וישב

יהודה ותמר

האם התורה או חז"ל ניסו להסתיר את מעשיהם הלא טובים של אבותינו? מה הניע את חז"ל לבאר את המעשים הללו כפי שהם ביארו?

הרב חנניה מלכה | כסלו תשס"ז