בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
29 שיעורים
  undefined
  56 דק'
  שב שמעתתא – הרב חיים כץ

  נאמנות האב על בנו

  מתוך הספר שב שמעתתא - שמעתא ו פרק י.

  אדם שאמר שהוא כהן נאמן כלפי עצמו אך אם בא על גרושה אינו נאמן כדי להלקותה אומר המל"מ שבנו יהיה חלל ודאי כיון שברה קרע דאבוה. שואל על כך השמעתא מגר שאמר שלא נתגייר לפני ב"ד שהדין הוא שאינו נאמן לפסול בניו. מחדש השמעתא שדין יכיר שייך רק כאשר האב אומר זאת במפורש והבן בעולם

  הרב חיים כץ | כ"ו אדר ב' תשע"ט
  undefined
  42 דק'
  שב שמעתתא – הרב חיים כץ

  נאמנות אישה באמתלא

  מתוך הספר שב שמעתתא - שמעתא ו פרק ט

  השב שמעתא מחלק בין שני סוגי נאמנות בשווה אנפשיה מועילה אמתלא אבל בנאמנות דבר תורה לא מועילה אמתלאץ הגמ' אמרה שהאומרת טמאה אני לך תביא ראיה לדבריה שאלו הראשונים למה תביא ראיה? הרי שויה אנפשיה חתיכה דאיסורה תירצו הראשונים כיון שגופה משועבד לבעל אין כאן דין שויה אנפשיה

  הרב חיים כץ | ה' אדר ב' תשע"ט
  undefined
  שב שמעתתא – הרב חיים כץ

  דיני אמתלא

  מתוך הספר שב שמעתתא - שמעתא ו פרק ט

  מחלק השמעתא בין שני סוגי הסברים, הסבר למדוע שיקר בדבריו והסבר מדוע מה שאמר זה לא שקר. ודיון בענייני זכיה בגט עבור אישה.

  הרב חיים כץ | כ"ז אדר א' תשע"ט
  undefined
  59 דק'
  שב שמעתתא – הרב חיים כץ

  נתינת אמתלא לנאמנות דאוריתא

  מתוך הספר שב שמעתתא - שמעתא ו פרק ח

  הגיע לחכמי פרובנציה מקרה בו אב אמר שקידש את בתו לפלוני ואח"כ עמדה ונישאה לאחר והביא האב אמתלא לדבריו ונחלקו חכמי פרובנציה בדבר י"א שיכול לתת אמתלא וי"א שאינו יכול לתת אמתלא והסיבה היא שלאב התורה האמינה וסוקלים על פיו וממילא זה מוגדר כנאמנות מול העולם ולא רק מול עצמו כמו שויה אנפשיה. מוכיח השמעתא שגם במקום כזה מועילה אמתלא מכך שגבי נידה גם מועילה לאישה אמתלא אע"פ שהיא נאמנת מול כל העולם.

  הרב חיים כץ | כ"א אדר א' תשע"ט
  undefined
  58 דק'
  שב שמעתתא – הרב חיים כץ

  רואה דם מחמת תשמיש

  מתוך הספר שב שמעתתא - שמעתא ו פרק ז

  אישה שראתה דם שלוש פעמים מחמת תשמיש אסורה לבעלה אך מותרת לאדם אחר, שואל אחר הב"ח מדוע? הרי הוחזקה! מתרץ המנחת יעקב שרוב נבעלות ורואות מחמת תשמיש אין הדם מהמקור, אם כך למה נאסרת על בעלה הראשון? מעין גזרה שמא אותו דם הוא באמת מהמקור ויתלו שהוא מהצדדים ומבעל אחר אולי לא תראה כלל. על פי זה מתרץ השמעתא מדוע נאמנת לומר שהדם אינו מהמקור, כיון שהיא אינה אומרת נגד הרוב.

  הרב חיים כץ | י"ד אדר א' תשע"ט
  undefined
  1:00
  שב שמעתתא – הרב חיים כץ

  טעם הנאמנות בדבר שבידו

  מתוך הספר שב שמעתתא - שמעתא ו פרק ז

  הרא"ש שאל למה סופר שכתב את האזכרות שלא לשמן נאמן מדין בידו? ותירץ שכיון שהיה בידו הוא נחשב כבעלים ולכן נאמן מדין עד אחד. שואל השמעתא מגמ' שסופר לא נאמן לומר שהספר פסול אחרי שכבר מכר, מדוע הרי הוא טוען שמעולם לא הייתה כאן חזקה? מסביר השמעתא שיש לחלק בין שני סוגי חזקה, יש חזקה קמיתא לאיסור או להיתר ויש חזקה שהוחזקה לפניינו כמו שסוקלים ושורפים על החזקות,

  הרב חיים כץ | ז' אדר א' תשע"ט
  undefined
  30 דק'
  שב שמעתתא – הרב חיים כץ

  נאמנות עד נגד חזקה

  מתוך הספר שב שמעתתא - שמעתא ו פרק ז

  המהר"ם חידש שעד אחד אינו נאמן כאשר הוא מודה שהייתה כאן חזקת איסור אבל אם הוא טוען שמעולם לא הייתה כאן חזקה אין זה מוגדר כעד נגד חזקת איסור. ממילא אין לדמות עד נגד חזקה לעד נגד רוב. כל ההנחה של הפני יהושע זה ברובא דליתא קמן אבל ברובה דאיתא קמן לדעת העד אין כאן רוב כלל.

  הרב חיים כץ | כג שבט תשע"ט
  undefined
  1:01
  שב שמעתתא – הרב חיים כץ

  נאמנות עד אחד נגד רוב

  מתוך הספר שב שמעתתא - שמעתא ו פרק ז

  הפני יהושע חידש שעד אחד נאמן לומר שהבשר כשר אפי' אם רוב טרפות כיון שחזקה עדיפה מרוב ואם חזקה דאיתרע עד אחד נאמן נגדה כך גם רוב והשב שמעתא חולק.

  הרב חיים כץ | כג שבט תשע"ט
  undefined
  1:01
  שב שמעתתא – הרב חיים כץ

  מחזיקים מאיסור לאיסור

  מתוך הספר שב שמעתתא - שמעתא ו פרק ו

  השמעתא חידש שאין מחזיקים מאיסור לאיסור כלומר כיון שהאיסור הראשון חלף כמו במקרה שהיא טבלה ביום השביעי לראייתה לא מחזיקים שוב אם ראתה שלושה ימים רצופים אפי' שהאיסור החדש הוא מעין האיסור הקודם.

  הרב חיים כץ | טז שבט תשע"ט
  undefined
  46 דק'
  שב שמעתתא – הרב חיים כץ

  עד אחד בניקור הגיד והחלב

  מתוך הספר שב שמעתתא - שמעתא ו פרק ו

  מח' הרמ"א והט"ז האם עד אחד נאמן לומר שהשוק נוקר או שמא הדבר מוגדר כאתחזק איסורא ולכן אינו נאמן. קושיה על דברי הט"ז מדברי התוספות בגדר בידו.

  הרב חיים כץ | ב שבט תשע"ט
  undefined
  59 דק'
  שב שמעתתא – הרב חיים כץ

  חזקת שאינו מנוקר

  מתוך הספר שב שמעתתא - שמעתא א' ה

  מח' השך והט"ז האפ ש"ך חזקת איסור בירך שאינה מנוקרת.

  הרב חיים כץ | כד טבת תשע"ט
  undefined
  59 דק'
  שב שמעתתא – הרב חיים כץ

  ספק עורלה

  מתוך הספר שב שמעתתא - שמעתא א' ב'-ג'

  דחיית הסבר הר"ן לרמב"ם והסבר השמעתא. דיון בספק עורלה האם נחשב ספק שנקבע איסור.

  הרב חיים כץ | י"ט אדר תשע"ח
  undefined
  53 דק'
  שב שמעתתא – הרב חיים כץ

  ספק דאיקבעא איסורא

  מתוך הספר שב שמעתתא - שמעתא א' ב'

  שאלת הר"ן מהגמ' בקידושין ותירוצו. דחיית התירוץ וסבר הגמ' על פי היסוד שספק שאיקבע איסורא אסור מהתורה.

  הרב חיים כץ | י"ב אדר תשע"ח
  undefined
  1:00
  שב שמעתתא – הרב חיים כץ

  הסבר המהרי"ט לרמב"ם

  מתוך הספר שב שמעתתא - שמעתא א' א'

  קושיית הראשונים על הרמב"ם, למה צריך פסוק לספק ממזר. תירוץ המהרי"ט ותירוץ השמעתא.

  הרב חיים כץ | ה' אדר תשע"ח
  undefined
  1:04
  שב שמעתתא – הרב חיים כץ

  תירוצי האחרונים על הרמב"ם

  מתוך הספר שב שמעתתא - שמעתא א' א'

  קושיא על הרמב"ם מספק ממזר. תירוץ המהרי"ט והפני יהושע.

  הרב חיים כץ | כ"ח שבט תשע"ח
  undefined
  1:01
  שב שמעתתא – הרב חיים כץ

  ספק דאורייתא לחומרא

  מתוך הספר שב שמעתתא - שמעתא ב' א'

  קושיה על הסבר הבית שמואל בדין יכיר. חזרה לשמעתתא א' לגבי דין ספק דאוריתא לחומרא.

  הרב חיים כץ | כ"א שבט תשע"ח
  undefined
  1:06
  שב שמעתתא – הרב חיים כץ

  דין יכיר

  מתוך הספר שב שמעתתא - שמעתא ב' כ'

  החידוש בדעת הרמב"ם בדין יכיר והסברת שיטת הרא"ש.

  הרב חיים כץ | י"ד שבט תשע"ח
  undefined
  1:01
  שב שמעתתא – הרב חיים כץ

  ארוסה שהתעברה

  מתוך הספר שב שמעתתא - שמעתא ב' כ'

  הסבר הרמב"ן לגבי הגמ' בכתובות. הסבר ר"י מיגאש. קושיית הרמב"ן על הר"י מיגאש ותחילת תירוץ השמעתתא.

  הרב חיים כץ | ז' שבט תשע"ח
  undefined
  50 דק'
  שב שמעתתא – הרב חיים כץ

  נאמנות האם על הבת בכשרות לכהונה

  מתוך הספר שב שמעתתא - שמעתא ב' יח

  קושיית הרמ"אעל הרמב"ם מדוע לא הזכיר הכשר ביתה לכהונה. הסבר השמעתתא והבנת הגמ' ע"פ הרמב"ם.

  הרב חיים כץ | כ"ט טבת תשע"ח
  undefined
  57 דק'
  שב שמעתתא – הרב חיים כץ

  נאמנות אישה על בתה

  מתוך הספר שב שמעתתא - שמעתא ב' י"ז

  הסבר דברי ה"ה מדוע אינה נאמנת לפסול את בנה ולהתירו בממזרות כיון שאיקבע איסורא. הסבר שיטת השב שמעתא עם דברי הגמ' שתולה את הנאמנות בחזקת הכשרות שלה.

  הרב חיים כץ | כ"ב טבת תשע"ח
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il