בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
33 שיעורים
  undefined
  44 דק'
  נצח ישראל – הרב בן ציון אוריאל

  משמעות חורבנות ירושלים, הר המלך וביתר

  שיעור 33 - תמצית פרקים ה-ז

  בפרקים ה-ז המהר''ל מסביר את אגדות החורבן, כדי שנבין מה היה בחורבן שהגיע בעקבות החטא, וזהו חלק ממגמתו לבאר את סיבות הגלות לפני ביאור הגלות עצמה. בפרק ה מפרט על חורבן ירושלים שמסמלת את השראת השכינה והשפע הרוחני והגשמי שנמשך מכוחה, בפרק ו על חורבן טור מלכא שמסמל את ריבוי האוכלוסיה שהיה לישראל, ובפרק ז על ביתר שמסמלת את החוזק. זה מהלך אחד, שמתאר מהם המעלות של אנשי בית שני שאבדו בחורבן. בשלב הבא שעוד נלמד אח"כ בע"ה בפרק ח מבאר המהר"ל את זמני הצומות, ובפרק ט מפרש את מגילת איכה. יוצא שבכל הפרקים האלה, מבאר המהר"ל את סיבות הגלות שהם החטאים שגרמו את חלקי החורבן השונים על פי חז"ל. המהר''ל מסביר שלא במקרה חז"ל מביאים דוקא את הסיפורים הללו, אלא שכל מקום ייצג כח שהיה בכל הארץ, כנ"ל. המהר"ל רגיל לבאר ולדרוש את המספרים באגדות חז"ל, ומראה איך המספרים רומזים למשמעויות שחז"ל באים ללמד. הרחבנו מטעם ללמד את דרכו בזה.

  הרב בן ציון אוריאל | כ"ד אלול תשפ"ג
  undefined
  47 דק'
  נצח ישראל – הרב בן ציון אוריאל

  מעלתם הגדולה של ישראל שגרמה גם לחטאיהם

  שיעור 32 - תמצית פרקים ב' - ד'

  על היסוד של סגולת ישראל אין חולק, אך מחכים לראות את ההבדלים בין המהר''ל, לבין הכוזרי והרמב"ם בהבנת הסגולה. בשיעורים הבאים נראה בע''ה את הדעות השונות. בפ''ב המהר''ל מסביר, למה עם ישראל מרבה לחטוא ושזהו דווקא בגלל מעלתם הגדולה! כך גם מסביר בפ"ג את ריבוי העבודה הזרה שהיה בבית ראשון, שהיתה דווקא בשל מעלת הדבקות של ישראל בקב"ה, שטרם מצאה לה מסילות יציבות במציאות. עוד מסביר המהר"ל בפ"ג מה היתה הטעות שהובילה לעבודה זרה את הגויים הנבערים ולעומתם ישראל שלא טעו בה לא חטאו אלא בשל גירוי היצר שהיה לזה אז. הוספנו לבאר כיצד בתוך הבנת טעותם של הגויים בשאלת יציאת הריבוי מהאחדות מונחת ראיה על מעלתם של ישראל והבנת מהותם כראשית המציאות המספרת תהילת ה' ית' בוראם וא-להם. בתוך הדברים סקרנו גם את עיקרו של פרק ד שביאר מדוע נחרבו שני בתי המקדש מחמת החטאים שהחריבום, כפי שמלמדת הגמרא ביומא.

  הרב בן ציון אוריאל | י"ז אלול תשפ"ג
  undefined
  46 דק'
  נצח ישראל – הרב בן ציון אוריאל

  פתיחה מחודשת וסקירה מקיפה של ספר נצח ישראל

  שיעור 31 - חזרה עד כה (1)

  חשיבות העיסוק בגאולה בדורנו. מסקנת הדברים מתוך פרשיות השבוע. חשיבות הלימוד על כך דווקא מתוך הספר נצח ישראל. האופן שבכוונתנו ללמוד לאורך השנה, וביאור מבנה הספר כולו במבט כולל. בכלל הדברים פירשנו את דברי המהר"ל בהקדמה ובפרק א', שהסבירו את ענין החיבור ומבנהו. אח"כ תיאר הרב את שאר חלקי החיבור בסקירה כוללת, סקירה זו הובילה למסקנה שעיקר הספר הוא הבנת מהותם של ישראל. ושכל תהליכי הגלות והגאלה העוברים על ישראל, נגזרים ממהותם של ישראל שמתבררת בספר.

  הרב בן ציון אוריאל | י"א אלול תשפ"ג
  undefined
  54 דק'
  נצח ישראל – הרב בן ציון אוריאל

  שלימותם ודבקותם של ישראל בה'

  שיעור 30 - סיום פרק יא ופרק יב

  פתחנו תחילה בדברים קצרים על ימי בין המצרים ועל הימים המורכבים שאנו עומדים בהם, והפנינו לפרקים בספר המומלצים להילמד בהם. אחר, למדנו את משל הקרטנית ושפחתה הכושית, שלימד על עצמיותם הא-להית של ישראל שחטאיהם אינם יכולים לפוגמה, ושהיא מיוחדת להם ואינה לאומות העולם, המשכנו בהעמקה בפירוש המהר"ל למשנת חביבות ישראל והצלם הא-להי שבאדם המופיע בשלמות דווקא בהם, וסיימנו בביאור בחינות הדביקות של ישראל בקב"ה שהמהר"ל מוסיף בהם עומק בפרק יב עד להבנת שיאה של דביקות ישראל בקב"ה כצורתם האחרונה שהיא ההופעה הא-להית שבה ניתן למצוא התלכדות של הופעת קוב"ה, אורייתא וישראל כעניין אחד ממש.

  הרב בן ציון אוריאל | ה אב תשפ"ג
  undefined
  48 דק'
  נצח ישראל – הרב בן ציון אוריאל

  שלוש הסיבות לבחירת ישראל

  שיעור 29 - המשך פרק יא

  המהר"ל לימד שבחירת ישראל אינה בלא טעם אלא בגלל שלוש סיבות שאין להם הסרה, אחת זה ההכרח שתינתן התורה למקבל ראוי, השניה היא הצורך בנברא ראשיתי עבור מציאות הריבוי שבעולם והשלישית- ההכרח בעלול שלם לעילה שלמה. למדנו ובארנו את שלוש הסיבות וכיצד הם נרמזות במשנה באבות על חיבת האדם שנברא בצלם, וחיבת ישראל שנקראו בנים למקום ושניתנה להם התורה שהיא כלי חמדה

  הרב בן ציון אוריאל | כ"ז תמוז תשפ"ג
  undefined
  51 דק'
  נצח ישראל – הרב בן ציון אוריאל

  הבחירה הכללית של ישראל שאין לה שינוי

  שיעור 28 - המשך פרק יא

  השיעור עוסק בבחירה הכללית באבות וזרעם שלא היתה תלויה במעשהם , ולכן לא נזכרה צדקת אברהם קודם הבחירה בו וזרעו וכעיין הברית עם כלל ישראל גם עם מי "שלא עומד עימנו היום " ולכן אין שום תלות במעשיהם של ישראל בדור כזה או אחר להשפיעה על בחירתם ומתוך כך יוצא שאין ביטול לבחירה הזאת בעם ישראל לעד בפרק נעסוק בהשוואה בין דברי הכוזרי למהר"ל עניין זה

  הרב בן ציון אוריאל | כ' תמוז תשפ"ג
  undefined
  49 דק'
  נצח ישראל – הרב בן ציון אוריאל

  העבירם באומה אחרת

  שיעור 27 - המשך פרק יא

  השיעור מדבר על הפרשה בתחילת ספר הושע המלמדת שאי אפשר להעביר את ישראל באומה אחרת בשום פנים, פרשנו את הפרשה ע"י הגמרא בפסחים שמבארת את הרקע לפרשה והסיבות למה לא ניתן להחליף את עם ישראל באומה אחרת מדכות ביתנו בנים למקום לאבות ושאנו אחד מארבע קנינים שיש לה' בעולמו

  הרב בן ציון אוריאל | י"ג תמוז תשפ"ג
  undefined
  47 דק'
  נצח ישראל – הרב בן ציון אוריאל

  ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא

  שיעור 26 - המשך פרק יא

  ביאור מח' רבי מאיר ורבי יהודה האם גם כשישראל חוטאים קרואים בנים, גם רבי יהודה מודה שהמהות הפנימית של ישראל היא דבקות בה', אלא שכשהיא לא מתגלית הם לא ראוים לתואר "בנים" אע"פ שהם כאלה. החטאים הם חיצוניים ולא מעידים על המהות.

  הרב בן ציון אוריאל | ו' תמוז תשפ"ג
  undefined
  43 דק'
  נצח ישראל – הרב בן ציון אוריאל

  בנים אתם -הקשר בין ה' לישראל בגלות

  שיעור 25 - פרק יא

  הפרק מדבר על גלות ישראל מתוך כך מדבר על הקשר של ישראל לה' בגלות ובגאולה, ההבדל בקשר של ישראל עם ה' בשני השלבים השונים של ההיסטוריה והשפעות שעולות מכך והשאיפה של ישראל לממש את צורתם .

  הרב בן ציון אוריאל | כ"ט סיוון תשפ"ג
  undefined
  55 דק'
  נצח ישראל – הרב בן ציון אוריאל

  עניין ישראל שנקראו בנים

  שיעור 24 - סיכום מקיף של הפרקים עד פרק י"א

  סיכום מקיף מה עניינו של כל פרק וכל קבוצת פרקים עד פרק י"א ומבוא לפרק י"א שעניינו הבחירה הנצחית בעם ישראל, שלא יכולה להתבטל כי סיבותיה קיימות לנצח. עניין בני בכורי ישראל שדווקא ישראל הם בנים והסבר הביטוי "מאמיתת עצמו"

  הרב בן ציון אוריאל | כ"ב סיוון תשפ"ג
  undefined
  48 דק'
  נצח ישראל – הרב בן ציון אוריאל

  עניין המדרש "ואף כשהם עתידים ליגאל - שכינה עמהם"

  שיעור 23 - פרק י' (המשך)

  הרשב"א אומר שברור שהשכינה עמהם בגאולה ולא צריך להגיד את זה אז אומר שהמדרש מתייחס המהר"ל מסביר את זה ואומר שלא צריך להגיד את זה אלא בגלל שיתוף שמו בשמם שנשאר באופן תמידי ללא השפעת סיבות חיצוניות.

  הרב בן ציון אוריאל | ט"ו סיוון תשפ"ג
  undefined
  38 דק'
  נצח ישראל – הרב בן ציון אוריאל

  פלא השגחת הקב''ה על ישראל בגלותם

  שיעור 22 - פרק י' (המשך)

  הראיה מהמוחש שה' לא עזב את ישראל, מהקיום הפלאי שלנו למרות כל האנטישמיות, כבשה בין שבעים זאבים שזה מעיד על גדולת הרועה. חובות הלבבות שראה בהשגחה על ישראל פלא גדול מיציאת מצרים. למדנו ירושלמי מופלא שמדמה את ישראל למפתח קטנה שפותחת את כל הפלטרין של העולם כולו והקב''ה שיתף שמו בשמנו שלא נאבד

  הרב בן ציון אוריאל | ח' סיוון תשפ"ג
  undefined
  47 דק'
  נצח ישראל – הרב בן ציון אוריאל

  מי כעמך ישראל

  שיעור 21 - פרק י' (המשך)

  חייבת להיות אומה אחת שהיא הראשי לאומות, ואין אומה המתאימה לכך חוץ מישראל | אנחנו לא סתם עם ככל העמים, אנחנו עם ה', כל הקיום שלנו כאומה הוא מכח הקשר שלנו עם ה', וגם את הקיום שלו הוא קשר בנו | האדם הוא שלימות הבריאה, וישראל הם שלימות האומות.

  הרב בן ציון אוריאל | א' סיון תשפ''ג
  undefined
  45 דק'
  נצח ישראל – הרב בן ציון אוריאל

  עיקריות ישראל בעולם

  שיעור 20 - פרק י'

  הקדמה לפרקים י' וי''א, הסבר שישראל הם עיקר המציאות ומהרגע שנוצרו הם קשורים לקב''ה ואין מציאות שהם לא קשורים לקב''ה, ישראל נוצרו אחרונים מכל האומות ומתוך זה מובן עיקריות ישראל בעולם.

  הרב בן ציון אוריאל | כ''ג אייר תשפ''ג
  undefined
  49 דק'
  נצח ישראל – הרב בן ציון אוריאל

  הכל מתוכנן מלמעלה

  שיעור 19 - פרקים ח'-ט'

  עם ישראל מאזן את העולם, וזה מתבטא בזמני המועדים | ניסים הם לא יציאה חד פעמית מהטבע, אלא חלק אינטגרלי מהנהגת העולם המתוכננת | במגילת איכה כל פרט וכל משפט מכוון היטב כנגד צרות החורבן | כאשר התורה מתארת את הקב"ה בתיאורים גשמיים אין זה חלילה הגשמת האלוהות, וגם לא שהתורה אינה מדייקת, אלא התורה מתארת את הופעת ה' בעולם, ולא את עצמותו המופשטת.

  הרב בן ציון אוריאל | ט"ז אייר תשפ"ג
  undefined
  47 דק'
  נצח ישראל – הרב בן ציון אוריאל

  אגדות החורבן במהר"ל

  שיעור 18 - פרקים ה'-ז'

  בעומק אגדות החורבן טמונות המעלות השונות שהיו לישראל והפסדם | המהר"ל מסביר את אגדות חז"ל בשלימות, תוך שימת לב לכל הפרטים, ומסביר את היסוד שלו מתוך כל האגדות יחד, ולא מסתפק באחת.

  הרב בן ציון אוריאל | ט' אייר תשפ"ג
  undefined
  46 דק'
  נצח ישראל – הרב בן ציון אוריאל

  למה חרבו בתי המקדש?

  שיעור 17 - פרק ד' (וסוף פרק ג')

  עם ישראל חטאו בעבודה זרה בגלל גדלותם הרוחנית, וביצרא דעריות בגלל כוחם הגשמי, הנוצר עקב גדלותם הרוחנית | השראת השכינה בבית המקדש תלויה במעלתם הרוחנית של ישראל, וכשעם ישראל חוטאים בעבירות המביאות טומאה הוא נחרב, וזאת דווקא בגלל מעלתם העליונה.

  הרב בן ציון אוריאל | ב' אייר תשפ"ג
  undefined
  48 דק'
  נצח ישראל – הרב בן ציון אוריאל

  ראשית כפול שלוש

  שיעור 16 - פרק ג' (סיום)

  יש שלוש מצוות הנקראות 'ראשית', והן כנגד שלושת סוגי הברואים בעולם: הפשוטים, המקובצים, והמחוברים, וכן כנגד שלושת העולמות | דעה זו מיושבת עם דעת המהר"ל שיש ראשית אחת המשתלשלת וממנה יוצא הריבוי שנוצר עבורה.

  הרב בן ציון אוריאל | כ"ו אדר תשפ"ג
  undefined
  46 דק'
  נצח ישראל – הרב בן ציון אוריאל

  "בראשית ברא", מהי הראשית?

  שיעור 15 - פרק ג' (המשך)

  המהר"ל מוכן לקבל מורכבויות הנובעות מהראשית של העולם, אך לא סתירות | "בראשית ברא אלוהים": מהי אותה ראשית עבורה נברא העולם? | התורה היא סדר העולם, וכל מה שיש בעולם נובע מתוכה.

  הרב בן ציון אוריאל | י"ט אדר תשפ"ג
  undefined
  43 דק'
  נצח ישראל – הרב בן ציון אוריאל

  ישראל ראשית העולם, ועמלק ראשית צרותיו

  שיעור 14 - פרק ג' (המשך)

  המהר"ל ענה כתשובה לשאלת הפילוסופים שה' ברא קודם כל ראשית ואחר כך עוד תוספת | הראשית הם ישראל, וגם עמלק הם ראשית; ישראל הם ראשית כל המציאות, ועמלק הם ראשית הגויים, ולכן הם מתנגדים לישראל, ומתוך כך יש להתבונן על מהות חג הפורים | מתוך התבוננות בדברי העיקרים ניתן להבין לעומק את תשובת המהר"ל, כך שתשובתו היא שה' יכול לעשות מה שהוא רוצה | מתוך הבנת הנקודה של הראשית והתכלית יתן להבין את מהותם של ישראל ואחדות העולם.

  הרב בן ציון אוריאל | י"ב אדר תשפ"ג
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il