לימוד יומי במשנה

מסכת עוקצין פרק ג משנה ז,ח

רבנים שונים | יח טבת תשפ"ב