מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק

על מסע המושבות אז והיום

גליון מס' 171

גליון מס' 171

הרב אריה שטרן | כסלו תשע"ד