטבע, צריך להחזיר ל"אחרון". זה נגד החזקה שאדם ממשמש בכיסו וכבר התייאש. רש"י הסביר שמדובר בשני שוכרים ולכן אין יאוש. תוס' הסבירו שמדובר בבעל הבית. הרמב"ם סבור שהחזקה שאדם ממשמש בכיסו והתייאש - אינה כפשוטה.

  הרב מרדכי הוכמן | תמוז תש"ע
  undefined
  בבא מציעא - פרק שני

  יאוש שלא מדעת - הלכה כרבא

  בבא מציעא דפים כא-כב, בבא מציעא דפים כו-כז

  סוגיית "יאוש שלא מדעת" הכריעה כאביי, אך הרי"ף והרמב"ם פסקו שלא כאביי. לשיטתם בסוגיית "הלוקח מן התגר" מוכח שלא כאביי. ומוכח שם שהלכה כשיטה חדשה של "חזקת יאוש" - שהיא שיטת רבא במקום אחר.

  הרב מרדכי הוכמן | תמוז תש"ע
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il