בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
31 שיעורים
  undefined
  34 דק'
  מאמר שלישי

  סיום וסיכום מאמר שלישי

  חבורה בכוזרי מאמר שלישי (31) סיום סעיפים עג- עד וסיכום המאמר

  א. השלמת סעיף עג והרחבה בסעיף עד ב. סיכום המאמר בסקירה כללית ובביאור מפורט של תוכנו ומבנהו, והסברת תפקיד במהלך הספר

  הרב בן ציון אוריאל | ז' תשרי התשע"ה
  undefined
  34 דק'
  מאמר שלישי

  דרכם של חכמינו בסוגי מדרשי האגדה השונים

  חבורה בכוזרי מאמר שלישי (30) המשך סעיף עג

  א. הסברת ארבעת סוגי האגדות שמבאר ריה"ל בדרכם של חז"ל ומעט הרחבה בשתי הדוגמאות המיוחדות שפרש ריה"ל שהן "שבעה דברים נבראו קודם לעולם..." ו"עשרה נבראו בין השמשות". ב. השוואת הדברים לדברי הרמב"ם ולדברי רבי אברהם בנו בעניין.

  הרב בן ציון אוריאל | ו' תשרי התשע"ה
  undefined
  30 דק'
  מאמר שלישי

  דרכם של חכמינו בהלכה ובאגדה

  חבורה בכוזרי מאמר שלישי (29) סעיפים סח- תחילת עג

  א. הקשרו של הדיון - לחיזוק הקבלה ב. על דרכם של חז"ל בדרשותיהם בהלכה ג. תחילת הסברת דרכם של חז"ל באגדה.

  הרב בן ציון אוריאל | ה' תשרי התשע"ה
  undefined
  32 דק'
  מאמר שלישי

  המשכה של שלשלת הקבלה מהתנאים הראשונים ועל חתימת המשנה והתלמוד

  חבורה בכוזרי מאמר שלישי (28) המשך סעיף סה- סז

  א. הדגשותיו של ריה"ל את דבר מעלתם וריבויים של מעתיקי השמועה. ב. על מעלתו של רבי עקיבא ועל שאר הארבעה שנכנסו לפרדס. ג. על פלא חיבור המשנה והתלמוד.

  הרב בן ציון אוריאל | ד' תשרי התשע"ה
  undefined
  30 דק'
  מאמר שלישי

  תיאור שלשלת הקבלה מהנביאים ועד התנאים הראשונים

  חבורה בכוזרי מאמר שלישי (27) סעיפים סד- תחילת סה

  א. על ארבעים שנות נבואה שנמשכה בבית שני ועל תלות הנבואה בהמצא השכינה במקדש או במיוחדים שהם עצמן מקום השכינה. ב. תיאור תחילת שלשלת הקבלה ועל היווצרות כיתות הצדוקים והקראים לריה"ל ולרמב"ם

  הרב בן ציון אוריאל | כ"ח אלול התשע"ד
  undefined
  28 דק'
  מאמר שלישי

  שיכחת התורה לכאורה בבית שני

  חבורה בכוזרי מאמר שלישי (26) סעיפים נד- סג

  על העברת מסורת התורה בצורה ברורה בתקופת הנביאים - רבים מרבים. על מגמת "כותב דברי הימים במקרא" לכתוב הדברים הנצרכים להמון כולם ולא את אלו הנצרכים ליחידים בלבד. על פירוש "וימצאו כתוב" שאינו מעיד על שכחת התורה.

  הרב בן ציון אוריאל | כ"ז אלול התשע"ד
  undefined
  28 דק'
  מאמר שלישי

  עניינה של התורה ועל שלשלת הקבלה לריה"ל

  חבורה בכוזרי מאמר שלישי (25) הרחבה לסעיף נג והקדמה להמשך

  א. הבנת עניינה של התורה האלוקית- סקירה על כל המקומות שריה"ל חוזר על עניינה. ב. הבנה כיצד כל דברי ריה"ל הם הצגת דברי החבר "כמו שהיו". ג. השוואה בין תאורי שלשלת הקבלה של ריה"ל והרמב"ם

  הרב בן ציון אוריאל | כ"ו אלול התשע"ד
  undefined
  42 דק'
  מאמר שלישי

  סיום וסיכום עיקר תשובת ריה"ל לקראים שבסעיפים כג- נג

  חבורה בכוזרי מאמר שלישי (24) סעיפים נ- נג

  א. על צורת ההתנהלות הנכונה בסייגות התורה ובדברים שלא נאסרו מן הדין. ב. סיכום שני השלבים בתשובת החבר (סעיפים כג- נא) לשתי טענות הכוזרי ביתרונם של הקראים (סעיף כב). ג. על גישתו העקרונית למצוות התורה וטעמיהן, ועל הסדר הנכון וההגיוני של הדברים כאן, על אף כפילותם

  הרב בן ציון אוריאל | כ"ד אלול התשע"ד
  undefined
  29 דק'
  מאמר שלישי

  הבדל מהותי בגישה לתורה בין הקראי לרבני

  חבורה בכוזרי מאמר שלישי (23) השלמת סעיף מט

  הטעות החמורה והמזיקה שבתפיסת הקראים שמובילה אותם להישמרות מהטומאה בזמן הזה ודרכה הרצויה של תורה, האלטרנטיבית לדרכם. בכלל הדברים דיברנו על השאיפה והדרך להחזרת מוסד הסנהדרין והלימוד בדרכם.

  הרב בן ציון אוריאל | כ"ג אלול התשע"ד
  undefined
  31 דק'
  מאמר שלישי

  סיכום המענה הכללי לקראים ועל דיני טומאה וטהרה בזמן הזה

  חבורה בכוזרי מאמר שלישי (22) סעיפים מב- תחילת מט

  א. סיכום התשובות לקראים עד כה שדי בהן. ב. תשובת ריה"ל לשאלת "עין תחת עין" ג. על דיני טומאה וטהרה בזמן הזה.

  הרב בן ציון אוריאל | כ"ב אלול התשע"ד
  undefined
  33 דק'
  מאמר שלישי

  סמכות הנביא והסנהדרין לחדש

  חבורה בכוזרי מאמר שלישי (21) סעיפים לט- מא

  א. על קבלת המסורת המפורטת ממשה ועומק החכמות שבתורה. ב. ביאור שיטת ריה"ל בסמכות הנביא והסנהדרין לחדש ובלאו ד'לא תסור' והשוואתה לשיטת הרמב"ם.

  הרב בן ציון אוריאל | כ"א אלול התשע"ד
  undefined
  34 דק'
  מאמר שלישי

  תורה שבעל פה מסיני ומן המקום אשר יבחר ה'

  חבורה בכוזרי מאמר שלישי (20) סעיפים לח- לט

  א. סיום וסיכום תשובתו העקרונית הראשונה של ריה"ל על הקראים. ב. הסמכות לחדש מן המקום אשר יבחר ה' שניתנה לסנהדרין מעבר להיותם מעתיקי המסורת ממשה מסיני.

  הרב בן ציון אוריאל | כ' אלול התשע"ד
  undefined
  34 דק'
  מאמר שלישי

  הכרחיות התורה שבע"פ

  חבורה בכוזרי מאמר שלישי (19) סעיפים לה- לז

  א. ההבנה שאין בתורה שבכתב הוראה מעשית ברורה בלא מסורת פירושה שניתנה עימה למשה. ב. ההבנה שהשתדלותם היתרה של הקראים אינם למעלתם אלא היא תוצאה מחידושם מהעדר מסורתם ומחסרונם.

  הרב בן ציון אוריאל | י"ט אלול התשע"ד
  undefined
  33 דק'
  מאמר שלישי

  נכונותה של מסורת התורה שבע"פ ודרך מסירתה המחוייבת

  חבורה בכוזרי מאמר שלישי (18) סעיפים כד- לב

  א. בירור הדרך שיש לנהוג על מנת לשמר את המסורת של דבר ה' במדוייק בלא שינוי. ב. ודאות נכונותה של מסורת חז"ל שנהגו בדרך זו ושימרו אותה באופן יוצא מן הכלל.

  הרב בן ציון אוריאל | י"ז אלול התשע"ד
  undefined
  34 דק'
  מאמר שלישי

  תחילת ההתמודדות עם הקראים ועל "שני עמודי התורה"

  חבורה בכוזרי מאמר שלישי (17) סעיפים כ- כד

  1. מעבר לחלק השני במאמר העוסק בטענות על הקראים. הטענה שהקראים משתדלים יותר ודבריהם תואמים יותר לפשט התורה ותחילת התשובה לזה. 2. על "שני עמודי התורה" 3. שינוי המהדורות בסעיפים כד- לא

  הרב בן ציון אוריאל | ט"ז אלול התשע"ד
  undefined
  37 דק'
  מאמר שלישי

  התפילה הכללית של כלל ישראל

  חבורה בכוזרי מאמר שלישי (15) סעיף יט

  א. על מעלת התפילה בציבור ומעלת הכלל. ב. על אחריות החסיד לצורכי הכלל- שהיא עיקר החסידות לרבינו האר"י ולרמח"ל. ג. ביאור שאר הברכות בתפילת שמונה עשרה

  הרב בן ציון אוריאל | י"ד אלול התשע"ד
  undefined
  30 דק'
  מאמר שלישי

  סיום וסיכום תיאור החסיד בכוזרי

  חבורה בכוזרי מאמר שלישי (16) סעיפים כ- כב

  א. תשובת ריה"ל על מיעוט איזכור העוה"ב בתורה. ב. תיאור החסיד בזמן השכינה. ג. סיכום תואר עובד אלוקים- שהוא חלקו הראשון של המאמר, והסברת תרומתו למאמר.

  הרב בן ציון אוריאל | ט"ו אלול התשע"ד
  undefined
  32 דק'
  מאמר שלישי

  ברכת אתה קדוש ומעלת התפילה בציבור

  חבורה בכוזרי מאמר שלישי (14) סעיפים יז- תחילת יט

  א. מהלך ג' הברכות הראשונות בשמונה עשרה. ב. מעלת תפילת הציבור. ג. השפעת ריה"ל על הרמב"ן, הר"ן והעיקרים

  הרב בן ציון אוריאל | י"ג אלול התשע"ד
  undefined
  43 דק'
  מאמר שלישי

  קריאת שמע וברכותיה וסמיכת גאולה לתפילה

  חבורה בכוזרי מאמר שלישי (13) המשך סעיף יז (ב)

  א. ביאור המהלך בקריאת שמע וברכותיה לריה"ל ב. עניין סמיכת גאולה לתפילה. ג. ביאור שתי הברכות הראשונות בתפילת שמונה עשרה.

  הרב בן ציון אוריאל | י"ב אלול התשע"ד
  undefined
  31 דק'
  מאמר שלישי

  עומק ברכת אהבת עולם לריה"ל

  חבורה בכוזרי מאמר שלישי (12) המשך סעיף יז (א)

  ביאור ברכת יוצר אור ואהבת עולם. הסברת חשיבות הציונים שהזכיר ריה"ל המלמדים על מקורות משנתנו.

  הרב בן ציון אוריאל | י' אלול התשע"ד
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il